EN

punishing {substantiv}

volume_up
punishing (dar şi: punishment)

Exemple de folosire pentru "punishing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat mechanism is not in fact helping Greece, but punishing it at the moment.
De fapt, acest mecanism nu ajută Grecia, ci o pedepseşte în acest moment.
EnglishHowever, the last people we should be punishing for this are the Ukrainian citizens.
Cu toate acestea, ultimele persoane pe care ar trebui să le pedepsim pentru acest lucru sunt cetățenii ucraineni.
EnglishHe is threatening and punishing journalists in Venezuela because they do not support his autocratic regime.
Acesta ameninţă şi pedepseşte jurnalişti în Venezuela, întrucât aceştia nu sprijină regimul său autocratic.
EnglishIs the European Court of Justice incapable of punishing an Italian law that is at odds with the European treaties?
Este Curtea Europeană de Justiţie incapabilă să sancţioneze o lege italiană care contravine tratatelor europene?
EnglishOne other aspect of the report is that the EU implement a special directive punishing 'homophobic' actions.
Un alt aspect al raportului este ideea ca UE să implementeze o directivă specială care să pedepsească acţiunile ,,homofobe”.
EnglishThe European Union must openly ask the Egyptian Army to set an example by punishing those who persecute Christians.
Uniunea Europeană trebuie să ceară în mod deschis armatei egiptene să dea un exemplu prin pedepsirea celor care persecută creștini.
EnglishThe Arab and Muslim world is persecuting its Christians, condemning them, preventing them from converting, punishing them and killing them.
Lumea arabă și musulmană își prigonește creștinii, condamnându-i, împiedicându-i de la convertire, pedepsindu-i și ucigându-i.
EnglishRather than simply punishing the one who has broken the rules, we also need to help them to get back on the straight-and-narrow.
Decât să îl pedepsim pur și simplu pe cel care a încălcat regulile, trebuie de asemenea să îl și ajutăm să se întoarcă pe drumul cel bun.
EnglishWith regard to the report text, I would like to see tougher sanctions for punishing labour market intermediaries.
Referitor la textul raportului, ar fi de dorit, în opinia mea, o mai mare severitate în ceea ce priveşte pedepsirea intermediarului de pe piaţa forţei de muncă.
EnglishNo one can cast any doubt on either the usefulness or timeliness of the measures aimed at punishing those employing illegal immigrants.
în scris. - Nici utilitatea, nici oportunitatea măsurilor pentru sancţionarea celor care angajează imigranţi ilegali nu pot fi puse la îndoială.
EnglishWho came up with the idea of punishing those countries that have largely succeeded and excluding those that have not fulfilled their obligations?
Cine a avut ideea de a pedepsi ţările care au înregistrat mari succese şi de a le exclude pe cele care nu şi-au îndeplinit obligaţiile?
EnglishSecondly, there is the question of interest rates, which should not be calculated at punishing rates, as is happening in Ireland and Greece.
În al doilea rând, există problema ratelor dobânzii, care nu trebuie calculate la cote punitive, așa cum se întâmplă în Irlanda și în Grecia.
EnglishSo, yet again, we would be in the business of punishing our own farmers, while caring nothing about what affects the imports we receive.
Prin urmare, din nou, practic ne-am pedepsi proprii agricultori, în timp ce nu ne pasă deloc de lucrurile care afectează importurile pe care le primim.
EnglishIt is not correct to continue punishing the taxpayers in these countries for mistakes in fact made by the private sector, specifically by the banks.
Nu este corect să continuăm să pedepsim contribuabilii din aceste țări pentru greșeli care au fost făcute de fapt de sectorul privat, și anume de bănci.
EnglishUnfortunately, the rapporteur placed too much emphasis on measures aimed at punishing employers and supported the extension of illegal immigrants' rights.
Din păcate, raportorul a insistat prea mult pe măsuri care vizau sancţionarea angajatorilor şi a susţinut extinderea drepturilor imigranţilor ilegali.
EnglishIn this case, it should not be about punishing those who find themselves stuck in congestion but about coming up with constructive solutions to help prevent it.
În acest caz, nu trebuie să urmărim penalizarea celor care sunt blocaţi în trafic, ci găsirea unor soluţii constructive pentru prevenirea acesteia.
EnglishOtherwise, we would be guilty of extraordinary hypocrisy: we would be punishing employers with one hand yet still giving them generous subsidies with the other.
Altfel, ne-am face vinovaţi de o ipocrizie ieşită din comun: am pedepsi angajatorii pe de o parte, acordându-le însă subvenţii generoase pe de altă parte.
EnglishOver the last few months, the Lithuanian Parliament has passed a series of laws forbidding or punishing any reference to homosexuality or bisexuality in public.
În ultimele câteva luni, Parlamentul lituanian a adoptat o serie de legi care interzic sau pedepsesc orice referire în public la homosexualitate sau bisexualitate.
EnglishWe must ensure that the results achieved so far by this tribunal in punishing war crimes and promoting reconciliation in the Western Balkans are effectively utilised.
Trebuie să ne asigurăm că rezultatele obţinute până acum de acest tribunal în pedepsirea crimelor de război şi promovarea reconcilierii în Balcanii de Vest sunt fructificate.

Sinonime (în engleză) pentru "punishment":

punishment