EN

to raise [raised|raised] {verb}

volume_up
Who will raise their hand and say 'We need to think about environmental questions'?
Cine va ridica mâna şi va spune "Trebuie să ne gândim la problemele ecologice”?
We can raise this issue through the compliance programmes.
Putem ridica această problemă în cadrul programelor de conformitate.
Developments in Georgia and Moldova raise most concerns.
Evoluţia Georgiei şi a Moldovei ridică cele mai multe probleme.
Who will raise their hand and say 'We need to think about environmental questions'?
Cine va ridica mâna şi va spune "Trebuie să ne gândim la problemele ecologice”?
We can raise this issue through the compliance programmes.
Putem ridica această problemă în cadrul programelor de conformitate.
Developments in Georgia and Moldova raise most concerns.
Evoluţia Georgiei şi a Moldovei ridică cele mai multe probleme.
Authorities do not create the added value which can raise living standards for our citizens.
Autorităţile nu creează valoarea adăugată care poate creşte nivelul de trai al cetăţenilor noştri.
This is a way to encourage entrepreneurship and raise the levels of employment and social inclusion.
Aceasta este o modalitate de a încuraja antreprenoriatul şi de a creşte nivelurile de ocupare a forţei de muncă şi de incluziune socială.
Madam President, the rationale of this amendment is to raise awareness of recent cases of repression in Belarus.
Dnă preşedintă, motivaţia din spatele acestui amendament este de a creşte nivelul de informare cu privire la cazurile recente de represiune din Belarus.
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Creşterea de 5 % nu va mări bugetul UE cu mult peste 1 % din VNB al Uniunii.
It would be crazy to raise our ambitions in the current state.
că ar fi o nebunie să avem ambiţii mai mari în situaţia de faţă.
Political action needs to be taken to adjust and raise the threshold values accordingly.
Trebuie luate măsuri la nivel politic pentru a ajusta şi mări valorile-limită în mod corespunzător.
to raise
volume_up
a provoca {vb.} (un surâs)
Otherwise, words about a high level of social protection as an EU task will do no more than raise an ironical smile.
În caz contrar, vorbele care descriu nivelul înalt al protecţiei sociale ca pe o sarcină a UE nu vor provoca nimic mai mult decât un zâmbet ironic.
Raising the reduction target by a further 5% or 10% will cause many Polish companies to collapse, and we cannot allow this to happen.
Creșterea obiectivul de reducere cu încă 5 % sau 10 % va provoca falimentul multor societăți poloneze și nu putem permite să se întâmple acest lucru.
to raise (dar şi: to hoist)
Questions are also being raised about the mistakes made by Member States.
Se ridică, de asemenea, problema greșelilor comise de statele membre.
However, it inevitably raises serious moral and strategic questions as well.
Cu toate aceste, în mod inevitabil, se ridică întrebări serioase de ordin moral și strategic.
This raises the question: who is at fault for this supposedly overzealous regulation?
Astfel, se ridică întrebarea: cine este de vină pentru această presupusă reglementare excesivă?
to raise (dar şi: to generate, to produce)
to raise (dar şi: to find, to obtain)
Mr President, Commissioner, there is one initial, major objection that has to be raised against this proposal: that is, its total failure to consult the sector concerned.
Domnule preşedinte, domnule comisar, există o obiecţie iniţială, majoră care trebuie ridicată împotriva acestei propuneri: anume, neconsultarea sectorului vizat.
to raise
volume_up
a încasa {vb.} (impozite)
It is being cynically used to raise taxes, to exert control, and now it is being used by the European Union to justify its own existence.
Aceasta este utilizată în mod cinic pentru a încasa taxe, pentru a exercita controlul, iar acum este utilizată de Uniunea Europeană pentru a-şi justifica propria existenţă.
to raise
volume_up
a înălța {vb.} (a ridica)
to raise (dar şi: to cultivate, to grow)
volume_up
a cultiva {vb.} (cereale)
to raise (dar şi: to erect)
volume_up
a construi {vb.} (a ridica un monument)
to raise (dar şi: to call up, to evoke)
volume_up
a conjura {vb.} (a invoca)

Exemple de folosire pentru "to raise" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is a formal complaint which I would like to raise with you, Madam President.
Aceasta este o plângere formală pe care aș dori să o depun, doamnă președintă.
EnglishThe objective of this policy should be to raise the awareness of European tourists.
Obiectivul acestei politici ar trebui să fie sensibilizarea turiştilor europeni.
EnglishWho will raise their hand and say 'We need to think about environmental questions'?
Cine va ridica mâna şi va spune "Trebuie să ne gândim la problemele ecologice”?
EnglishI would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
Aș dori să aduc în discuție trei aspecte legate de taxa pe tranzacțiile financiare.
EnglishI have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Am o a doua rezervă în ceea ce privește factorul costurilor forței de muncă.
EnglishThis tax would make it possible to raise between EUR 200 billion and EUR 300 billion.
Această taxă va face posibilă colectarea de 200 până la 300 de miliarde de euro.
EnglishThe 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Creşterea de 5 % nu va mări bugetul UE cu mult peste 1 % din VNB al Uniunii.
EnglishParliament should take immediate action to raise the issue more vigorously.
Parlamentul trebuie să ia măsuri imediate pentru a aborda mai hotărât problema.
EnglishFor better or for worse, we are shaping Europe's future by how we raise our children.
La bine şi la rău, prin modul în care ne creştem copiii, hotărâm viitorul Europei.
EnglishThat is why it is vital that the European Union should continue to raise these issues.
Iată de ce este vital ca Uniunea Europeană să continue să ridice aceste probleme.
EnglishYou had the opportunity to raise your concerns before we closed the debate.
Ați avut ocazia de a vă exprima preocupările înainte să închidem dezbaterea.
EnglishA good media strategy is certainly needed in order to raise awareness of SOLVIT.
Desigur, este nevoie de o bună strategie de mass-media pentru a populariza această reţea.
EnglishThat will help us raise the level of mutual understanding and interconnection.
Acest lucru ne va ajuta să ridicăm nivelul înţelegerii reciproce şi al interconexiunii.
EnglishFrom the ECON Committee's perspective there are three issues which I would like to raise.
Din punctul de vedere al Comisiei ECON, aș dori să aduc în discuție trei aspecte.
EnglishHow and when will the Council raise these issues with the Member States and the USA?
Cum și când va comunica Consiliul aceste probleme statelor membre și SUA?
EnglishThese are questions that we want to raise on behalf of citizens and passengers, too.
Dorim să adresăm aceste întrebări în numele cetățenilor și de asemenea, al pasagerilor.
EnglishIn the short time we have available, I want to raise three important points.
În scurtul timp pe care îl avem la dispoziţie, doresc să ridic trei probleme importante.
EnglishWe would therefore like to raise the cost of fines a little and we shall work towards that.
Am dori prin urmare să ridicăm puțin costul amenzilor și vom lucra în acest sens.
EnglishI raise the issue of the creation of future inequalities in the internal market.
Subliniez problema creării de inegalităţi viitoare pe piaţa internă.
EnglishThe Commission would like to raise several points in connection with this situation.
Comisia ar dori să prezinte câteva probleme legate de această situaţie.