EN

to reduce [reduced|reduced] {verb}

volume_up
If we can reduce demand, then access to services will also reduce.
Dacă putem reduce cererea, atunci accesul la servicii se va reduce și el.
Furthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
We rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
Am respins toate propunerile care ar reduce independenţa grupurilor politice.
This would undermine the thrust of the report's objective of making sure the single market breaks down barriers and reduces costs.
Acest lucru ar slăbi impulsul obiectivului raportului de a asigura că piaţa unică elimină barierele şi reduce costurile.
I hope that as a result of this crisis, the tendency to reduce the budget will not increase still further, because then we will be even weaker and more helpless.
Sper că, drept urmare a crizei, tendinţa de a reduce bugetul nu se va accentua şi mai mult, pentru că atunci vom fi şi mai slabi şi şi mai neputincioşi.
This would not only restrict the business opportunities in mountain regions, but would also change the landscape and eventually reduce biodiversity.
Acest lucru nu numai că ar restrânge oportunităţile întreprinderilor în regiunile muntoase, ci ar schimba, de asemenea, peisajul şi ar reduce în cele din urmă biodiversitatea.
to reduce (dar şi: to slow down)
to reduce (dar şi: to hold)
volume_up
a comprima {vb.} (a reduce)
to reduce (dar şi: to annihilate, to nought)
volume_up
a distruge {vb.} (a nimici)
Trust in politicians is at an all-time low, and we will reduce our standing further if we are seen to condone such waste.
Încrederea în politicieni este mai scăzută decât oricând şi ne vom distruge şi mai mult reputaţia dacă se observă că trecem cu vederea o astfel de risipă.
to reduce (dar şi: to cut down)
volume_up
a ciunti {vb.} (a reduce)
RO

a reduce {verb}

volume_up
Dacă putem reduce cererea, atunci accesul la servicii se va reduce și el.
If we can reduce demand, then access to services will also reduce.
În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
Furthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
Am respins toate propunerile care ar reduce independenţa grupurilor politice.
We rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
Acest lucru va reduce furnizarea îngrijirilor în ţările de origine ale pacienţilor.
That will decrease the supply of care in the patients' countries of origin.
To help decrease your security risk:
Mișcați rotița spre exterior – pentru a crește volumul, sau spre interior – pentru a reduce volumul
Roll the mouse wheel away from you to increase the volume or toward you to decrease the volume
Negociatorii sunt convinşi că, astfel, relevanţa economică a stornării datoriilor se va reduce în timp.
The negotiators are convinced that the economic relevance of the duty drawback will therefore diminish over time.
The fertility of this land is greatly diminishing.
Lupta împotriva terorismului nu poate fi niciodată folosită pentru a reduce nivelul de protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
The fight against terrorism can never be used to diminish the level of protection of human rights and fundamental freedoms.
Acest acord va reduce cheltuielile pentru companiile din acest sector.
This will lower costs for companies in this sector.
Sub Volum principal, mutați cursorul în sus sau în jos pentru a crește sau reduce volumul.
Under Main Volume, move the slider up or down to raise or lower the volume.
De asemenea, doresc să pedepsească țările care nu vor reduce salariile pentru a-și recâștiga echilibrul extern.
They also want to punish countries that will not lower wages in order to regain their external balance.
Gestionarea atentă poate reduce lemnul importat ilegal și nesustenabil.
Careful management can bring down illegal and unsustainably imported timber.
a reduce (dar şi: a descrește)
Este clar că guvernele nu pot reduce cheltuielile pentru serviciile publice, nici măcar în timpul crizei actuale.
It is clear that governments may not cut back on public services, not even during the current crisis.
Dacă ONU îşi poate desfăşura activitatea cu şase limbi pentru circa 200 de state membre, sunt sigur că şi UE poate reduce numărul acestora.
If the UN can manage with six languages for 200 or so member states, I'm sure the EU can cut back too.
Depinde foarte mult şi de contribuţia şi de eforturile statelor membre de a-şi reduce erorile şi de a evita utilizarea necorespunzătoare a banilor.
Much also depends on the contribution of, and efforts made by, Member States to cut back their errors and to avoid the misuse of money.
Astfel vom putea reduce costurile instituțiilor europene și elimina risipa de timp și de bani.
This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money.
a reduce (dar şi: a tăia din)
Astfel vom putea reduce costurile instituțiilor europene și elimina risipa de timp și de bani.
This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money.
a reduce (dar şi: a diminua)
a reduce (dar şi: a scădea)
a reduce (dar şi: atenua, a suge)
Aceasta reduce povara IMM-urilor, facilitează accesul la servicii de bază şi protejează locurile de muncă.
It lessens the burden placed upon SMEs, facilitates access to basic services and protects jobs.
Aceste politici ar trebui finanţate din banii publici, pentru a reduce posibilitatea discriminării de către angajatori a angajaţilor lor!
These policies should be funded by the public purse as to lessen the likelihood that employers' will discriminate against their employees!

