EN

recreational {adjectiv}

volume_up
recreational
volume_up
recreațional {adj. m.}

Exemple de folosire pentru "recreational" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSecondly, the activities of recreational fishermen do not affect stocks to any great extent.
În al doilea rând, activităţile de pescuit de agrement nu afectează bancurile în mod considerabil.
EnglishTo include recreational fishing in a Member State fishing quota is for me unacceptable.
Consider că este inacceptabil ca pescuitul de agrement să fie inclus în cota de peşte a unui stat membru.
EnglishVideo games are now the favourite recreational activity of young people in Europe and beyond.
Jocurile video sunt astăzi o activitate preferată de destindere a tinerilor din Europa şi de mai departe.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
Pescarii care practică pescuitul maritim de agrement cu undiţa sunt responsabili poate de 1 % din captura totală care mai rămâne.
EnglishNow, for some years, recreational sea anglers have been lobbying for their sport to be included as part of the CFP.
Acum, de ceva ani, pescarii amatori au purtat tratative pentru ca sportul lor să facă parte din PCP.
EnglishOn Article 47, recreational fishing, I welcome the definition, which was missing in the draft proposal.
În ceea ce priveşte articolul 47 privind pescuitul de agrement, salut definiţia, care lipsea din proiectul de propunere.
EnglishThey are the ones who we require to be compliant with the CFP and not recreational fishermen pursuing their hobby.
Lor le cerem să respecte politica comună în domeniul pescuitului, celor care practică pescuitul de agrement ca hobby.
EnglishThere are certain recreational activities which impose big pressures on such recovery stock and we need to address this point.
Există anumite activităţi de agrement care impun presiuni mari asupra unor astfel de resurse de peşte şi trebuie să soluţionăm această chestiune.
EnglishThe forests are also a recreational area for many of the citizens of Europe and play an important role in preventing climate change.
Pădurile sunt, de asemenea, zone de recreere pentru mulți dintre cetățenii europeni și joacă un rol important în prevenirea schimbărilor climatice.
EnglishSome 19 000 people are employed in some 1 300 businesses in England and Wales as a result of the recreational angling industry.
Aproximativ 19 000 de persoane sunt angajate în cca 1 300 de întreprinderi din Anglia şi din Ţara Galilor de pe urma industriei pescuitului de agrement cu undiţa.
English. - I will be supporting this report because we have accepted Amendments 48 and 49 and rejected Amendment 93 in regard to recreational fishing.
în scris. - Voi sprijini acest raport pentru că am acceptat amendamentele 48 şi 49 şi am respins amendamentul 93 privind pescuitul de agrement.
EnglishLet me try to touch on a number of points that have been raised, first of all with regard to the question concerning recreational fisheries.
Vă rog să-mi permiteţi să încerc să abordez un număr de chestiuni care au fost expuse, în primul rând cu privire la întrebarea care priveşte domeniul pescuitului de agrement.
EnglishIt also welcomes the fact that the EP agrees that the marketing of catches from recreational fishing shall be prohibited except for philanthropic purposes.
De asemenea, salută faptul că PE este de acord cu interzicerea comercializării capturilor provenite din pescuitul de agrement, cu excepţia scopurilor filantropice.
EnglishI think it is correct that we eliminate small aerodromes just serving the recreational or leisure aspects of flying and take them outside the scope.
Cred că este corect să eliminăm aerodromurile mici, care sunt destinate exclusiv aspectelor recreaţionale sau recreative ale zborului şi să le scoatem din sfera de aplicare.
EnglishOf course, we welcome proposals for increased measures to ensure that the rules are followed, but we are critical of the emphasis given to controlling recreational fishing.
Bineînţeles, salutăm propunerile de măsuri sporite pentru a ne asigura că regulile sunt respectate, dar criticăm accentul pus pe controlul pescuitului sportiv.
EnglishIt is unreasonable to regulate recreational fishing when, in actual fact, it is industrial fishing that is responsible for problems such as overfishing in our seas.
Nu este rezonabil să se reglementeze pescuitul sportiv când, în realitate, pescuitul industrial este cel care generat probleme cum ar fi pescuitul excesiv în mările noastre.
EnglishThe production of food and the revival of rural regions as economic areas and recreational areas within easy reach of towns must in future be one of Europe's highest priorities.
Producția de hrană și relansarea regiunilor rurale ca zone economice și de agrement din vecinătatea orașelor trebuie să fie în viitor una dintre prioritățile de vârf ale Europei.
EnglishThis is very important news for the sporting world and, above all, for the millions of Europeans who are involved in sport and recreational physical activity at grassroots level.
Aceasta este o veste foarte importantă pentru lumea sportivă și, mai presus de toate, pentru milioanele de europeni implicați în activități fizice recreative și sportive la nivel de masă.
EnglishIf the principle of subsidiarity cannot even enable the EU to keep its paws off recreational fishing in Stockholm's archipelago, then the future is bleak for the European project.
Dacă principiul subsidiarităţii nu permite nici măcar ca UE să nu se atingă de pescuitul de agrement din arhipelagul Stockholm-ului, atunci viitorul este sumbru pentru proiectul european.
EnglishNevertheless, our agreement did not cover the question of whether or not the study of the potential impact of recreational fishing should be carried out voluntarily or mandatorily.
Cu toate acestea, acordul nostru nu a acoperit chestiunea privind studiul impactului potenţial al pescuitului de agrement. Ar trebui acesta să fie efectuat în mod voluntar sau obligatoriu?

Sinonime (în engleză) pentru "recreational":

recreational
recreation