Traducere engleză-română pentru "regarding"

EN

"regarding" română traducere

volume_up
regards {substantiv}
volume_up
regard {substantiv}
EN

regarding {prepoziţie}

volume_up
regarding (dar şi: about, concerning, of, respecting)
regarding
Firstly, regarding the issue of taxation of cross-border mergers.
În primul rând, cu privire la problema impozitării fuziunilor transfrontaliere.
There is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
Există reticență din partea mai multor state membre cu privire la această propunere.
Everyone agrees on the diagnosis, but there is vast debate regarding the cure.
Toți suntem de acord cu diagnosticul, dar există o dezbatere vastă cu privire la remediu.

Exemple de folosire pentru "regarding" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHow would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?
Cum urma să soluţionăm solicitarea Cehiei privind Carta drepturilor fundamentale?
English- What is the state of play regarding interoperability of cross-border technologies?
- Care este starea actuală a interoperabilității tehnologiilor transfrontaliere?
EnglishThe situation regarding the error rate in rural development is rather different.
Situaţia privind rata de eroare în dezvoltarea rurală este oarecum diferită.
EnglishI would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
Aș dori să aduc în discuție trei aspecte legate de taxa pe tranzacțiile financiare.
EnglishI would particularly like to highlight the issue regarding detention policy.
Aş dori să evidenţiez în special problema politicii de luare în custodie publică.
EnglishI voted for the joint motion for a resolution, despite regarding it as inadequate.
Am votat pentru propunerea comună de rezoluţie, deşi o consider insuficientă.
EnglishThere is reluctance on the part of several Member States regarding that proposal.
Există reticență din partea mai multor state membre cu privire la această propunere.
EnglishI believe that it is essential that you give an explanation regarding the content.
Cred că este esențial să oferiți o explicație în ceea ce privește conținutul.
EnglishAnother very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.
Un alt punct foarte relevant este punctul G referitor la operaţiunile coordonate.
EnglishI shall begin with some very sad information regarding the floods in Europe.
Voi începe cu unele informații foarte triste cu privire la inundațiile din Europa.
EnglishRegarding the role of the Commission, I want to be extremely clear once again.
În ceea ce privește rolul Comisiei, vreau să fiu extrem de clar încă o dată.
EnglishAlso, the decision regarding the so-called right to sexual and reproductive health.
De asemenea, decizia privind aşa-zisul drept la sănătate sexuală şi a reproducerii.
EnglishThe Council naturally shares the Member's concern regarding animal welfare.
Consiliul împărtăşeşte preocuparea deputatei în legătură cu bunăstarea animalelor.
EnglishWe await the Commission's response regarding the plan presented by the Campania region.
Aşteptăm răspunsul Comisiei cu privire la planul prezentat de regiunea Campania.
EnglishThe report for 2010 confirmed my beliefs regarding Cedefop's effectiveness.
Raportul pentru 2010 mi-a confirmat convingerile referitoare la eficiența Cedefop.
EnglishThat is why my group will make its final decision regarding its position this evening.
De aceea grupul meu va adopta decizia finală privind poziţia sa în seara aceasta.
EnglishIt is high time that Europe takes one stance regarding Iran, and the world is waiting.
Este momentul ca Europa să ia atitudine în privinţa Iranului şi lumea aşteaptă.
EnglishRegarding the procedural matters, I fully understand Parliament's position.
În ceea ce priveşte aspectele procedurale, înţeleg pe deplin poziţia Parlamentului.
EnglishRegarding commitments, it is even, in real terms, a reduction of the budget.
În ceea ce privește angajamentele, este vorba cu adevărat de o reducere a bugetului.
EnglishI would like to reply to Mrs Stassen, who has left, regarding the economy.
Aș dori să-i răspund doamnei Stassen, care a plecat, în ceea ce privește economia.

Sinonime (în engleză) pentru "regard":

regard
regardful