EN

prohibition {substantiv}

volume_up
This prohibition could have entered into force as early as the end of this month.
Această interzicere ar fi putut intra în vigoare chiar de la sfârșitul acestei luni.
Why has the Council not agreed on an increase in the cohesion and structural funds or an immediate prohibition on trading credit derivatives?
De ce nu a acceptat Consiliul o creştere a fondurilor de coeziune şi structurale sau o interzicere imediată a comerţului cu instrumente derivate de credit?
The decision to extend the suspension of the visa prohibition list sent a signal that we are serious about rewarding positive steps that are taken.
Decizia de extindere a suspendării listei de interzicere a vizelor a transmis un semnal că avem intenţii serioase cu privire la recompensarea măsurilor pozitive care sunt luate.
This prohibition should also be extended to information and advertising distributed to medical staff.
De asemenea, această interdicţie ar trebui să fie extinsă la informaţiile şi materialele publicitare distribuite personalului medical.
prohibition (dar şi: ban, defence, interdict, interdiction)
volume_up
oprire {f} (interzicere)
prohibition (dar şi: interdiction, forbiddance)
volume_up
opreliște {f} (interdicție)
The policy of prohibition should be implemented in situations where it is shown to be necessary.
Politica de prohibiţie trebuie pusă în aplicare în situaţiile în care se dovedeşte necesară.

Exemple de folosire pentru "prohibition" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe amendments agreed would limit the prohibition to discriminatory treatment.
Amendamentele convenite ar limita interzicerea doar la tratamentul discriminatoriu.
EnglishThis prohibition could have entered into force as early as the end of this month.
Această interzicere ar fi putut intra în vigoare chiar de la sfârșitul acestei luni.
EnglishThe prohibition of international trade, particularly in ivory, must remain in place.
Interzicerea comerţului internaţional, în special cu fildeş, trebuie să rămână în vigoare.
EnglishFundamental rights and the prohibition of return must be respected.
Trebuie respectate drepturile fundamentale şi interdicţia de returnare.
EnglishParliament's support for their prohibition and eradication is fully justified.
Sprijinul pe care Parlamentul îl acordă interzicerii şi eradicării acestora este justificat pe deplin.
EnglishThe policy of prohibition should be implemented in situations where it is shown to be necessary.
Politica de prohibiţie trebuie pusă în aplicare în situaţiile în care se dovedeşte necesară.
EnglishThis includes: 'prohibition of incitement to hatred based on race, sex, religion or nationality'.
Aceasta include: "interzicerea incitării la ură pe motiv de rasă, sex, religie sau naţionalitate”.
EnglishYou also asked for a specific impact assessment before the removal of the blending prohibition.
Aţi mai solicitat o evaluare a impactului specific înainte de ridicarea interdicţiei privind cupajul.
EnglishThere is no call in the report for prohibition of the use of drones.
Nicăieri în raport nu se solicită interzicerea dronelor.
EnglishProhibition of the death penalty is one of the priority areas of EU human rights policy.
Interzicerea pedepsei cu moartea este unul dintre domeniile prioritare ale politicii UE privind drepturile omului.
EnglishWe are happy that our prohibition on CMR substances has been retained, but made more appropriate.
Ne bucurăm că nu a fost ridicată interdicţia aplicată asupra substanţelor CMR, ci doar a fost îmbunătăţită.
EnglishThe prohibition of 27 Kurdish parties almost constitutes an attempt to be included in the Guinness Book of Records.
Interzicerea a 27 de partide kurde aproape că reprezintă o încercare de a intra în cartea recordurilor.
EnglishThe European Union is committed to the absolute prohibition of torture and of cruel, inhumane and degrading treatment.
Uniunea Europeană s-a angajat să interzică în mod absolut tortura şi tratamentele crude, inumane şi degradante.
EnglishThis prohibition should also be extended to information and advertising distributed to medical staff.
De asemenea, această interdicţie ar trebui să fie extinsă la informaţiile şi materialele publicitare distribuite personalului medical.
EnglishA majority in Parliament would have liked very strict control over passive marketing, or even its prohibition.
O majoritate din Parlament ar fi dorit un control foarte strict asupra comercializării pasive sau chiar interzicerea acesteia.
EnglishThe prohibition on asylum seekers entering the labour market is to be re-enacted in a bill currently before the Dáil.
Interdicţia impusă solicitanţilor de azil de a intra pe piaţa muncii va fi reluată printr-o lege în curs de examinare de către Dáil.
EnglishCharges of blasphemy, prohibition of conversion to Christianity, harassment on a daily basis, murder, all that is happening.
Acuzații de blasfemie, interdicția convertirii la creștinism, hărțuirea zilnică, crima, toate acestea sunt realități cotidiene.
EnglishI am convinced that the provision of equal rights cannot stop at the prohibition of discrimination on the labour market.
Sunt convins de faptul că asigurarea egalității de drepturi nu se poate opri la interzicerea discriminării pe piața forței de muncă.
EnglishThe question of the prohibition of discrimination on the basis of age in access to goods and services is a key issue.
Chestiunea privind interzicerea discriminării pe criterii de vârstă la nivelul accesului la bunuri şi servicii reprezintă un aspect fundamental.
EnglishAllow me now to say a few words about the proposal by the USA related to the prohibition of the international trade in polar bears.
Permiteţi-mi acum să spun câteva cuvinte despre propunerea SUA referitoarea la interzicerea comerţului internaţional cu urşi polari.

Sinonime (în engleză) pentru "prohibition":

prohibition
prohibitive
prohibited