Traducere engleză-română pentru "qualification"

EN

"qualification" română traducere

EN

qualification {substantiv}

volume_up
qualification (dar şi: competence, skill)
Therefore, it is not possible to recognise every qualification from one country in another country without question.
Prin urmare, nu se poate recunoaşte în mod automat orice calificare dintr-o ţară în alta.
However, one problem with this qualification framework is that it has not been implemented by the Member States.
Cu toate acestea, o problemă a acestui cadru de calificare este aceea că el nu a fost pus în aplicare de către statele membre.
This improvement has to take place at all levels of qualifications.
Această îmbunătăţire trebuie să aibă loc la toate nivelurile de calificare.

Exemple de folosire pentru "qualification" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAny infringement must be prosecuted and punished without qualification.
Orice încălcare trebuie cercetată penal şi pedepsită fără deosebire.
EnglishTherefore, it is not possible to recognise every qualification from one country in another country without question.
Prin urmare, nu se poate recunoaşte în mod automat orice calificare dintr-o ţară în alta.
EnglishIf the name of your qualification does not correspond, they will also require a certificate of change of name.
Dacă denumirea calificării nu corespunde, este posibil să vi se ceară şi o atestare a schimbării de denumire.
EnglishOn the other hand, 12 million jobs are going to be cut for those with a lower level of qualification!
Pe de altă parte, 12 milioane de locuri de muncă urmează să fie desfiinţate pentru persoanele care au un nivel mai mic de calificare!
EnglishHowever, one problem with this qualification framework is that it has not been implemented by the Member States.
Cu toate acestea, o problemă a acestui cadru de calificare este aceea că el nu a fost pus în aplicare de către statele membre.
EnglishIt is estimated that by 2020, the proportion of jobs requiring a high qualification will rise from 29% to 35%.
Se estimează că, până în 2020, procentul de locuri de muncă care cer o calificare de nivel superior va crește de la 29 % la 35 %.
EnglishEvery new qualification issued in the EU now has a reference to one of the eight EQF reference levels.
Fiecare nouă calificare emisă în UE face acum trimitere la unul din cele opt nivele de referinţă prevăzute de cadrul european al calificărilor.
EnglishWith regard to the Qualification Directive, the Hungarian presidency has been given the mandate to begin the informal trialogue.
În ceea ce privește Directiva privind standardele minime, Președinția maghiară a primit mandatul de a începe trialogul informal.
EnglishThe goal formulated in the strategy for 40% of the younger generation to have a higher education qualification seems particularly naïve.
Obiectivul formulat în strategie, ca 40 % din generația tânără să aibă o diplomă de educație superioară, pare deosebit de ingenuu.
EnglishThis will enable the two legislators to begin talks on the Qualification Directive and the Dublin and Eurodac Regulations.
Aceasta va permite celor doi legislatori să înceapă discuțiile cu privire la Directiva privind standardele minime și Regulamentele Dublin și Eurodac.
EnglishAt the same time, it is estimated that there will be 12 million fewer jobs for people who have no qualification or a very poor one.
Se estimează totodată că vor fi cu 12 milioane mai puţine locuri de muncă pentru persoanele care nu au nicio calificare sau doar una redusă.
EnglishThis qualification will be reflected in terms of innovation, research and development, which are crucial for sustained economic and social growth.
Aceste calificări se vor reflecta în inovare, cercetare şi dezvoltare, care sunt cruciale pentru o dezvoltare economică şi socială durabilă.
EnglishBy the end of 2012, we want qualification and certification schemes to be in place for the installation of renewable energy facilities.
Până la sfârșitul anului 2012, dorim punerea în aplicare a sistemelor de calificare și de certificare pentru instalarea de instalații de energie regenerabilă.
EnglishWhere in-house further qualification is concerned, such as in this project, McDonald's - to take an example - bore all the costs itself.
În ceea ce priveşte calificarea suplimentară la locul de muncă, precum în acest proiect, McDonald's - pentru a oferi un exemplu - a suportat toate costurile.
EnglishLithuania's ESF programme is solving the manpower shortage by mobilising human resources and improving skills and raising qualification levels.
Programul FSE al Lituaniei rezolvă lipsa forţei de muncă prin mobilizarea resurselor umane şi prin îmbunătăţirea competenţelor şi creşterea nivelului de calificare.
EnglishIt is the Council that needs to come up with ideas on Dublin, on the Reception Directive, on the Eurodac system and on the Qualification Directive.
Consiliul însuşi trebuie să propună idei referitoare la Dublin, la Directiva privind condiţiile de primire, la sistemul Eurodac şi la Directiva privind calificările.
EnglishIn this regard, beginning with qualification measures is much more forward-looking in the interests of job security and job placement for European workers.
În acest sens, este mult mai prospectiv să se înceapă cu măsurile de calificare, în interesul siguranței locurilor de muncă și al plasamentului lucrătorilor europeni.
EnglishOn 21 October, the Commission adopted two other important texts: one on the Qualification Directive and the other on the Directive on asylum procedures.
La 21 octombrie, Comisia a adoptat alte două texte importante: unul asupra Directivei privind calificarea şi celălalt asupra Directivei privind procedurile de acordare a azilului.
EnglishIt is vital to continue the trend towards aligning the standards of protection and the rights granted to both groups, as in the recasting of the Qualification Directive.
Este vital să continuăm tendința de aliniere a standardelor de protecție și a drepturilor garantate ambelor grupuri, precum și reformarea Directivei privind calificarea.
EnglishThe practice in force until now of mostly allocating funds towards qualification, requalification and various kinds of training is, to my mind, ineffective.
Practica utilizată până în prezent, care consta, în principal, în alocarea de fonduri pentru calificare, recalificare şi diverse tipuri de instruire, este, după părerea mea, ineficientă.

Sinonime (în engleză) pentru "qualification":

qualification