EN

prudent {adjectiv}

volume_up
So I would have thought that a prudent Member State would have taken more stringent control measures.
M-aş fi aşteptat ca un stat membru prudent să ia măsuri de control mai riguroase.
I have been prudent and I have worked moderately hard.
Am fost prudent și am depus eforturi stăruitoare.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
prudent (dar şi: cagey, cagy, cautious, circumspect)
prudent (dar şi: cautious)
RO

prudent {adverb}

volume_up
Am stabilit condiţiile şi acum trebuie să acţionăm raţional şi prudent.
We have set out the conditions, and now we must proceed reasonably and prudently.
În schimb, ar fi cel mai eficient să ținem seama în mod prudent de efectele scenariilor individuale.
Instead, it would be most expedient to prudently take account of the effects of the individual scenarios.
Ca atare, raportul prezentat de dl Le Foll plasează în mod prudent problema climatică în centrul PAC.
As such, the report presented by Mr Le Foll prudently places the climate issue at the heart of the CAP.

Exemple de folosire pentru "prudent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI call on you at a time of economic crisis to ensure that we remain prudent and wise.
În acest moment de criză economică, vă cer să rămânem prudenţi şi înţelepţi.
EnglishWe should be prudent with their money, and this is not a prudent budget.
Ar trebui să fim chibzuiţi cu banii acestora, iar acesta nu este un buget chibzuit.
EnglishI believe that we must remain very prudent when dealing with an issue such as this.
Cred că trebuie să rămânem foarte prudenţi atunci când ne confruntăm cu o problemă ca aceasta.
EnglishI have taken a prudent approach and decided to abstain on Mrs Ţicău's report.
Am adoptat o atitudine prudentă și am decis să mă abțin de la vot în cazul raportului dnei Țicău.
EnglishI think we ought to set an example of prudent spending through our institutions.
Cred că ar trebui să dăm un exemplu de prudență în cheltuieli prin intermediul instituțiilor noastre.
EnglishSo I would have thought that a prudent Member State would have taken more stringent control measures.
M-aş fi aşteptat ca un stat membru prudent să ia măsuri de control mai riguroase.
EnglishIt would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
EnglishFor this reason, ensuring prudent fiscal policy-making is key.
Din acest motiv, asigurarea unei politici fiscale prudente este esențială.
EnglishWe had agreed to develop another prudent procedure for licensing.
Căzusem de acord pentru elaborarea unei noi proceduri, mai prudente, de acordare a licenţelor.
EnglishEffective alignment of compensation with prudent risk taking
Alinierea eficientă a remunerării cu asumarea prudentă a riscurilor
EnglishWe have always known that you are brave men - now we can also say that you are prudent men.
Am știut întotdeauna că sunteți oameni curajoși - acum putem spune, de asemenea, că sunteți și oameni prudenți.
EnglishIt is therefore important to maintain a prudent approach with regard to administrative expenditure.
Astfel, este important să menținem o abordare prudentă în ceea ce privește cheltuielile administrative.
EnglishWhen possible and prudent, we stand ready to continue and expand cooperation in the future.
Vom fi pregătiţi să ne continuăm şi să ne extindem cooperarea în viitor, cu prudenţă şi în limita posibilităţilor.
EnglishWe should be prudent with public money at all times.
Ar trebui să fim întotdeauna chibzuiţi cu banii publici.
EnglishLet us therefore be prudent in our choice of partners.
Prin urmare, să ne alegem partenerii cu prudență.
EnglishI have been prudent and I have worked moderately hard.
Am fost prudent și am depus eforturi stăruitoare.
EnglishThe new framework for the supervision of insurance groups takes a prudent line, open to further development.
Noul cadru pentru supravegherea grupurilor de asigurare adoptă o linie prudentă, deschisă dezvoltării ulterioare.
English. - Commissioner Oettinger gave a very precautionary and very prudent statement.
președinte al Comisiei Europene. - Comisarul Oettinger a făcut o declarație foarte precaută și foarte prudentă.
EnglishThese are times for saving and we therefore need to be prudent about how we spend our money.
Acestea sunt vremuri pentru economisire și, prin urmare, trebuie sa fim prudenți cu privire la modul în care ne cheltuim banii proprii.
EnglishI do not agree with the person who told the banks to do less or to be more prudent at this difficult time.
Nu sunt de acord cu persoana care a cerut băncilor să facă mai puţin sau să fie mai prudente în această perioadă dificilă.

Sinonime (în engleză) pentru "prudently":

prudently