Traducere engleză-română pentru "to put in a place"

EN

"to put in a place" română traducere

RO
EN

to put in a place {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to put in a place" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have to work together with the Member States to put this in place.
Trebuie să lucrăm împreună cu statele membre pentru a realiza acest lucru.
EnglishWe need to put tests in place in order to handle this situation properly.
Trebuie să stabilim e serie de teste pentru a aborda, în mod corespunzător, această situaţie.
EnglishHowever, it will take time to put this in place.
Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru a pune în practică aceste lucruri.
EnglishYou have said that you will put them in place.
EnglishAs part of the change in the direction of our policy, we must make sure that we put policies in place for regional markets.
Ca parte din modificarea direcției politicii noastre, trebuie să ne asigurăm că instituim politici pentru piețele regionale.
EnglishShe could simply have said: 'Yes, Parliament is right and I will put that in place and take it into account in future'.
Ar fi putut pur şi simplu să spună: "Da, Parlamentul are dreptate şi voi pune în aplicare aceste măsuri şi voi ţine cont de ele pe viitor”.
EnglishI am not suggesting harmonisation, but that we attempt to put initiatives in place at European level to promote the French system to some degree.
Nu sugerez o armonizare, ci să încercăm să adoptăm iniţiative la nivel european pentru a promova sistemul francez într-o anumită măsură.
EnglishThe fact that the Swedish Presidency ultimately put it in place seems to me to have been the big success of this transition Presidency.
Faptul că Preşedinţia suedeză a reuşit intrarea acestuia în vigoare în final mi se pare că a fost un mare succes al acestei preşedinţii de tranziţie.
EnglishYou should also bear in mind that doing this, even on a global scale, would imply a very costly implementing mechanism to put it into place.
Ar trebui să ţineţi cont de faptul că acest demers, chiar şi la nivel global, ar implica elaborarea unui mecanism de punere în aplicare foarte costisitor.
EnglishIt is important that the Commission and the Council recognise free area status within the EU and put safeguards in place for these areas.
Este important ca atât Comisia, cât și Consiliul să recunoască statutul de zonă liberă în cadrul UE și să pună în aplicare măsuri de protecție pentru aceste zone.
EnglishTherefore, I would like to know: Does the Commission intend to put measures in place which will guarantee permanent jobs for young people in particular?
Prin urmare, aș dori să știu: Intenționează Comisia să pună în aplicare măsuri care să garanteze locuri de muncă permanente pentru tineri în special?
EnglishAll this is on the agenda of the strategy for women and we are going to put that in place step by step - not in order to just speak about it, but to change things.
Toate aceste lucruri sunt pe agenda strategiei pentru femei și le vom pune în practică pas cu pas - nu doar vom vorbi despre ele, ci vom schimba lucrurile.
EnglishThere are discussions going on with the European Parliament, with the Commission, in order to put everything in place that we need to do so that the Treaty can enter into force very swiftly.
Se poartă discuţii cu Parlamentul European şi cu membrii Comisiei pentru a se pregăti tot ceea ce este de făcut pentru ca Tratatul să poată intra în vigoare foarte repede.
EnglishIt is the responsibility of the Member States to put controls in place to prevent the unauthorised use of the CE mark and, if necessary, to have products withdrawn from the market.
Este responsabilitatea statelor membre de a pune în aplicare controale pentru a preveni utilizarea neautorizată a mărcii CE și, dacă este necesar, de a retrage produsele de pe piață.
EnglishAnd, following on from the last question, are some countries more receptive than others to the measures being proposed by the European Union, and what are the barriers being put in their place?
Și, în continuarea ultimei întrebări, sunt oare unele state mai receptive decât altele la măsurile care sunt propuse de Uniunea Europeană, și care sunt barierele care sunt puse în locul lor?