EN

regular {adjectiv}

volume_up
regular
Regular dialogue with local populations will enable a realistic adjustment to be made.
Dialogul regulat cu populaţiile locale va permite realizarea unei adaptări realiste.
We raised those issues in our regular political dialogue with Egypt.
Am ridicat aceste probleme în cadrul dialogului politic regulat cu Egiptul.
Cleaning out your PC on a regular basis creates drive space and helps it run better.
Curățarea PC-ului în mod regulat eliberează spațiu pe disc și îl ajută să funcționeze mai bine.
This is exclusively about regular balance sheets and the additional costs that arise through drawing up a regular balance sheet.
Aceasta vizează exclusiv bilanţurile obişnuite şi costurile suplimentare care provin din întocmirea unui bilanţ obişnuit.
regular (dar şi: equable, even, uniform)
regular (dar şi: earthy, true-born, of the earth)
volume_up
get-beget {adj. m.}
regular (dar şi: common, customary, frequent, ordinary, usual)
volume_up
ordinar {adj. m.} (obișnuit)
regular (dar şi: slow, steady)
volume_up
tacticos {adj. m.} (încet)

Exemple de folosire pentru "regular" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would therefore like to call on the Commission to do this at regular intervals.
Prin urmare, aș vrea să solicit Comisiei să facă acest lucru la intervale regulate.
EnglishTo apply the theme, log on as either an administrator or a regular user.
Pentru a aplica tema, faceți log on ca administrator sau ca utilizator obișnuit.
EnglishTherefore, the exception can never apply to a situation that occurs on a regular basis.
Prin urmare, nu se poate aplica excepția la o situație care apare în mod regulat.
EnglishRegular dialogue with local populations will enable a realistic adjustment to be made.
Dialogul regulat cu populaţiile locale va permite realizarea unei adaptări realiste.
EnglishRegular layout displays the keys in overlapping rows, simulating a physical keyboard.
Structură standard afișează tastele în rânduri suprapuse, simulând o tastatură fizică.
EnglishAfter you close and reopen Problem Steps Recorder, it will return to the regular settings.
După ce închideți Înregistrator pași problemă, va reveni la setările obișnuite.
EnglishThe assistance programme has been subject to regular audits and assessments.
Programul de asistență a fost supus unor audituri și evaluări periodice.
EnglishToggle between full-screen and regular views of the browser window
Comutare între vizualizările ecran complet și normale ale ferestrei browserului
EnglishTry connecting your Extender directly to your computer using a regular Ethernet cable.
Încercați să conectați Extenderul direct la computer utilizând un cablu Ethernet obișnuit.
EnglishWe raised those issues in our regular political dialogue with Egypt.
Am ridicat aceste probleme în cadrul dialogului politic regulat cu Egiptul.
EnglishClick Keyboard, and then select Regular Layout or Block Layout.
Faceți clic pe Tastatură, apoi selectați Structură bloc sau Structură standard.
EnglishThe strategic partnership should be accompanied by regular yearly summits.
Parteneriatul strategic trebuie să fie însoţit de reuniuni anuale, regulate, la nivel înalt.
EnglishBoth your operating system and your antivirus program should be updated on a regular basis.
Atât sistemul de operare, cât și programul antivirus trebuie actualizate în mod regulat.
EnglishLike regular cookies, they are not kept after the window is closed.
Ca și modulele cookie obișnuite, acestea nu se păstrează după ce se închide fereastra.
EnglishThere is now a solution to this problem in the form of shuttle trains with a regular timetable.
Acum există o soluţie la această problemă sub forma trenurilor navetă cu orare fixe.
EnglishCleaning out your PC on a regular basis creates drive space and helps it run better.
Curățarea PC-ului în mod regulat eliberează spațiu pe disc și îl ajută să funcționeze mai bine.
EnglishCleaning out your PC on a regular basis frees up drive space and helps it run better.
Curățarea PC-ului în mod regulat eliberează spațiu pe disc și îl ajută să funcționeze mai bine.
EnglishLike regular cookies, they aren't kept after the window is closed.
Ca și modulele cookie obișnuite, acestea nu se păstrează după ce se închide fereastra.
EnglishRegular reviews of the introduction of the strategy and interim reports are essential.
Sunt esenţiale revizuirile periodice ale prezentării strategiei şi ale rapoartelor intermediare.
EnglishBy default, your backups are created on a regular schedule.
În mod implicit, copiile de rezervă sunt create pe baza unei planificări regulate.

Sinonime (în engleză) pentru "regular":

regular
regularity
regularization
regularly