EN

principal {substantiv}

volume_up
1. Judiciar
principal
volume_up
mandant {m}
principal
volume_up
comitent {m}
3. Educaţie, Englez-American
The Florence European University Institute is officially established by the first meeting of the High Council and through the appointment of a principal.
Are loc înfiinţarea oficială a Institutului Universitar European din Florenţa, printr-o primă reuniune a Înaltului Consiliu şi prin numirea unui director.
RO

principal {adverb}

volume_up
1. "în esență"
principal
Practic, acest raport protejează cetăţenii şi acordă Comisiei şi Parlamentului un rol principal.
In essence, this report protects citizens and gives the Commission and Parliament a leading role.
principal
Acest fapt reprezintă într-adevăr elementul principal al recunoaşterii reciproce.
That really is the main ingredient of mutual recognition.
Instrumentul principal de implementare al strategiei este Planul Național de CDI.
The main instrument for implementing the strategy is the National Plan for RDI.
Obiectivul principal al acestor măsuri constă în proceduri și sancțiuni.
The main thrust of these measures lies in procedures and sanctions.
2. "din principiu"
Însă motivul principal pentru care m-am abţinut este că acest lucru dă peste cap întregul principiu al jurisprudenţei.
But the principal reason why I abstained was because this turns the whole principle of jurisprudence upside down.
În orice caz, acesta este principiul care va fi luat în considerare, în principal, la reuniunea de la acest sfârşit de săptămână a Consiliului European.
That is, at any event, the principle that will be very much in mind at this weekend's meeting of the European Council.
Numai în acest mod este posibil să le protejăm împotriva pericolelor cu care se confruntă, adică incendiile, care sunt motivul principal pentru distrugerea acestora.
Only in this way is it possible to protect them from the dangers they face, namely fires, which are the principle reason for their destruction.

Exemple de folosire pentru "principal" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - Women and children are the principal victims of human trafficking.
în scris. - Femeile şi copiii sunt principalele victime ale traficului de persoane.
EnglishRightly, the resolution focuses on Liu Xiaobo, the principal author of Charter 08.
În mod justificat, rezoluţia îl priveşte pe Liu Xiaobo, principalul autor al Cartei 08.
EnglishIts principal task is to draft the final version of the EU's first constitution.
Principala sarcină a acesteia este de a redacta versiunea finală a primei constituţii a UE.
EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
UE trebuie să fie recunoscută tot mai mult ca principalul lider în crearea păcii mondiale.
EnglishHe is someone who is championing the principal that EU institutions must be transparent.
Este promotorul principiului conform căruia instituţiile UE trebuie să fie transparente.
English. - Here are 10 principal guidelines for energy efficiency.
în scris. - Iată principalele 10 orientări pentru eficiența energetică:
EnglishEducation and employment are the principal areas from an investment point of view.
Educaţia şi ocuparea forţei de muncă sunt domeniile principale dintr-o perspectivă a investiţiilor.
EnglishThat is the objective, our central concern and principal aim of our regulation.
Acesta este obiectivul, preocuparea noastră centrală şi principalul obiectiv al regulamentului nostru.
EnglishI voted in favour, bearing in mind that the principal task has only just begun.
Am votat însă în favoarea raportului, ținând cont de faptul că principala sarcină este abia la început.
EnglishThere are three principal points of criticism, and Mr Voss has also already mentioned some of them.
Există trei critici principale, iar dl Voss le-a menţionat deja pe câteva.
Englishthat the Regional Development Fund will be the principal disbursement vehicle wherever possible?
Fondul de dezvoltare regională va fi, în măsura posibilului, instrumentul principal de rambursare?
EnglishMoreover, the principal victims of these weapons are developing countries and their people.
În plus, principalele victime ale acestor arme sunt ţările în curs de dezvoltare şi populaţia acestora.
EnglishIt is therefore valid for a short period, which, in principal, expires on 31 October 2010.
Prin urmare, este valabil pentru o perioadă scurtă de timp, care, în principiu, expiră la 31 octombrie 2010.
EnglishThe principal reason for this position relates to access to the labour market for asylum seekers.
Principalul motiv al acestei poziţii se referă la accesul pe piaţa muncii pentru solicitanţii de azil.
EnglishWheat and other grains are the principal areas of production.
Grâul şi alte cereale sunt ramurile principale de producţie.
EnglishWomen are the principal victims of trafficking and physical, sexual and psychological violence.
Femeile sunt principalele victime ale traficului de persoane şi ale violenţei fizice, sexuale şi psihologice.
EnglishLet me start with my principal belief, since we are talking about the economy and employment.
Permiteți-mi să încep cu convingerea mea principală, deoarece vorbim despre economie și ocuparea forței de muncă.
EnglishSustainable fishing must be our guiding principal.
Un pescuit durabil trebuie să fie principiul nostru călăuzitor.
EnglishThe parliament’s principal function is to adopt the draft legislation submitted by the European Commission.
Principala funcţie a Parlamentului este să adopte proiectele legislative înaintate de Comisia Europeană.
EnglishIt is those citizens, and indeed all of us, who are the principal beneficiaries of all the actions of the Union.
Aceşti cetăţeni şi, de fapt, noi toţi suntem principalii beneficiari ai tuturor acţiunilor Uniunii.

Sinonime (în engleză) pentru "principal":

principal
principality
English