Traducere engleză-română pentru "racial"

EN

"racial" română traducere

RO
volume_up
racialism {substantiv}
RO
EN

racial {adjectiv}

volume_up
racial
It would be interesting to hear the Council clarify what a racial group is and which racial groups exist.
Ar fi interesant să ascultăm clarificarea Consiliului cu privire la definiţia grupului rasial şi la grupurile rasiale care ar exista.

Exemple de folosire pentru "racial" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishInformation on ethnic or racial origin is not normally included in that.
Informațiile de natură etnică sau rasială nu sunt în mod normal incluse aici.
EnglishHistory has taught us a bitter lesson in what racial hatred and intolerance can do.
Istoria ne-a învățat o lecție amară cu privire la ceea ce pot face ura rasială și intoleranța.
EnglishCan we, with a clear conscience, deport people who have been the victims of racial persecution?
Putem deporta, fără procese de conştiinţă, persoane care au fost victime ale rasismului?
EnglishIncitement to racial hatred is a crime in all EU Member States.
Incitarea la ură rasială este un delict în toate statele membre ale UE.
EnglishThe imperialist powers are, I believe, fomenting ethnic, racial and religious infighting in this country.
În opinia mea, puterile imperialiste instigă la conflicte interne etnice, rasiale şi religioase în această ţară.
EnglishDiscrimination on the basis of ethnic or racial origin is forbidden both in the labour market and outside it.
Discriminarea pe motivul originii etnice sau rasiale este interzisă, atât pe piaţa de muncă cât, şi în afara acesteia.
EnglishIt would be interesting to hear the Council clarify what a racial group is and which racial groups exist.
Ar fi interesant să ascultăm clarificarea Consiliului cu privire la definiţia grupului rasial şi la grupurile rasiale care ar exista.
EnglishIt is said that even the Netherlands and other countries of the European Union are registering data on ethnic and racial origin.
Se spune că până și Olanda și alte țări din Uniunea Europeană înregistrează informații privind originea etnică și rasială.
EnglishIn 21st century Europe, a ban on marriage on grounds of religion, racial origin or sexual orientation is an anomaly, however.
În Europa secolului al XXI-lea, o interzicere a căsătoriei pe motive de religie, origine rasială sau orientare sexuală este totuşi o anomalie.
EnglishRacial hatred and class hatred are only two varieties of the same thing - hatred - which devastates the human conscience and social relations.
Ura rasială şi de clasă reprezintă două variante ale aceluiaşi fenomen - ura - ce distruge conştiinţa umană şi relaţiile sociale.
EnglishThe kirpan is an act of faith which they may not remove, so their exclusion is a matter of religious and racial intolerance.
Kirpanul reprezintă un act de credinţă pe care nu îl pot îndepărta, astfel că excluderea lor devine o chestiune de intoleranţă religioasă şi rasială.
EnglishAre there other Member States where we could verify the possible existence of databases containing data on ethnic or racial origins?
Există și alte state membre în care am putea verifica posibila existență a bazelor de date care conțin date privind originea etnică sau rasială?
EnglishMadam President, the conflict in Sudan, which has racial, religious and economic roots, has been going on for over 50 years.
în numele Grupului IND/DEM - (PL) Doamnă preşedintă, conflictul din Sudan, care are rădăcini rasiale, religioase şi economice, are loc de mai bine de 50 de ani.
EnglishI am pleased that this text denounces racial hate speech, ethnic profiling, unlawful fingerprinting and unlawful eviction and expulsion.
Mă bucur că acest text denunță discursurile care incită la ură rasială, profilare etnică, preluarea ilegală de amprente și evacuarea și expulzarea ilegală.
English. - I support the waiver of Bruno Gollnisch's immunity so that he can stand trial for the offence of incitement to racial hatred.
în scris. - Sprijin ridicarea imunității dlui Bruno Gollnisch în vederea aducerii acestuia în fața justiției pentru infracțiunea de instigare la ură rasială.
EnglishThis is the 21st century, and I believe that all European citizens, irrespective of racial origin, religion, age or sexual orientation, deserve our protection.
Suntem în secolul 21 şi cred că toţi cetăţenii europeni, indiferent de origine rasială, religie, vârstă sau orientare sexuală, merită protecţia noastră.
EnglishIn Malaysia, the tactic of divide and rule on racial and religious lines has long been used by various elements of the economic and ruling elites.
În Malaysia, tactica "divide et impera” din considerente rasiale şi religioase este folosită de mult timp de diverse elemente ale elitelor economice şi conducătoare.
EnglishEurope itself sprang from the need to put an end to the expressions of racial hatred that reached a peak in the atrocities of the Second World War.
Europa însăşi a apărut din necesitatea de a pune capăt expresiilor de ură rasială care au atins punctul culminant odată cu atrocităţile Celui de-Al Doilea Război Mondial.
EnglishEU law prohibits employers from discriminating on the grounds of gender, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.
Legislaţia europeană le interzice angajatorilor discriminarea pe considerente de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
EnglishApart from anything else, he is also systematically persecuting various minorities: racial minorities, sexual minorities, and all other minorities, in their own land.
Pe lângă toate acestea, el persecută sistematic diferitele minorități: minorități rasiale, minorități sexuale și alte minorități, pe teritoriul propriu al acestora.

Sinonime (în engleză) pentru "racialism":

racialism
racial discrimination