EN

reasoning {substantiv}

volume_up
This reasoning inevitably leads to only one outcome: lower public investment at both national and European level.
Acest raționament duce, în mod inevitabil, la un singur rezultat: scăderea investițiilor publice atât la nivel național, cât și la nivel european.
reasoning (dar şi: argumentation)

Exemple de folosire pentru "reasoning" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe naive reasoning in this report would be disastrous to the global economy.
Raționamentul naiv din acest raport ar fi dezastruos pentru economia mondială.
EnglishI am sure that you can spot the problem in his reasoning here.
Sunt sigur că puteţi identifica problema de raţionament din această afirmaţie.
EnglishThus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
EnglishThe position and the reasoning behind the abolition of the exemption regulation are misguided.
Poziţia şi raţionamentul care stau la baza abrogării Regulamentului de exceptare sunt îndrumate greşit.
EnglishLet me briefly restate the Commission's reasoning for publishing the Green Paper last year.
Permiteţi-mi să subliniez din nou, pe scurt, argumentaţia Comisiei pentru publicarea cartei verzi anul trecut.
EnglishThese whimsical games help teach children memory, pattern recognition, and reasoning skills.
Aceste jocuri haioase ajută copii să își antreneze aptitudinile de memorie, de recunoaștere a formelor și de logică.
EnglishThe response was negative and the reasoning absurd.
Răspunsul a fost negativ și raționamentul absurd.
EnglishMr President, Mr Barroso, the Commission's reasoning seems to be permanently oblivious to the serious crisis in Europe.
Dle președinte, dle Barroso, raționamentul Comisiei pare să ignore în permanență criza gravă din Europa.
EnglishWhat is more, your line of reasoning is also faulty, as you are presuming that the two markets are the same size.
Mai mult, raţionamentul dvs. este, de asemenea, defectuos, deoarece consideraţi că aceste două pieţe au aceeaşi mărime.
EnglishIf both sides are critical of the compromise, then the reasoning underpinning our actions is probably sound.
În cazul în care ambele părţi critică compromisul, atunci raţionamentul care stă la baza acţiunilor noastre este, probabil, ferm.
EnglishMinesweeper is a deceptively simple test of memory and reasoning—and one of the most popular games of all time in Windows.
Minesweeper este un test simplu de memorie și gândire - și unul dintre cele mai populare jocuri din Windows din toate timpurile.
EnglishInstead, what is really needed is joined-up reasoning and realism: today, our priority is giving work to our citizens!
Adevărul este că avem nevoie de raţiune şi de realism: prioritatea noastră în prezent este să le oferim de lucru cetăţenilor noştri!
EnglishThat is the reasoning behind it.
EnglishMinesweeper is a deceptively simple test of memory and reasoning—and one of the most popular Windows games of all time.
Minesweeper este un test simplu de memorie și gândire, fiind totodată unul dintre cele mai populare jocuri Windows din toate timpurile.
EnglishThis reasoning inevitably leads to only one outcome: lower public investment at both national and European level.
Acest raționament duce, în mod inevitabil, la un singur rezultat: scăderea investițiilor publice atât la nivel național, cât și la nivel european.
EnglishI admit that the report is a difficult balancing act and I can sympathise with Mr Catania's reasoning with regard to his reservation.
Admit că raportul este un act de echilibrare dificil şi pot să simpatizez cu argumentele dlui Catania în ceea ce priveşte rezerva sa.
EnglishAnother problem we have here is the fact that we cannot even use the reasoning of providing maximum protection for investments.
O altă problemă pe care o avem aici este faptul că nici măcar nu putem folosi raționamentul de a asigura o protecție maximă pentru investiții.
EnglishI think that there is a basic error in this reasoning: the issue of defending borders and the issue of asylum are two wholly separate matters.
Cred că este o eroare de bază în acest raţionament: problema apărării graniţelor şi cea a azilului sunt două chestiuni complet separate.
EnglishThe underlying reasoning is that anyone who can govern an artificial country such as Belgium can do likewise in Europe.
Raţionamentul din spatele acestei susţineri este că orice persoană care poate guverna o ţară artificială aşa cum este Belgia poate face acelaşi lucru şi cu Europa.
EnglishI understand the Commission's reasoning in terms of providing aid in the form of unilateral trade concessions in favour of Pakistan.
Înțeleg raționamentul pe care Comisia și-a întemeiat intenția de a furniza ajutor sub forma unor concesii comerciale unilaterale în favoarea Pakistanului.