EN

reciprocal {adjectiv}

volume_up
reciprocal (dar şi: mutual)
I would like civil dialogue to be a reciprocal, two-sided process.
Aş dori ca dialogul civic să fie un proces reciproc, bidirecţional.
However, this process needs to be reciprocal.
Totuşi, acest proces trebuie să fie reciproc.
Totuşi, este important să înţelegem că dialogul civil are două laturi, fiind reciproc.
reciprocal
volume_up
bilateral {adj. m.} (reciproc)

Exemple de folosire pentru "reciprocal" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is reciprocal.
Totuşi, este important să înţelegem că dialogul civil are două laturi, fiind reciproc.
EnglishI would like civil dialogue to be a reciprocal, two-sided process.
Aş dori ca dialogul civic să fie un proces reciproc, bidirecţional.
EnglishAn agreement on a free trade area will lead to a significant growth in reciprocal trade.
Un acord privind o zonă de liber schimb va duce la o creştere semnificativă a schimburilor comerciale reciproce.
EnglishAnother interesting point in the report refers to the reciprocal recognition of medical prescriptions.
Un alt punct de interes al raportului se referă la recunoaşterea reciprocă a prescripţiilor medicale.
EnglishAs development aid must be reciprocal, my country will continue to observe its commitments.
Deoarece asistența pentru dezvoltare trebuie să fie reciprocă, țara mea va continua să își respecte angajamentele.
EnglishHowever, this trust is based on reciprocal obligations.
Totuși, această încredere se bazează pe obligații reciproce.
EnglishIt calls for a modernised partnership based on reciprocal confidence, transparency and predictability.
Acesta solicită un parteneriat modernizat, bazat pe încredere, transparență și previzibilitate reciprocă.
EnglishThe summit should also address the subject of reciprocal visa-free travel.
Reuniunea la nivel înalt ar trebui, de asemenea, să abordeze subiectul reciprocităţii în termeni de eliminare a vizelor de călătorie.
EnglishHowever, this process needs to be reciprocal.
Englishthe Basel Committee and the Commission should clarify the treatment of reciprocal financial cross-holding agreements;
Comitetul de la Basel și Comisia ar trebui să clarifice tratamentul acordurilor privind participațiile financiare reciproce;
EnglishThe new agreement with Russia should therefore lay down, as we always say, legally binding reciprocal commitments.
Noul acord cu Rusia ar trebui deci să stabilească, după cum am afirmat întotdeauna, angajamente reciproce obligatorii din punct de vedere legal.
EnglishIt is based on reciprocal commitments, which means that security concerns cannot jeopardise our political goals.
Aceasta se bazează pe angajamente reciproce, ceea ce înseamnă că preocupările privind securitatea nu pot pune în pericol obiectivele noastre politice.
EnglishThis can be achieved through dialogue on the basis of mutual respect and, as such, we must be open to reciprocal influence.
Acest lucru poate fi realizat printr-un dialog pe baza respectului reciproc și, ca atare, trebuie să fim deschiși unei influențe reciproce.
EnglishI would like to thank Commissioner Füle for having voiced the central concern of European integration policy: reciprocal loyalty.
Aș dori să-i mulțumesc comisarului Füle pentru că a formulat îngrijorarea centrală a politicii de integrare europene: loialitatea reciprocă.
EnglishThis too is an example of reciprocal loyalty and richness of diversity, which should, in theory, characterise the European Union.
Și acesta este un exemplu al loialității reciproce și al bogăției diversității, care, teoretic, ar trebui să caracterizeze Uniunea Europeană.
EnglishIt is important to bear in mind, however, that its effectiveness depends solely on the exchange of data with the US being entirely reciprocal.
Este important de reţinut totuşi că eficacitatea sa depinde exclusiv de reciprocitatea deplină a schimbului de informaţii cu SUA.
EnglishWe can accept an exchange, that is to say, a reciprocal transfer, of targeted data on request from a judicial authority in a specific context.
Putem accepta un schimb, adică un transfer reciproc, de date vizate, la solicitarea unei autorităţi judiciare şi într-un anumit context.
EnglishThe report points to the great latent potential of possible reciprocal economic arrangements based on an equal partnership between both sides.
Raportul indică uriaşul potenţial latent al unor eventuale acorduri economice reciproce, bazate pe un parteneriat egal între ambele părţi.
EnglishApart from elections, the constitution, as the supreme law in Ukraine, must guarantee the authorities' balance and their reciprocal control.
Pe lângă alegeri, constituția, în calitate lege supremă a Ucrainei, trebuie să garanteze echilibrul autorităților și controlul lor reciproc.
EnglishCentral to this proposal is the insistence that dialogue is reciprocal, that the opinions expressed need to be heeded and respected.
Esenţială pentru această propunere este insistenţa ca dialogul să fie reciproc, ca opiniile exprimate trebuie să fie luate în considerare şi respectate.

Sinonime (în engleză) pentru "reciprocal":

reciprocal
reciprocally
reciprocity
reciprocating saw