EN

recognized {adjectiv}

volume_up
recognized (dar şi: standard)
recognized (dar şi: acknowledged)

Exemple de folosire pentru "recognized" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the Converted text box, tap any word that is recognized incorrectly.
În caseta Text convertit atingeți orice cuvânt care nu este corect recunoscut.
EnglishA specific word or short phrase is often recognized incorrectly.
Un anumit cuvânt sau o expresie scurtă sunt recunoscute deseori în mod incorect.
EnglishMake sure your sound card is recognized and that you have the latest driver installed.
Asigurați-vă că placa de sunet este recunoscută și că aveți instalat cel mai recent driver.
EnglishLocate a recognized certification authority (CA), such as VeriSign, Comodo, or GoDaddy.
Localizați o autoritate de certificare recunoscută (CA), cum ar fi VeriSign, Comodo sau GoDaddy.
EnglishIf you change this setting, all diacritics will be recognized.
Dacă modificați această setare, toate diacriticele vor fi recunoscute.
EnglishTo access the correction area, tap the recognized text for the word that you want to correct.
Pentru a accesa zona de corecție, apăsați textul recunoscut în care se află cuvântul de corectat.
EnglishWords are frequently recognized incorrectly, for example when you write in the writing pad.
Cuvintele sunt recunoscute frecvent în mod incorect, de exemplu atunci când scrieți în planșa de scriere.
EnglishIf this is the case, the new password won't be recognized on the other homegroup computers.
Dacă aceasta este situația, noua parolă nu va fi recunoscută pe celelalte computere din grupul de domiciliu.
EnglishIf a word is not in the handwriting dictionary, it's more likely to be recognized incorrectly.
Dacă un cuvânt nu se află în dicționarul de scriere de mână, este posibil ca acesta să nu fie recunoscut corect.
EnglishThe more handwriting samples you provide, the better the chances that your handwriting will be recognized.
Cu cât mai multe eșantioane oferiți, cu atât sunt mai mari șansele să se recunoască scrisul de mână.
EnglishOccasionally, a USB device isn't recognized by Windows and doesn't come with a disc containing a driver.
Ocazional, un dispozitiv USB nu este recunoscut de Windows și nu este oferit cu un disc care conține un driver.
EnglishYou can also add words that are frequently misheard or not recognized by using the Speech Dictionary.
De asemenea, se pot adăuga cuvinte care sunt frecvent prost auzite sau nerecunoscute utilizând Dicționarul de vorbire.
EnglishChoose software from a publisher you already trust, such as a widely recognized company or website.
Alegeți programe software de la un editor în care aveți deja încredere, cum ar fi o firmă sau un site Web de largă recunoaștere.
EnglishIf you use an unusual file type that is not currently recognized by the index, you can add it to the index yourself.
Dacă utilizați un tip de fișier neuzual care în prezent nu este recunoscut de index, aveți posibilitatea să îl adăugați personal la index.
EnglishIn this version of Windows, restore points are created differently and are not recognized by earlier versions of Windows.
În această versiune de Windows, punctele de restaurare sunt create în mod diferit și nu sunt recunoscute de versiuni anterioare de Windows.
EnglishThis error occurs when the certificate has been issued by a certification authority that isn't recognized by Internet Explorer.
Această eroare apare atunci când certificatul a fost emis de o autoritate de certificare care nu este recunoscută de Internet Explorer.
EnglishThis error occurs when the certificate has been issued by a certification authority that isn't recognized by Internet Explorer.
Această eroare apare atunci când certificatul a fost emis de o autoritate de certificare care nu este recunoscută de Internet Explorer.
EnglishThis error occurs when the certificate has been issued by a certification authority that is not recognized by Internet Explorer.
Această eroare apare atunci când certificatul a fost emis de o autoritate de certificare care nu este recunoscută de Internet Explorer.
EnglishIn the writing pad (Write in freehand style) for Western languages, use the correction area to fix incorrectly recognized text.
În planșa de scriere (Scriere în stil liber) pentru limbile occidentale, utilizați zona de corectare pentru a corecta textul recunoscut incorect.
EnglishTo secure your e-mail traffic with TLS, you will require a certificate that is granted by a recognized certification authority (CA).
Pentru a securiza traficul de poștă electronică cu TLS, veți avea nevoie de un certificat garantat de o autoritate de certificare recunoscută (CA).

Sinonime (în engleză) pentru "recognized":

recognized