Exemple de folosire pentru "to reduce" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
A încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
EnglishOnly then will it be possible to reduce distortions in international competition.
Doar atunci va fi posibilă reducerea denaturărilor concurenţei internaţionale.
EnglishFurthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
EnglishWe rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
Am respins toate propunerile care ar reduce independenţa grupurilor politice.
EnglishThe death penalty has not been proven to prevent or reduce crime significantly.
Nu s-a dovedit că pedeapsa cu moartea previne sau reduce infracţiunile semnificativ.
EnglishWe have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
Trebuie să reducem cu succes transportul de animale vii destinate sacrificării.
EnglishThe report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
Raportul caută, de asemenea, să reducă volumul arieratelor prin creşterea plăţilor.
EnglishThese measures will reduce average CO2 emissions by 6 to 7 grams of CO2 per kilometre.
Aceste măsuri vor reduce media emisiilor de CO2 cu 6-7 grame de CO2 pe kilometru.
EnglishThe European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
Încercarea Uniunii Europene de a reduce utilizarea cărbunelui este corectă și adecvată.
EnglishFurthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Totodată, o taxă ar putea reduce semnificativ cererea de transporturi rutiere.
EnglishThe EU has every opportunity to lead the way in taking action to reduce CO2 emissions.
UE are toate şansele să devină liderul acţiunilor de reducere a emisiilor de CO2.
EnglishThey will increase the basic salary and reduce the variable part of remuneration.
Vor creşte salariul de bază şi vor reduce partea variabilă a remuneraţiei.
EnglishFor this reason, it would be a mistake to reduce the resources for communications.
Din acest motiv, ar fi o greşeală diminuarea resurselor pentru comunicare.
EnglishThe efforts to reduce CO2 must be shared under the fairest of conditions.
Eforturile de a reduce CO2 trebuie să fie comune în cele mai corecte condiţii.
EnglishThey want to reduce our targets and they want to offset more of our emissions.
Ei doresc reducerea obiectivelor noastre şi compensarea în mai mare măsură a emisiilor.
EnglishIn the first place, we need to reduce the volume of domestic emissions dramatically.
În primul rând, trebuie să reducem dramatic cantitatea de emisii domestice.
EnglishIf we can reduce demand, then the supply of services will also go down.
Dacă reuşim să reducem cererea, atunci va scădea şi furnizarea acestor servicii.
EnglishAny attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.
Trebuie combătută orice încercare de reducere, atenuare sau amânare a promisiunilor.
EnglishDo we want to reduce the number of poor workers, of which there are nearly 17 million?
Vrem să reducem numărul lucrătorilor săraci, care se ridică la aproape 17 milioane?
EnglishRepeatedly changing and saving the picture can reduce the picture quality.
Modificarea și salvarea repetată a imaginii poate reduce calitatea acesteia.

Sinonime (în engleză) pentru "reduced":

reduced
reducing
English