Traducere engleză-română pentru "priority"

EN

"priority" română traducere

volume_up
priority {substantiv}
EN

priority {substantiv}

volume_up
It is a priority because we believe that it is a priority for Europe.
Este o prioritate deoarece considerăm că este o prioritate pentru Europa.
You made everything a priority and so, in fact, nothing took priority.
Aţi făcut din toate o prioritate şi astfel, de fapt, nimic nu mai este o prioritate.
The current rotating presidency gives priority to strengthening this partnership.
Preşedinţia actuală prin rotaţie oferă prioritate consolidării acestui parteneriat.
priority (dar şi: primacy)
Military violence must immediately give way and priority to a political solution.
Violenţele militate trebuie să lase loc imediat şi să acorde întâietate unei soluţii politice.
The other critical point is that this transport is slow because it has to wait for passenger trains, which have priority.
Celălalt punct critic ţine de faptul că transportul este anevoios pentru că trebuie să aştepte trenurile de călători, care au întâietate.
However, the impact of the economic crisis, which is being felt particularly hard by EU Member States, forces us to focus on other priorities as well.
Cu toate acestea, efectele crizei economice, care se resimt cu precădere la nivelul statelor UE, ne obligă să ne concentrăm și pe alte priorități.

Exemple de folosire pentru "priority" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHuman rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
Drepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.
EnglishThis priority on the Swedish Presidency's agenda has been successfully achieved.
Această prioritate de pe agenda preşedinţiei suedeze a fost îndeplinită cu succes.
EnglishThe current rotating presidency gives priority to strengthening this partnership.
Preşedinţia actuală prin rotaţie oferă prioritate consolidării acestui parteneriat.
EnglishA stable and multi-ethnic Kosovo is a key priority for the European Union.
Un Kosovo stabil şi multietnic reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană.
EnglishThe Danube must be given a higher priority within the Community's policies.
Dunărea trebuie să capete o mai mare prioritate în cadrul politicilor comunitare.
EnglishOn the other hand, of course, the qualifications of the candidates must take priority.
Pe de altă parte, desigur, calificările candidaților trebuie să aibă prioritate.
EnglishThe self-determination of peoples has always been a priority for the Northern League.
Autodeterminarea popoarelor a fost întotdeauna o prioritate pentru Liga Nordului.
EnglishThe security of information networks is a priority for all those who use them.
Securitatea rețelelor informatice este o prioritate pentru toți cei care le folosim.
EnglishThis is something which should be a priority of each successive Presidency.
Acest lucru ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare Preşedinţie consecutivă.
EnglishThe latter will have to be confirmed as a priority of cohesion policy after 2013.
Aceasta din urmă trebuie confirmată ca o prioritate a politicii de coeziune după 2013.
EnglishThe right to live in peace and with a sense of security is an EU priority.
Dreptul de a trăi în pace şi cu un sentiment de securitate este o prioritate a UE.
EnglishThe implementation of the new Treaty must be our priority for the immediate future.
Implementarea noului Tratat trebuie să fie prioritară în viitorul apropiat.
EnglishIn Poland, we have started a debate on the subject of priority in politics.
În Polonia, am început o dezbatere cu privire la prioritatea în domeniul politicii.
EnglishThere are three priority areas which must feature in EU 2020 without fail.
Există trei teme prioritare pe care UE 2020 trebuie să le enunţe fără echivoc.
EnglishI would call on the Spanish Presidency to make this a priority in the coming months.
Solicit Preşedinţiei spaniole să o considere prioritară în lunile următoare.
EnglishThis will reflect the central priority I attach to research and innovation.
Acest lucru va reflecta prioritatea centrală pe care o acord cercetării şi inovării.
EnglishIn this context, innovation is a necessity but, above all, it is a priority.
În acest context, inovarea este o necesitate, dar, mai presus de toate, o prioritate.
EnglishFirstly, we need to make it clear that climate change is still a major priority.
Mai întâi, trebuie să spunem clar că schimbările climatice încă sunt o prioritate majoră.
EnglishThe second priority is the implementation of the Pact on Immigration and Asylum.
Cea de-a doua prioritate este punerea în aplicare a Pactului privind imigraţia şi azilul.
EnglishPriority must be given to the sustainable development of the European economy.
Dezvoltarea sustenabilă a economiei europene trebuie să fie o prioritate.

Sinonime (în engleză) pentru "priority":

priority