Traducere engleză-română pentru "reactionary"

EN

"reactionary" română traducere

EN

reactionary {adjectiv}

volume_up
reactionary
It was all reactionary; there was nothing proactive in what you put before us.
Totul a fost reacționar; nu a fost nimic proactiv în ceea ce ne-ați spus.
This step smacks of reactionary neoliberalism, and I hope that the final vote will preserve the spirit of this report and be a credit to this Parliament.
Acest pas miroase a neoliberalism reacționar și sper că votul final va păstra spiritul acestui raport și va onora acest Parlament.
reactionary (dar şi: backward, retrograde)

Exemple de folosire pentru "reactionary" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt was all reactionary; there was nothing proactive in what you put before us.
Totul a fost reacționar; nu a fost nimic proactiv în ceea ce ne-ați spus.
EnglishGary Titley said that I was a paranoid reactionary living on the fringes of society.
Gary Titley a spus că sunt un reacţionar paranoic, care trăieşte la marginea societăţii.
EnglishThe European Parliament is a component of the reactionary construct of the EU.
Parlamentul European este o componentă a modelului reacţionar al UE.
EnglishI have to say to Parliament that this is entirely true - he is a reactionary!
Trebuie să comunic Parlamentului că acest lucru este pe deplin adevărat - este un reacţionar!
EnglishThe class struggle will not be stopped by reactionary resolutions and laws.
Lupta de clasă nu va fi oprită de rezoluţii şi legi reacţionare.
EnglishThe proposals contained in the European Parliament reports move in an even more reactionary direction.
Propunerile incluse în rapoartele Parlamentului European se îndreaptă într-o direcţie şi mai reacţionară.
EnglishIf we want to help the Egyptian people, we should be ready to counter these reactionary views of the unfolding of history.
Dacă dorim să sprijinim poporul egiptean, ar trebui să fim gata să combatem aceste viziuni reacționare privind derularea istoriei.
EnglishResistance, disobedience and breaking from the reactionary policy of the EU, from the EU itself, are the way forward for the people.
Rezistenţa, nesupunerea şi întreruperea politicii reacţionare a UE, chiar din mijlocul acesteia, reprezintă un pas înainte.
EnglishThese are unacceptable developments that show how retrograde, reactionary and anti-democratic this European Union really is.
Acestea sunt evoluții inacceptabile care arată cât de retrogradă, reacționară și antidemocratică este cu adevărat această Uniune Europeană.
EnglishAt the same time, it proposes that measures be taken for the next stage, at the expense of immigrants and in an even more reactionary direction.
În acelaşi timp, propune ca în etapa următoare să se ia măsuri în detrimentul imigranţilor şi într-o direcţie încă şi mai reacţionară.
EnglishThis step smacks of reactionary neoliberalism, and I hope that the final vote will preserve the spirit of this report and be a credit to this Parliament.
Acest pas miroase a neoliberalism reacționar și sper că votul final va păstra spiritul acestui raport și va onora acest Parlament.
EnglishThe Greek Communist Party is categorically opposed to and rejects in its entirety the reactionary framework of the Commission's proposal on territorial cohesion.
Partidul Comunist Grec se opune categoric şi respinge în întregime cadrul reacţionar al propunerii Comisiei privind coeziunea teritorială.
EnglishThe first budget approved by the European Parliament, with its allegedly enhanced powers under the Treaty of Lisbon, is worthy of its reactionary nature.
Primul buget aprobat de Parlamentul European, cu pretinsele sale competențe consolidate prin Tratatul de la Lisabona, este demn de natura sa reacționară.
EnglishYesterday, during the debate with President Pöttering, Mr Farage - during a harangue he gave Parliament - accused me of calling him 'reactionary'.
Ieri, în cursul dezbaterii cu Preşedintele Pöttering, dl Farage - în timpul predicii pe care a oferit-o Parlamentului - m-a acuzat că l-aş fi numit "reacţionar”.
EnglishVarious 'citizens' initiatives' cannot hide the reactionary face of the EU, nor will they be able to reverse the escalation in the class struggle and grassroots fight.
Diferitele "inițiative cetățenești” nu pot ascunde latura reacționară a UE și nici nu vor putea să inverseze tendința de extindere a luptei de clasă și cea a maselor populare.
EnglishApproval of the 'terror agreement' confirms that the European Parliament supposedly democratically legitimises these deeply reactionary, anti-grassroots, euro-unifying policies.
Aprobarea "acordului terorii” confirmă că Parlamentul European se presupune că legitimează democratic aceste politici profund reacţionare, antipopulare, eurounificatoare.
EnglishThis reactionary policy is giving rise to popular uprisings, such as those breaking out right now in Egypt and other countries, thereby proving that the people are the protagonists of history.
Această politică reacționară conduce la revolte populare, precum cele care au loc chiar acum în Egipt și în alte țări și care dovedesc că oamenii de rând sunt protagoniștii istoriei.

Sinonime (în engleză) pentru "reactionary":

reactionary