Traducere engleză-română pentru "rapid"

EN

"rapid" română traducere

RO
volume_up
rapid {substantiv}
RO
RO
RO

"rapid" engleză traducere

volume_up
rapid {adj. m.}
volume_up
rapid {n}
EN

rapid {adjectiv}

volume_up
A rapid response by the European Union is therefore crucial.
Un răspuns rapid al Uniunii Europene este, prin urmare, crucial.
Commissioner, Baroness Ashton, thank you sincerely for your rapid and strong commitment.
Doamnă comisar, baroană Ashton, vă mulţumesc sincer pentru angajamentul puternic şi rapid.
This situation requires a rapid response from the European Union and the Member States.
Este o situaţie care necesită un răspuns rapid din partea Uniunii Europene şi a statelor membre.
rapid (dar şi: quick, swift)
We owe our citizens a suitable, rapid response so that we can emerge from the crisis more quickly and strongly.
Le datorăm cetățenilor noștri un răspuns adecvat, rapid astfel încât să putem depăși mai repede și energic această criză.
Among the proposals to be implemented as soon as possible is the launch of the missing child rapid alert system.
Una dintre propunerile care trebuie implementate cât mai repede cu putinţă este lansarea sistemului de alertă rapidă pentru copiii dispăruţi.
It is quite clear that this conference cannot possibly halt the loss of biodiversity; the pace is simply too rapid.
Este destul de clar faptul că este imposibil ca această conferinţă să stopeze declinul biodiversităţii; mergem pur şi simplu prea repede.
RO

rapid {adjectiv masculin}

volume_up
Acesta a fost un răspuns rapid şi impresionant, însă a avut şi un preţ.
It was a fast and impressive response but it came with a price.
Toţi solicitanţii de azil ar trebui să aibă acces rapid la piaţa muncii.
All asylum seekers should have fast access to the labour market.
Ritmul este prea rapid și din cauza aceasta se produc întârzieri.
You are going a little fast and there is a little delay.
Puteți fixa o aplicație direct la bara de activități pentru acces rapid și ușor.
You can pin an app directly to the taskbar for quick and easy access.
Eu sunt tipul de persoană care reprezintă un factor decizional rapid, eficient, dar bun.
I am the type of person who is a quick, efficient but good decision-maker.
Ajutați angajații să inoveze oferindu-le access rapid la informații și procese de business
Empower employees to innovate with quick access to information and business processes
Un răspuns rapid al Uniunii Europene este, prin urmare, crucial.
A rapid response by the European Union is therefore crucial.
Doamnă comisar, baroană Ashton, vă mulţumesc sincer pentru angajamentul puternic şi rapid.
Commissioner, Baroness Ashton, thank you sincerely for your rapid and strong commitment.
Este o situaţie care necesită un răspuns rapid din partea Uniunii Europene şi a statelor membre.
This situation requires a rapid response from the European Union and the Member States.
Acesta se referă la progresul realizat și urmărește un proces rapid de aderare.
It refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Atenţie, "rapid" şi "patent comunitar" nu sunt cuvinte şi concepte care să se potrivească uşor.
Mind you, 'swift' and 'Community patent' are not words and concepts that go comfortably together.
Sunt de acord cu dl Gauzès că trebuie acționat rapid, fiindcă avem nevoie de certitudine juridică.
I agree with Mr Gauzès that swift action is needed, because we need legal certainty.
rapid (dar şi: puternic)
. - Dle preşedinte, pot începe prin a-i mulţumi dnei de Brún, care a preluat acest dosar, aşteptându-se să fie rezolvat destul de rapid.
. - Mr President, can I start by thanking Mrs de Brún, who took on this dossier expecting it to be fairly expeditious.
Pentru a termina mai rapid configurarea, faceți clic pe Folosiți setările rapide.
To get through setup faster, click Use express settings.
Liderii G20 au reafirmat angajamentul de a ajunge rapid la o concluzie în cadrul Rundei Doha.
The G20 leaders expressed their renewed commitment to reaching a swift conclusion of the Doha Round.
rapid (dar şi: iute, sprinten, pârâu, râuleţ)
UE este hotărâtă să acţioneze rapid pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
The EU is determined to take prompt action to cut greenhouse gas emissions.
Din aceste motive, sper că votul de astăzi ne va permite să ajungem la un compromis rapid, oportun şi echilibrat cu Consiliul.
For these reasons, I hope that today's vote will allow us to reach a prompt, timely and balanced compromise with the Council.
Vi se va solicita să alegeți dacă doriți să ștergeți datele rapid sau în întregime.
You'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
rapid (dar şi: ager, repede)
Un proces rapid este şi în interesul victimelor, pentru ca drepturile acestora să fie respectate.
It is also in the interest of the victims to have a speedy trial so that their rights are respected.
Aş fi dorit să fi încheiat un acord rapid în această privinţă cu Consiliul, dar nu este posibil.
I would have liked us to have reached speedy agreement on this with the Council, but that has not been possible.
Ei bine, având în vedere cei șase ani în care am lucrat în instituțiile europene, este destul de rapid.
Well, in the light of the six years I have been in office in the European institutions, that is quite speedy.

