Traducere engleză-română pentru "pun"

EN

"pun" română traducere

volume_up
pun {substantiv}
RO

"a pune" engleză traducere

EN

pun {substantiv}

volume_up
In his novel Schweik, Jaroslav Hašek once made a pun, a German-Hungarian pun, kelet oszt, nyugat veszti, which loosely translated means that the East gives and the West takes.
În romanul său Schweik, Jaroslav Hašek a făcut un joc de cuvinte, un joc de cuvinte germano-ungar, kelet oszt, nyugat veszti, care în traducere liberă înseamnă că Estul dă şi Vestul ia.
RO

a pune {verb}

volume_up
1. general
Această inovație incredibil de democratică va pune bazele unei noi cetățenii europene.
This incredible democratic innovation will lay the foundations for a new European citizenship.
În final, directiva pune bazele colaborării europene în domeniul sănătăţii.
Lastly, the directive lays the foundation for European collaboration on health.
Pe scurt, sper că, în această după-amiază, vom pune bazele acestei rezoluţii.
In short, it is my hope that, this afternoon, we shall lay clear foundations for this resolution.
De aceea, se poate pune cartea de 10 pe un valet, dar nu pe un 3.
So you can place a 10 on a jack, but not on a 3.
Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru a pune în practică aceste lucruri.
However, it will take time to put this in place.
Țara pune un accent puternic pe urmarea politicilor proeuroatlantice.
The country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.
Şi da, în Europa există tendinţa de a pune procesul înaintea rezultatelor.
And yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.
Este strict în ceea ce priveşte conturile noastre publice şi îl vom pune în aplicare.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
Ce metode există pentru a pune în practică aceste principii şi obiective?
What ways are there to put into effect these principles and objectives?
Așa cum am afirmat la începutul dezbaterii, vom pune roțile în funcțiune mâine.
As I said at the beginning of the debate, we will set the wheels in motion tomorrow.
Ar trebui să ne asigurăm că doamna Timoșenko pune bazele unei opoziții constructive.
Make sure that Mrs Tymoshenko helps to set up a constructive opposition.
Acest lucru ar pune în mișcare spirala inflaționistă din nou.
That would set the inflationary spiral in motion once again.
Să sperăm că va pune chestiunea pensiilor în centrul preocupărilor UE.
Hopefully it will put the issue of pensions centre stage in EU matters.
Totuşi, în acest moment, problema care se pune nu este atât finanţarea, cât elaborarea de către oraşe a unor proiecte eficiente şi a unor politici într-adevăr dedicate.
However, at this stage it is not so much an issue of finance, but more about good projects and really dedicated policy from the cities.
Sper, de asemenea, foarte mult că Comisia va profita de ocazia prezentată de raportul Grech pentru a pune în centrul preocupărilor sale progresul cetăţenilor UE.
I also very much hope that the Commission will genuinely take the opportunity presented by the Grech report to put the progress of EU citizens centre stage.
a pune (dar şi: a aplica)
Cu toate acestea, UE nu are mijloace rezonabile și realiste pentru a pune în aplicare normele corecte stabilite cu mult timp în urmă, la 12 iulie 2006.
However, the EU lacks reasonable and realistic means to enforce the sound regulations that were laid down as long ago as 12 July 2006.
Aceasta ar pune capăt tradiţiilor juridice naţionale şi legilor concepute de fiecare stat membru cu privire la chestiuni sensibile precum dreptul civil şi dreptul contractual.
This would mean the end of national legal traditions and the laws that every Member State has laid down on issues as sensitive as civil and contract law.
Pentru a le pune capăt, statele membre trebuie să impună respectarea interdicţiei stabilite în dreptul penal al acestora, iar practicarea mutilării trebuie să fie considerată o infracţiune.
In order to put a stop to them, the Member States must enforce compliance with the prohibition laid down in their criminal law, and the practice of mutilation must be considered a criminal offence.
a pune (dar şi: a căra)
Comisia va pune acum în aplicare poziţia respectivă.
The Commission will now carry out that position.
Uniunea Europeană nu poate pune în aplicare mai multe măsuri, în mai multe state membre, cu un buget mai mic.
The European Union cannot carry out more measures in more Member States with a smaller budget.
Întrebarea adresată statelor membre este: Ce anume îi oferă domnului Solana pentru a pune în aplicare politicile comune de apărare?
The question for the Member States is: What are they offering Mr Solana to carry out our common defence policies?
Şi da, în Europa există tendinţa de a pune procesul înaintea rezultatelor.
And yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.
Ce metode există pentru a pune în practică aceste principii şi obiective?
What ways are there to put into effect these principles and objectives?
Este strict în ceea ce priveşte conturile noastre publice şi îl vom pune în aplicare.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
2. "a adăuga"
Pentru a pune la dispoziție un program de completare pentru utilizare în browser, faceți clic pe Activare.
To make an add-on available for use in the browser, click Enable.
Noi răspundem politicos că este interesant şi că ar trebui să fie adăugat ceva la acesta; apoi toată lumea îl pune spre păstrare într-un sertar.
We respond politely that it is interesting and that something should be added to it; then everyone puts it away in a drawer.
Partidul pentru Libertate crede de asemenea că este un lucru bun faptul că această directivă va pune capăt costurilor ascunse și costurilor adăugate la sfârșit.
The PVV also thinks it is a good thing that this directive will put an end to hidden costs and those added on at the end.
4. "a obliga"
Într-adevăr, avem obligaţia de a pune lucrătorii Europei în situaţia de a se adapta cerinţelor economiei.
Indeed, we are obliged to put Europe's workers in a position to adapt to the requirements of the economy.
5. "a planta"
Dacă UE nu se poate pune de acord asupra chestiunilor esenţiale privind politica energetică, ea va fi în continuare victima eforturilor de dezbinare.
If the EU is unable to strike a unified chord on the essential matters of energy policy, it will continue to be the victim of efforts to sow division.

Exemple de folosire pentru "pun" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn his novel Schweik, Jaroslav Hašek once made a pun, a German-Hungarian pun, kelet oszt, nyugat veszti, which loosely translated means that the East gives and the West takes.
În romanul său Schweik, Jaroslav Hašek a făcut un joc de cuvinte, un joc de cuvinte germano-ungar, kelet oszt, nyugat veszti, care în traducere liberă înseamnă că Estul dă şi Vestul ia.

Sinonime (în engleză) pentru "pun":

pun