Traducere engleză-română pentru "protection"

EN

"protection" română traducere

volume_up
protection {substantiv}
EN

protection {substantiv}

volume_up
You were speaking about protection and international protection.
Aţi vorbit despre protecţie şi protecţie internaţională.
Furthermore, this protection will finally come at an affordable price.
Totodată, această protecţie va avea, în sfârşit, un preţ convenabil.
You enjoy the same high level of business and consumer protection in any country.
Firmele și consumatorii beneficiază de același nivel de protecţie, oriunde în UE.
I support improving the European minimum standard for maternity protection.
Sprijin îmbunătățirea standardului european minim pentru concediul de maternitate.
The EU civil protection team deployed in Japan has our full support.
Echipa de protecție civilă a UE desfășurată în Japonia are întregul nostru sprijin.
. - Mr President, I support the protection of victims.
. - Dle președinte, sprijin protecția victimelor.
protection (dar şi: aegis, auspices, shield)
This will enable consumers to enjoy better protection under the umbrella of European contract law, and better security when they make cross-border transfers.
Astfel, consumatorii vor fi mai bine protejaţi, sub egida dreptului contractual european, şi vor putea realiza transferuri transfrontaliere în condiţii superioare de siguranţă.
protection (dar şi: defence, guard, screening, sheltering, safeguarding)
volume_up
ocrotire {f} (apărare)

Exemple de folosire pentru "protection" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishLet us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
Să revenim la o politică inteligentă, cuprinzătoare asupra protecției mediului.
EnglishYou enjoy the same high level of business and consumer protection in any country.
Firmele și consumatorii beneficiază de același nivel de protecţie, oriunde în UE.
EnglishThat is why we should increase the protection offered to vessels of this type.
De aceea, ar trebui să creştem nivelul de protecţie oferit navelor de acest tip.
EnglishThird-country workers will now receive greater protection than has been the case.
Lucrătorii din țările terțe nu vor primi o protecție mai mare decât este cazul.
EnglishAs well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
Pe lângă aspectele de securitate, acest protocol acoperă şi protecţia mediului.
EnglishThat is illustrative of the importance which it ascribes to consumer protection.
Acest lucru ilustrează importanţa pe care o acordă protecţiei consumatorilor.
EnglishThe first is that we must regain the leading role in global climate protection.
Prima este redobândirea rolului de lider în protecţia climei la nivel mondial.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on consumer protection in the European Union.
Comisia adoptă o carte verde privind protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană.
EnglishIf we are concerned about consumer protection worldwide, we will do two things.
Dacă ne preocupă protecţia consumatorilor din întreaga lume, vom face două lucruri.
EnglishDo we have sufficient data on the protection of women's health in the Member States?
Avem date suficiente cu privire la protecția sănătății femeii în statele membre?
EnglishThe resolution emphasises issues such as protection of human rights and dignity.
Rezoluția subliniază aspecte cum ar fi protecția drepturilor omului și a demnității.
EnglishIf system protection is not turned on, Windows can't create previous versions.
Dacă Protecție sistem nu este activată, Windows nu poate crea versiuni anterioare.
EnglishThis will also contribute to the protection and preservation of European forests.
Aceasta va contribui, de asemenea, la protejarea şi conservarea pădurilor europene.
EnglishThe Community ratifies the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.
Comunitatea ratifică Convenţia de la Viena pivind protecţia stratului de ozon.
EnglishProtection should not, however, be limited to the victim's physical protection.
Protecția nu ar trebui, însă, să se limiteze la protecția fizică a victimei.
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Înseamnă că rămânem în afara legii, că ne abandonăm drepturile la protecție juridică.
EnglishConsumer protection is really not against the interests of honest businessmen.
Protecția consumatorilor chiar nu se opune intereselor oamenilor de afaceri onești.
EnglishConsumer protection is an extremely important matter for the Commission to tackle.
Protecţia consumatorilor este un aspect deosebit de important pentru Comisie.
EnglishThe first concerns the protection of human rights and fundamental freedoms.
Primul se referă la protejarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Sinonime (în engleză) pentru "protection":

protection
protected
English