Traducere engleză-română pentru "responsibility"

EN

"responsibility" română traducere

volume_up
response {substantiv}
volume_up
in response {adv.} [exemplu]
EN

responsibility {substantiv}

volume_up
1. general
responsibility (dar şi: accountability)
Information for patients is a government, not an individual responsibility.
Informarea pacienților este o responsabilitate guvernamentală, nu individuală.
There are different levels of responsibility: national levels and European levels.
Există diferite niveluri de responsabilitate: niveluri naţionale şi niveluri europene.
It is not just a question of responsibility; it is question of solidarity.
Nu este doar o chestiune de responsabilitate, este o chestiune de solidaritate.
responsibility (dar şi: accountability)
Did the responsibility, implementation and supervision systems collapse?
Au dat greș sistemele de răspundere, implementare și supraveghere?
However, now we bear a shared responsibility for the future of our continent.
Cu toate acestea, acum avem o răspundere comună pentru viitorul continentului.
We welcome the fact that Pakistan is taking greater responsibility for its own security.
Salutăm faptul că Pakistanul îşi asumă o răspundere mai mare pentru propria securitate.
The summit must pass the responsibility for this financial review to the Commission.
Summit-ul trebuie să transfere responsabilitatea acestei revizuiri financiare în sarcina Comisiei.
It is obvious that social policy is primarily the task and responsibility of Member States.
Este evident că politica socială este în primul rând sarcina și responsabilitatea statelor membre.
We Member States have to bear joint responsibility and share the burden which has fallen on Italy today.
Statele membre trebuie să îşi asume responsabilitatea comună şi să preia din sarcina pe care o are acum Italia.
responsibility (dar şi: duty, engagement, obligation, pledge)
We have a responsibility to nature to use land properly.
Avem o obligaţie faţă de natură să folosim pământul în mod corespunzător.
The first of the obligations is to fulfil interinstitutional responsibilities and commitments.
Cea dintâi obligaţie este să ne îndeplinim responsabilităţile şi angajamentele interinstituţionale.
Responsibility for the eastern land border of the European Union rests on the new Member States, and they are meeting this obligation extremely well.
Responsabilitatea graniţei de est a Uniunii Europene cade pe umerii noilor state membre, iar acestea îşi îndeplinesc această obligaţie foarte bine.
2. Finanţe

Exemple de folosire pentru "responsibility" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEurope has, therefore, a particular responsibility in the current G20 process.
Europa are, prin urmare, o responsabilitate deosebită în procesul actual al G20.
EnglishIt is our responsibility to make sure that we do our utmost to see this happen.
Noi trebuie să ne asigurăm că depunem toate eforturile necesare în acest sens.
EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
EnglishThe EU must support efforts to strengthen Sri Lanka's sense of responsibility.
UE trebuie să susțină eforturile de întărire a simțului răspunderii al Sri Lanka.
EnglishThe President of the European Commission spoke about responsibility and solidarity.
Preşedintele Comisiei Europene a vorbit despre responsabilitate şi solidaritate.
EnglishParliament also has a responsibility towards the citizens of the European Union.
Parlamentul are, de asemenea, o responsabilitate față de cetățenii Uniunii Europene.
EnglishIs it not their responsibility, first and foremost, to educate their own children?
Responsabilitatea de a-și educa proprii copii nu le aparține, în primul rând, lor?
EnglishIt is our joint responsibility to ensure that it becomes a more social Europe.
Este răspunderea noastră comună să garantăm că va deveni o Europă mai socială.
EnglishMr Füle, you have a specific responsibility relating to neighbourhood policy.
Dle Füle, aveţi responsabilitatea specifică cu privire la politica de vecinătate.
EnglishSaying this does, however, correspond to an idea of European responsibility.
Această declaraţie corespunde, totuşi, cu o idee de responsabilitate europeană.
EnglishIt is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
Avem obligaţia de a folosi această responsabilitate în interesul optim al tuturor.
EnglishHowever, now we bear a shared responsibility for the future of our continent.
Cu toate acestea, acum avem o răspundere comună pentru viitorul continentului.
EnglishIn the European Union, we also share this obligation and this responsibility.
În Uniunea Europeană avem, de asemenea, această obligație și responsabilitate.
EnglishSo we have a common responsibility with the European Parliament in this matter.
Așadar, avem o responsabilitate comună cu Parlamentul European în această chestiune.
EnglishWe have the responsibility to be consistent in what we say and what we promise.
Avem responsabilitatea de a fi consecvenți în ceea ce spunem și în ceea ce promitem.
EnglishNonetheless, the overall responsibility for this process lies with the Commission.
Cu toate acestea, responsabilitatea generală pentru acest proces aparține Comisiei.
EnglishParents have the main responsibility for raising and educating their children.
Părinții au responsabilitatea principală pentru creșterea și educarea copiilor lor.
EnglishMy conclusion is this: we all have a responsibility to promote this initiative.
Concluzia mea este: avem cu toţii responsabilitatea de a promova această iniţiativă.
EnglishThe EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally.
UE şi-a asumat acum o responsabilitate primordială de a asista pe plan intern Kosovo.
EnglishWith a good administrative system there is a clear division of responsibility.
Cu un sistem administrativ bun există o împărţire clară a responsabilităţii.

Sinonime (în engleză) pentru "responsibility":

responsibility
responsible
response
responsive