EN

reckless {adjectiv}

volume_up
During a winter with record low temperatures, it is reckless and inhuman to condemn millions of European citizens to being cold.
În timpul unei ierni cu temperaturi scăzute record, a condamna la frig milioane de cetăţeni europeni este un act necugetat şi inuman.
We ignore these two events and treat all countries as if they were a reckless happy-go-lucky group lazing in the Mediterranean sun.
Noi ignorăm aceste două evenimente și tratăm toate țările ca și cum acestea ar fi un grup necugetat și nepăsător, tolănit în soarele mediteranean.
reckless
volume_up
nebunesc {adj. m.} (nesăbuit)
reckless
volume_up
nebun {adj. m.} (nesăbuit)
reckless (dar şi: blind, headlong, thoughtless, blindfold)
volume_up
orb {adj. m.} (irațional)
The reckless behaviour of financial operators helped trigger the economic and financial crisis.
Comportamentele de tip riscant ale actorilor financiari au contribuit la izbucnirea crizei economice și financiare.

Exemple de folosire pentru "reckless" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe reckless behaviour of financial operators helped trigger the economic and financial crisis.
Comportamentele de tip riscant ale actorilor financiari au contribuit la izbucnirea crizei economice și financiare.
EnglishIt is actually our reckless abandon of the environment that has led to this dangerous changing of our climate.
Abandonarea noastră nesăbuită a mediului este cea care a dus la aceste schimbări climatice periculoase.
EnglishReckless competition for access to the Arctic's natural resources is most undesirable, but real.
Concurenţa neglijentă pentru accesul la resursele naturale ale regiunii arctice este cea mai indezirabilă, dar reală.
EnglishEnormous damage has been done through reckless behaviour, and the cost of sorting out the mess must be borne by those involved.
Au fost provocate daune enorme prin comportament neglijent şi costul rezolvării problemei trebuie suportat de cei implicaţi.
EnglishThis has happened because Irish banks and European banks engaged in reckless lending and borrowing right under the noses of the ECB.
S-a întâmplat pentru că băncile irlandeze și cele europene s-au angajat în împrumuturi nesăbuite chiar sub privirile BCE.
EnglishThe alarming growth in numbers of cancer sufferers among local populations is a direct result of reckless extraction.
Creșterea alarmantă în cifre a celor care suferă de cancer în rândul populațiilor locale este rezultatul direct al extracției nechibzuite.
EnglishWe cannot reap the benefits of the single market on the one hand and ignore reckless economic policy-making on the other.
Nu putem profita de avantajele pieței unice, pe de o parte, și să ignorăm elaborarea de politici economice imprudente, pe de altă parte.
EnglishDuring a winter with record low temperatures, it is reckless and inhuman to condemn millions of European citizens to being cold.
În timpul unei ierni cu temperaturi scăzute record, a condamna la frig milioane de cetăţeni europeni este un act necugetat şi inuman.
EnglishWe ignore these two events and treat all countries as if they were a reckless happy-go-lucky group lazing in the Mediterranean sun.
Noi ignorăm aceste două evenimente și tratăm toate țările ca și cum acestea ar fi un grup necugetat și nepăsător, tolănit în soarele mediteranean.
EnglishWhereas with Athens, it was fiscal irresponsibility and public sector corruption, Dublin's debt is due to reckless banking.
În timp ce la Atena a fost vorba de iresponsabilitate fiscală și de corupția din sectorul public, datoria Dublinului este cauzată de activitatea bancară nechibzuită.
EnglishMore needs to be done at an EU and global level to ensure that reckless practices do not endanger the financial security of the EU.
Trebuie depuse eforturi mai consistente la nivel european şi global pentru a garanta că astfel de practici imprudente nu periclitează securitatea financiară a UE.
EnglishInnocent people have become victims of a reckless criminal act which has nothing to do with any religion or moral principle.
în scris. - Victime inocente au fost lovite printr-un gest criminal aparținând unor iresponsabili, gest care nu are nicio legătura cu vreo religie sau cu vreun principiu moral.
EnglishPollution and the reckless use of agricultural land, forests and water resources cause climate change, which jeopardises the planet's natural resources.
Poluarea şi exploatarea iraţională a terenurilor agricole, a pădurilor şi a resurselor de apă determină schimbări climatice care pun în pericol resursele naturale ale planetei.
EnglishIf a mass accident occurs due to the reckless and risky management practices of the company in charge, the legal entity can rightly be held accountable.
Dacă survine un accident în masă ca urmare a unor practici de management riscante şi indiferente ale companiei responsabile, persoana juridică poate fi trasă la răspundere aşa cum se cuvine.
EnglishIn EU-China relations, we are disadvantaged as a result of contractual differences between employees, the cost of raw materials and their protectionist and reckless commercial policies.
În relaţiile UE-China, suntem dezavantajaţi ca urmare a diferenţelor contractuale dintre angajaţi, a costului materiilor prime şi a politicilor lor comerciale protecţioniste şi nechibzuite.
EnglishIn Greece, on the other hand, the reason for the intervention is the somewhat reckless management of public expenditure, which made a cash infusion from the sale of government bonds necessary.
Pe de altă parte, în Grecia motivul intervenției este gestionarea cumva neglijentă a cheltuielilor publice, care a făcut necesară o infuzie de cash din vânzarea de obligațiuni de stat.

Sinonime (în engleză) pentru "reckless":

reckless
recklessness