EN

real {adjectiv}

volume_up
real (dar şi: actual, for real, sure-enough)
This is what Europe needs: real subsidiarity and real federalism.
De aceasta are Europa nevoie: subsidiaritate reală şi federalism real.
It calls on the people to express their real support and solidarity.
Acesta solicită cetățenilor să-și exprime sprijinul real și solidaritatea.
In a real dialogue, the opinions of the citizens are seen as valuable.
Într-un dialog real, opiniile cetăţenilor sunt considerate valoroase.
Abortion in the world is a real tragedy, but it is a real tragedy in our Europe too!
Avortul este o problemă cu adevărat tragică în lume, dar şi în Europa!
Until they are resolved, these conflicts represent a real barrier.
Până la soluţionarea conflictelor, acestea reprezintă un adevărat obstacol.
The report calls for a real balance between public and private interests.
Raportul solicită un echilibru adevărat între interesele publice și cele private.
We must ensure that we have a real European defence service in the future.
Trebuie să ne asigurăm că pe viitor vom avea un serviciu european de apărare veritabil.
The Treaty of Lisbon provides the European Union with a framework to become a real global player.
Tratatul de la Lisabona oferă Uniunii Europene un cadru pentru a deveni un veritabil jucător global.
After over 50 years of European integration, the Union's first real diplomatic corps is now being created.
După peste 50 de ani de integrare europeană, este creat în prezent primul corp diplomatic veritabil al Uniunii.
Efectiv nu există garanţii reale.
Excessive regulation of the media is counterproductive, as it harms real pluralism in the public domain.
Reglementarea excesivă a mass-mediei este contraproductivă, deoarece afectează negativ pluralismul efectiv din domeniul public.
These credits exist, and I think that they must be utilised in order to provide more effective support for the development of the real economy, innovation and employment.
Aceste credite există și cred că trebuie utilizate pentru a oferi mai mult sprijin efectiv dezvoltării economiei reale, a inovării și a ocupării forței de muncă.
real (dar şi: actual)
volume_up
pozitiv {adj. m.} (real)
Another positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
Un alt aspect pozitiv îl reprezintă agricultura, care era o preocupare majoră.
Today's vote will put an end to the use of illegal timber within the EU and is a positive step towards solving a real problem.
Votul de astăzi va pune capăt folosirii lemnului ilegal pe teritoriul UE şi este un pas pozitiv către soluţionarea unei probleme reale.
The fact remains that the idea is now out there and that is the real positive point which enables me to vote for the compromise.
Rămâne însă faptul că ideea a fost lansată, și acesta este aspectul cu adevărat pozitiv, care mă îndeamnă să votez pentru acest compromis.
real (dar şi: actual, factual)
real (dar şi: pure)
volume_up
natural {adj. m.} (despre mătase)
real (dar şi: genuine, original, true)
volume_up
original {adj. m.} (autentic)
real
real (dar şi: actual)
real (dar şi: true)
real (dar şi: palpable)
volume_up
material {adj. m.} (real)
This is the real controversy or dilemma that we will have to resolve tomorrow.
Aceasta este adevărata controversă sau dilemă pe care trebuie să o rezolvăm mâine.
This battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
Această luptă între laicitate şi democraţie este o adevărată provocare în Turcia.
It will allow the EU to exert a real influence in the international arena.
Acesta va permite UE să exercite o adevărată influenţă în arena internaţională.
RO

real {adjectiv masculin}

volume_up
De aceasta are Europa nevoie: subsidiaritate reală şi federalism real.
This is what Europe needs: real subsidiarity and real federalism.
Acesta solicită cetățenilor să-și exprime sprijinul real și solidaritatea.
It calls on the people to express their real support and solidarity.
Într-un dialog real, opiniile cetăţenilor sunt considerate valoroase.
In a real dialogue, the opinions of the citizens are seen as valuable.
Observăm cum conceptul real al discriminării depășește definiția sa.
We see how the actual concept of discrimination goes beyond its definition.
Directiva se concentrează asupra codificării legilor, fără să modifice conţinutul real.
The directive concentrates on codifying laws without amending their actual content.
Totuşi, rezultatul real este de 3-1 în favoarea celor care se opun Tratatului.
However, the actual result is 3-1 in favour of the Treaty's opponents.
De aceasta are Europa nevoie: subsidiaritate reală şi federalism real.
This is what Europe needs: real subsidiarity and real federalism.
Acesta solicită cetățenilor să-și exprime sprijinul real și solidaritatea.
It calls on the people to express their real support and solidarity.
Sub Opțiuni de protecție în timp real, selectați caseta Utilizare protecție în timp real (recomandat).
Under Real-time protection options, select the Use real-time protection (recommended) check box.
real (dar şi: sigur, adevărat)
volume_up
sure-enough {adj.}

Exemple de folosire pentru "real" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRegional policy is the primary source of European investment in the real economy.
Politica regională este sursa primară a investiţiilor europene în economia reală.
EnglishWe are hoping that that will enable us to start giving real help to the victims.
Sperăm că acest lucru ne va permite să începem a da un real ajutor victimelor.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Acum a sosit momentul ca aceste prevederi şi rezoluţii să capete un conţinut real.
EnglishAnother positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
Un alt aspect pozitiv îl reprezintă agricultura, care era o preocupare majoră.
EnglishThe amendments have led, in my view, to a real improvement of the whole text.
Modificările au dus, după părerea mea, la o îmbunătățire reală a întregului text.
EnglishI hope that all the political forces in Belgium attempt to find a real consensus.
Sper că toate forţele politice din Belgia vor încerca să ajungă la un consens real.
EnglishThis is the real controversy or dilemma that we will have to resolve tomorrow.
Aceasta este adevărata controversă sau dilemă pe care trebuie să o rezolvăm mâine.
EnglishWe have done so for years in the real economy with the Common External Tariff.
Am procedat astfel ani de zile în economia reală, prin tariful exterior comun.
EnglishWe can help, and that way we can establish together a real European democracy.
Putem ajuta, şi în acest fel putem crea împreună o democraţie reală europeană.
EnglishThe litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
Dovada rolului constructiv este că finanțele aduc beneficii economiei reale.
EnglishWithout real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.
Fără o autonomie reală a veniturilor, nu va exista o autonomie reală a cheltuielilor.
EnglishIt is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
Fără îndoială, este o perspectivă, una reală, dar nu este un drept automat.
EnglishNetwork and Sharing Center provides real-time status information about your network.
Centrul de rețea și partajare oferă în timp real informații de stare despre rețea.
EnglishMadam President, the real significance of the Deepwater disaster is being missed.
Doamnă preşedintă, se pierde din vedere semnificaţia reală a catastrofei "Deepwater”.
EnglishSuch is the position in European law and that is what we apply in real terms.
Aceasta este situaţia în dreptul UE şi este ceea ce aplicăm în termeni reali.
EnglishThe financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
Instrumentele de finanțare JESSICA, JEREMIE și JASPERS au prezentat un real interes.
EnglishStudents and educators can work in real time on assignments and group projects.
Elevii și profesorii pot lucra în timp real la teme și în proiecte de grup.
EnglishThis battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
Această luptă între laicitate şi democraţie este o adevărată provocare în Turcia.
EnglishThere are real concerns about the reopening of the negotiations with Mercosur.
Există îngrijorări reale în privinţa redeschiderii negocierilor cu Mercosur.
EnglishIt will allow the EU to exert a real influence in the international arena.
Acesta va permite UE să exercite o adevărată influenţă în arena internaţională.

Sinonime (în engleză) pentru "real":

real
realness
real estate