Traducere engleză-română pentru "receptive"

EN

"receptive" română traducere

volume_up
reception {substantiv}
volume_up
cordial reception {substantiv} [exemplu]
RO
EN

receptive {adjectiv}

volume_up
1. "to"
receptive
volume_up
receptiv {adj. m.} (la)

Exemple de folosire pentru "receptive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAlso, target countries are not always too receptive towards the conditional nature of EU assistance.
De asemenea, ţările vizate nu sunt întotdeauna foarte receptive faţă de natura condiţionată a asistenţei UE.
EnglishI am pleased to note that both countries have been receptive to the initiative and that talks have commenced at a high level.
Sunt bucuros să constat că ambele ţări au fost receptive la iniţiativă şi că au fost iniţiate discuţii la nivel înalt.
EnglishThey can be receptive to terrorist indoctrination, and Western Sahara may become a place from which terrorism is exported.
Aceștia pot fi receptivi la îndoctrinarea teroristă și Sahara Occidentală poate deveni un loc din care se va exporta terorismul.
EnglishLet us hope that the European institutions will be more receptive than ever to any requests for collaboration from these new states.
Să sperăm că instituțiile europene vor fi mai receptive ca niciodată la toate solicitările de colaborare din aceste țări noi.
EnglishI would be very receptive and my proposal to negotiate would still apply to a tax which goes to the EU budget or to the support mechanism.
Aș da dovadă de multă receptivitate, iar propunerea mea de a negocia s-ar aplica și unei taxe care ajunge la bugetul UE sau la mecanismul de sprijin.
EnglishThe fact that everything in Hungary today is about the need for change and renewal only makes us more receptive to shaping the common European future.
Faptul că în Ungaria de astăzi schimbarea și modernizarea sunt necesare peste tot ne face mai receptivi la conturarea viitorului european comun.
EnglishWhat would be desirable is for universities, especially those receiving public funding, to be more receptive to the needs of the SME sector.
Ar fi de dorit ca universităţile, mai ales cele finanţate din fonduri publice, să fie mai deschise la nevoile sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
EnglishThe European Commission is receptive to this idea, and it ought to present a proposal with a view to optimising the existing civil protection system.
Comisia Europeană este receptivă la această idee şi ar trebui să prezinte o propunere în vederea optimizării sistemului de protecţie civilă deja existent.
Englishfirstly, if we want the Union's voice to be heard in Africa, we must ensure that we are dealing with a partner who is receptive to our message.
în primul rând, dacă vrem ca vocea Uniunii să fie auzită pe continentul african, trebuie să ne asigurăm că avem în față un interlocutor care să ne recepționeze mesajul.
EnglishIn addition, universities need to be more receptive to the business world so that they can better adapt their education offering to the labour market's demands.
În plus, este nevoie de mai multă deschidere a universităţilor către mediul de afaceri, pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale universitare la cerinţele de pe piaţa muncii.
EnglishAnd, following on from the last question, are some countries more receptive than others to the measures being proposed by the European Union, and what are the barriers being put in their place?
Și, în continuarea ultimei întrebări, sunt oare unele state mai receptive decât altele la măsurile care sunt propuse de Uniunea Europeană, și care sunt barierele care sunt puse în locul lor?

Sinonime (în engleză) pentru "receptive":

receptive
reception
receptivity
cordial reception