Traducere engleză-română pentru "primary"

EN

"primary" română traducere

volume_up
primary {substantiv}
EN

primary {adjectiv}

volume_up
Click Make primary under the alias you want as your primary.
Faceți clic pe Devine principal sub aliasul pe care îl doriți principal.
That is the primary objective of a social market economy.
Acesta este obiectivul principal al unei economii de piaţă sociale.
Select the Switch primary and secondary buttons check box.
Bifați caseta de selectare Comutare între butonul principal și cel secundar.
primary (dar şi: elementary)
As a minimum, all Roma children should complete primary school.
Ca cerință minimă, toți copiii romi ar trebui să încheie ciclul primar.
This needs to be clearly laid down in primary law.
Acest lucru trebuie inclus cu claritate în dreptul primar.
În România, învăţământul primar este obligatoriu.
primary (dar şi: initial, original)
volume_up
originar {adj. m.} (inițial)

Exemple de folosire pentru "primary" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRegional policy is the primary source of European investment in the real economy.
Politica regională este sursa primară a investiţiilor europene în economia reală.
EnglishObviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
Evident, imboldul iniţial pentru aceasta trebuie să vină de la legiuitorii înşişi.
Englishaddress on your phone, but can only send email from your primary (current) address.
pe telefon, dar puteți trimite e-mailuri doar de la adresa principală (curentă).
EnglishThe EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally.
UE şi-a asumat acum o responsabilitate primordială de a asista pe plan intern Kosovo.
EnglishThe primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
Principala responsabilitate de a depăşi criza revine industriei autovehiculelor ca atare.
EnglishI believe that it is, in fact, the primary concern of our fellow citizens.
Cred că aceasta este, de fapt, principala preocupare a concetăţenilor noştri.
EnglishAs this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
Pe măsură ce se apropie de sfârşit dezbaterea, devin clare o serie de concluzii primare.
EnglishThe previous primary legislation only provided for implementing measures.
Legislația primară anterioară prevedea doar măsurile de punere în aplicare.
EnglishBuildings are responsible for 40% of the consumption of primary energy.
Sectorul clădirilor este responsabil de 40% din consumul de energie primară.
EnglishThe Commission President has a great deal of the primary responsibility.
Preşedintele Comisiei deţine o mare parte din responsabilitatea principală.
EnglishI believe the primary responsibility for the safety of flights rests with the operators.
Cred că responsabilitatea primară pentru siguranța zborurilor le revine operatorilor.
EnglishPrimary school is obligatory, starts at the age of 6 and finishes at the age of 16.
Totuşi, ea poate fi accesată la acest moment în engleză şi în limba ţării pe care ai ales-o.
EnglishThe primary purpose of his visit was to learn about the refugee situation.
Principalul scop al vizitei sale a fost de a afla mai multe despre situația refugiaților.
EnglishIf you're left-handed, you can switch the primary button to be the right button.
Dacă sunteți stângaci, aveți posibilitatea să comutați butonul principal la butonul din dreapta.
EnglishThe primary aim of agriculture has always been to produce food.
Scopul principal al agriculturii a fost întotdeauna acela de a produce alimente.
EnglishThese agreements cannot alter the provisions of primary law but they often clarify them.
Aceste acorduri nu pot modifica dispozițiile legislației primare, însă adesea le clarifică.
EnglishAround 80% of primary energy used in the European Union comes from fossil fuels.
În jur de 80 % din energia primară utilizată în Uniunea Europeană provine din combustibilii fosili.
EnglishDVB-S is the primary signal type for free-to-air satellite TV.
DVB-S este tipul de semnal principal pentru TV prin satelit gratuit prin unde.
EnglishParticular attention should be paid to the first stage of education, to pre-primary education.
O atenţie specială ar trebui acordată primei etape a educaţiei, educaţiei pre-primare.
EnglishIt is of primary importance for the new agencies to be up and running as soon as possible.
Este extrem de important ca noile agenții să fie funcționale în cel mai scurt timp posibil.