Exemple de folosire pentru "rapid" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere are several arguments against such a rapid discontinuation of subsidies.
Există câteva argumente împotriva unei astfel de întreruperi rapide a subvențiilor.
EnglishThis situation requires rapid and effective measures of solidarity from the EU.
UE trebuie să adopte în această situaţie măsuri de solidaritate rapide şi eficiente.
EnglishEurope's action must be clear, rapid and efficient in the short and long term.
Acțiunile Europei trebuie să fie clare, rapide și eficiente pe termen scurt și lung.
EnglishThe aim is a rapid transition to a peaceful, democratic and pluralistic Egypt.
Scopul este de a avea o tranziție rapidă spre un Egipt pașnic, democratic și pluralist.
EnglishRapid crime detection and strict enforcement of penalties are imperative.
Descoperirea rapidă a delictului şi aplicarea strictă a pedepselor sunt imperative.
EnglishRapid action has been the order of the day since this pathogen emerged.
Încă de la apariția agentului patogen, acțiunea rapidă a fost la ordinea zilei.
EnglishI welcome the rapid reaction of the European Commission and the Member States.
Reacţia rapidă a Comisiei Europene şi a statelor membre este binevenită.
EnglishThis will contribute to a rapid return to growth in the goods sector.
Acest lucru va contribui la o revenire rapidă la creștere în sectorul bunurilor.
EnglishThirdly, the injured parties are entitled to rapid financial compensation.
În al treilea rând, părțile prejudiciate au dreptul la compensații financiare rapide.
EnglishWe should also create a European rapid reaction force for all these crises.
Totodată, trebuie creată o forţă europeană de reacţie rapidă pentru toate aceste crize.
EnglishOnly a united Europe is strong and competitive in an age of rapid globalisation.
Doar o Europă unită poate fi puternică şi competitivă într-o epocă a globalizării accelerate.
EnglishThe keyword is implementation, which must be rapid and effective for victims.
Cuvântul cheie este implementarea rapidă și eficientă pentru victimă.
EnglishA number of airlines have recently gone bankrupt in rapid succession.
O serie de companii aeriene au dat recent faliment într-o succesiune rapidă.
EnglishLadies and gentlemen, here is a one-minute rapid snapshot of the still rampant European racism.
Doamnelor şi domnilor, iată o poză la minut a rasismului încă agresiv din Europa.
EnglishWe are slowest internally, and quicker in rapid reactions to external challenges.
Suntem cei mai înceți la nivel intern și mai rapizi în a reacționa la provocările din exterior.
EnglishThese two areas of investment are the key to the rapid growth of the European Union.
Aceste două domenii de investiţii sunt esenţiale pentru creşterea rapidă a Uniunii Europene.
EnglishFor example, we need a more rapid allocation of rail routes when this is necessary.
De exemplu, avem nevoie de o alocare mai rapidă a rutelor feroviare atunci când este necesar.
EnglishI would like to express my thanks for this rapid and excellent work.
Doresc să adresez mulţumiri pentru această activitate promptă şi excelentă.
EnglishThe rapid increases in the public debt and budget deficits are worrying.
Creşterile rapide ale datoriilor publice şi ale deficitelor bugetare sunt îngrijorătoare.
EnglishFirstly, we need a rapid solution concerning practice in the European Union.
În primul rând, avem nevoie de o soluție rapidă cu privire la practica din Uniunea Europeană.

Sinonime (în engleză) pentru "rapid":

rapid
English
rapidly