EN

to provide with {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to provide with" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYour work programme does not provide very definitive information in this respect.
Programul dumneavoastră nu furnizează informaţii foarte decisive în acest sens.
EnglishIn this respect, the Commission must provide financial support to Member States.
În acest context, Comisia trebuie să acorde statelor membre sprijin financiar.
EnglishNow, on the humanitarian side, we do not give money; we provide direct assistance.
În ceea ce priveşte aspectul umanitar, noi nu dăm bani; furnizăm ajutor direct.
EnglishYou must provide the path to the certificate file that you received from the CA.
Trebuie să furnizați calea către fișierul certificat pe care l-ați primit de la CA.
EnglishWe must improve it, and Mr Monti will provide us with some concrete proposals.
Trebuie să o îmbunătăţim, iar dl Monti ne va furniza câteva propuneri concrete.
EnglishA European text can provide for dispensations, smoking rooms and areas of freedom.
Un text european poate să prevadă scutiri, săli pentru fumat şi zone de libertate.
EnglishMeanwhile online Country overviews provide a rich pool of national drug-related data.
În plus, pune la dispoziţie sinteze on-line cu privire la fiecare ţară în parte.
EnglishMicrosoft doesn’t provide technical support for apps created by other developers.
Microsoft nu asigură asistență tehnică pentru aplicații create de alți dezvoltatori.
EnglishThe Pact does not provide an explicit definition of these special circumstances.
Pactul de stabilitate nu oferă o definiţie explicită a acestor circumstanţe speciale.
EnglishThe European fishing industry can only provide for 40% of our self-sufficiency.
Industria piscicolă europeană poate asigura doar 40 % din autonomia noastră.
EnglishRevising the directive would provide the instruments needed to combat this practice.
Revizuirea directivei ar oferi instrumentele necesare combaterii acestui fenomen.
EnglishThis, too, will provide an opportunity to examine issues relating to forest fires.
Şi aceasta va fi o ocazie pentru a cerceta aspecte legate de incendiile forestiere.
EnglishThat would provide an excuse for the negative elements not to make any effort.
Aceasta ar oferi o justificare pentru elementele negative de a nu face niciun efort.
EnglishIn addition, the Treaty of Lisbon will provide us with new weapons in this regard.
În plus, Tratatul de la Lisabona ne va furniza noi arme în această privinţă.
EnglishI hope - and I am confident - that your votes will provide the basis for an agreement.
Sper și sunt încrezător că voturile dumneavoastră vor constitui baza unui acord.
EnglishDon't provide personal information to a website that has no contact information.
Nu furnizați informații personale unui site Web care nu include informații de contact.
EnglishThe EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
UE trebuie să furnizeze sprijin şi asistenţă fermă pentru acest proces de stabilizare.
EnglishThe European Parliament does not provide training for conference interpreters.
Parlamentul European nu organizează stagii pentru interpreţi de conferinţă.
EnglishYou will be required to provide the following information to your service provider:
Vi se va solicita să oferiţi următoarele informaţii furnizorului de servicii:
EnglishInPrivate Browsing does not necessarily provide you with anonymity on the Internet.
Navigarea InPrivate nu vă furnizează în mod necesar calitatea de anonim pe Internet.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

with prepoziţie
to do away with verb
to meet with verb
to find fault with verb
Romanian
to be acquainted with verb
Romanian
to comply with verb
to teem with verb
Romanian
to catch up with verb