EN

proper {adjectiv}

volume_up
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Italia a fost atunci condamnată și încă nu s-a depus un plan adecvat.
Its proper implementation will be a major task in the months ahead.
Aplicarea în mod adecvat a acestuia va fi o sarcină principală în următoarele luni.
Of course, prevention can't be done without a proper level of financial resources.
Fireşte, prevenirea nu poate fi realizată fără un nivel adecvat de resurse financiare.
Once you find the proper driver, download and install it according to the manufacturer's instructions.
Odată ce aţi găsit driverul potrivit, descărcaţi-l şi instalaţi-l potrivit cu instrucţiunile producătorului.
Turn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Porniți dispozitivele și așteptați până când Windows găsește și instalează driverul potrivit.
It is right and proper to interpret this as a victory for all those who raised the alarm on this matter.
Este corect şi potrivit să interpretăm acest lucru ca fiind o victorie pentru toţi cei care au ridicat un semnal de alarmă în această privinţă.
proper (dar şi: adequate, appropriate, fitting, suitable, fitt)
volume_up
propriu {adj. m.} (potrivit)
You can immediately start configuring users with their proper company domain name.
Aveți posibilitatea să începeți imediat să configurați utilizatorii cu numele de domeniu propriu al firmei.
There were two votes, one on an alternative motion and the other on the report proper.
S-au organizat două şedinţe de vot, una pentru o propunere alternativă, alta pentru raportul propriu-zis.
The European Research Council must become a proper organisation in order to make our research truly European.
Consiliul European pentru Cercetare ar trebui să devină o organizație propriu-zisă pentru ca cercetarea noastră să fie cu adevărat europeană.
proper (dar şi: fit, suitable)
volume_up
bun {adj. m.} (potrivit)
In this respect, it is proper to acknowledge Mr Sterckx's tenacity in carrying through this difficult undertaking.
Cu privire la acest lucru, ar trebui să recunoaştem tenacitatea dlui Sterckx în a duce la bun sfârşit această iniţiativă dificilă.
I believe it is a good sign that the G20 process, with proper determination on the part of the European Union, could deliver benefits in the interest of citizens.
Cred că este un semn bun faptul că procesul G20, beneficiind de o determinare adecvată din partea Uniunii Europene, ar putea aduce beneficii în interesul cetățenilor.
It will provide our institutions with a better framework for exercising a proper monitoring of these operations where significant European funds are involved.
Această decizie le va oferi instituţiilor noastre un cadru mai bun pentru exercitarea unei monitorizări corespunzătoare a acestor operaţiuni în care sunt implicate fonduri europene importante.
proper (dar şi: decent, deferent)
proper (dar şi: decent, fit, suitable)
volume_up
omenesc {adj. m.} (cum-se-cuvine)
proper (dar şi: adequate)
I think that it is extremely important that all the political groups gave their attention and proper support to this subject.
Consider ca fiind extrem de important că toate grupurile politice au acordat atenţia şi sprijinul cuvenit acestui subiect.
proper (dar şi: suitable)

Exemple de folosire pentru "proper" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, the framework for the proper functioning of the state is problematic.
Cu toate acestea, cadrul pentru funcţionarea adecvată a statului este problematic.
EnglishThe Council of the European Union has not yet given a proper answer to this question.
Consiliul Uniunii Europene nu a dat încă un răspuns adecvat la această întrebare.
EnglishThe European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
Încercarea Uniunii Europene de a reduce utilizarea cărbunelui este corectă și adecvată.
EnglishAt the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.
În acelaşi timp, raportul ţine cont în mod corespunzător de principiul subsidiarităţii.
EnglishWe need to prepare for the proper and effective application of this clause.
Trebuie să ne pregătim pentru aplicarea corectă și eficientă a acestei clauze.
EnglishI see in it the strength of our Union and the proper functioning of our institutions.
Văd în aceasta puterea Uniunii noastre şi buna funcţionare a instituţiilor noastre.
EnglishFirst of all, we keep calling on Russia to ensure a proper investigation.
În primul rând, facem apel la Rusia să asigure o investigaţie corespunzătoare.-
EnglishOf course, prevention can't be done without a proper level of financial resources.
Fireşte, prevenirea nu poate fi realizată fără un nivel adecvat de resurse financiare.
EnglishWhat is more, we still do not have a proper stress test for the insurance market.
În plus, încă nu avem o simulare de situație de criză adecvată pentru piața asigurărilor.
EnglishIt is very important to ensure that State aid leads to a proper restructuring.
Este foarte important să ne asigurăm că ajutorul de stat duce la o restructurare corectă.
EnglishThe current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.
Situaţia actuală necesită o punere în aplicare robustă, corespunzătoare şi rapidă a FSE.
EnglishProper inspection and enforcement of greening measures will also be impossible.
Examinarea adecvată și aplicarea măsurilor de ecologizare vor fi, de asemenea, imposibile.
EnglishFears therefore need to be faced in terms of their proper proportions and justification.
Temerile trebuie de aceea înfruntate în funcţie de proporţiile şi justificarea lor.
EnglishThe report deserves a proper debate in which all opinions can be heard.
Raportul merită o dezbatere corespunzătoare care să prezinte toate opţiunile.
EnglishIt is extremely important to stick to the proper order: Planet, people and product ...
Este extrem de important să respectăm ordinea adecvată: planeta, oamenii şi produs ...
EnglishItaly was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Italia a fost atunci condamnată și încă nu s-a depus un plan adecvat.
EnglishThe new regulation attempts to deal with this problem in a sensitive and proper manner.
Noul regulament încearcă să rezolve această problemă în mod delicat și corespunzător.
EnglishThe question is whether we can already provide everyone with the proper background today.
Problema este dacă putem deja să punem la dispoziția tuturor mediul adecvat astăzi.
EnglishLet us hope, then, that the European Union assumes its proper role in this matter.
Să sperăm, atunci, că Uniunea Europeană îşi asumă rolul care îi revine în această privinţă.
EnglishWe hope that the Hungarian Presidency will attach the proper importance to this matter.
Sperăm că Preşedinţia maghiară va da importanţa cuvenită acestei probleme.

Sinonime (în engleză) pentru "proper":

proper
English
properly