Traducere engleză-română pentru "quantitative"

EN

"quantitative" română traducere

EN

quantitative {adjectiv}

volume_up
quantitative
This can be described as both a quantitative and qualitative improvement.
Se poate vorbi atât de un progres cantitativ, cât și calitativ.
This relates mainly to the quantitative aspect.
Acest lucru se referă în principal la aspectul cantitativ.
We do have one quantitative target, however, which has been unchanged since the year 2000.
Avem totuşi un obiectiv cantitativ, care a rămas neschimbat din anul 2000.

Exemple de folosire pentru "quantitative" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat cannot happen again, particularly in issues such as quantitative easing.
Acest lucru nu se poate repeta, în special în probleme cum ar fi relaxarea cantitativă.
EnglishWe do have one quantitative target, however, which has been unchanged since the year 2000.
Avem totuşi un obiectiv cantitativ, care a rămas neschimbat din anul 2000.
EnglishThis can be described as both a quantitative and qualitative improvement.
Se poate vorbi atât de un progres cantitativ, cât și calitativ.
EnglishThe quantitative growth comes from an outdated philosophy of 'faster, higher, further'.
Creşterea cantitativă provine dintr-o filosofie depăşită de tipul "mai rapid, mai sus, mai departe”.
EnglishHaving a quantitative target for reducing poverty is problematic.
O ţintă cantitativă de reducere a sărăciei este problematică.
EnglishThe new directive represents a qualitative and quantitative leap forward in this respect.
Noua directivă reprezintă, în această privinţă, un salt înainte din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
EnglishThey need to be qualitative, not just quantitative, solutions.
Vorbim de soluții nu doar cantitative, ci și calitative.
EnglishThe Basel Committee will work on quantitative retention.
Comitetul de la Basel se va ocupa de reţinerea cantitativă.
EnglishA sectoral, quantitative vision does not lead anywhere.
O perspectivă sectorială, cantitativă nu dă niciun rezultat.
EnglishFurthermore, the qualitative dimension of expenditure is at least as important as the quantitative one.
Mai mult, dimensiunea calitativă a cheltuielilor este cel puţin la fel de importantă ca şi cea cantitativă.
EnglishIt is also an important agreement in quantitative terms.
Este un acord important și în termeni cantitativi.
EnglishThis relates mainly to the quantitative aspect.
Acest lucru se referă în principal la aspectul cantitativ.
EnglishOf course, this does not mean that they will not be able to set specific quantitative targets in Copenhagen.
Bineînţeles, acest lucru nu înseamnă că SUA nu vor putea stabili obiective cantitative specifice la Copenhaga.
EnglishI am advocating qualitative and quantitative growth.
EnglishThe subject of quantitative production management has been deliberately swept under the carpet in the Commission's communication.
Subiectul gestionării cantitative a producţiei a fost omis în mod deliberat de comunicarea Comisiei.
EnglishWe must wean ourselves off fiscal stimuli and quantitative easing, and these should not be the accepted norm.
Trebuie să ne dezobişnuim de stimulentele fiscale şi de relaxarea cantitativă, şi acestea nu ar trebui să fie norma acceptată.
EnglishMr President, I propose that quantitative easing be considered in the euro area; it may prove to be an egg of Columbus.
Dle președinte, propun să se ia în considerare o relaxare cantitativă în zona euro; s-ar putea dovedi a fi oul lui Columb.
EnglishI am sure you know that our European growth and employment policy does not have very many quantitative targets.
Sunt sigur că ştiţi că politica noastră europeană de creştere şi de ocupare a forţei de muncă nu are foarte multe obiective cantitative.
EnglishThirdly, there are the year-on-year national material flows, the input and output, measured in purely quantitative terms.
În al treilea rând, este vorba despre fluxurile de materiale anuale, intrările și ieșirile măsurate în termeni pur cantitativi.
EnglishCountry after country introduced duties, quantitative restrictions, 'buy domestic' rules and competing devaluations.
Ţările au introdus pe rând taxe, restricţii cantitative, norme privind cumpărarea de bunuri produse la nivel local şi devalorizări concurenţiale.