EN

to restrict [restricted|restricted] {verb}

volume_up
There is not much time, so I will restrict myself to just three points.
Nu am mult timp la dispoziţie, aşa că mă voi limita la doar trei puncte.
More specifically, I will restrict my speech to three issues.
Mai exact, discursul meu se va limita la trei chestiuni.
I am convinced that it would sometimes be good for Europe if we were to set genuine priorities and restrict ourselves to the essentials.
Sunt convins că ar fi, uneori, un lucru pozitiv pentru Europa, dacă am stabili priorități reale și ne-am limita la aspectele esențiale.
How can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
Cum puteți crede că în secolul al XXI-lea cineva ar putea restrânge libera circulație a opiniilor?
To restrict your search to a particular media information attribute, use the format Attribute:Item you are searching for.
Pentru a restrânge căutarea la un anumit atribut din informațiile media, utilizați formatul Atribut:Element căutat.
Adapting the financial framework to the proposals in the report would not increase the flexibility of the Union, but would restrict it.
Adaptarea cadrului financiar la propunerile din raport nu ar accentua flexibilitatea Uniunii, ci ar restrânge-o.
to restrict (dar şi: to limit)
There is not much time, so I will restrict myself to just three points.
Nu am mult timp la dispoziţie, aşa că mă voi limita la doar trei puncte.
More specifically, I will restrict my speech to three issues.
Mai exact, discursul meu se va limita la trei chestiuni.
I am convinced that it would sometimes be good for Europe if we were to set genuine priorities and restrict ourselves to the essentials.
Sunt convins că ar fi, uneori, un lucru pozitiv pentru Europa, dacă am stabili priorități reale și ne-am limita la aspectele esențiale.

Exemple de folosire pentru "to restrict" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is necessary, for safety and public health reasons, to restrict their use.
Din motive de siguranță și de sănătate publică, este necesară limitarea utilizării lor.
EnglishThe new Hungarian constitution does not restrict the rights of same-sex people.
Noua constituţie maghiară nu limitează drepturile celor de acelaşi sex.
EnglishEurope must take more decisive action to restrict this shameful procedure.
Europa trebuie să acţioneze mai ferm pentru a restricţiona această procedură ruşinoasă.
EnglishSo how can the solution to the budget problems suddenly be to restrict flexibility?
Atunci cum poate fi dintr-o dată restrângerea flexibilității soluția la problemele bugetare?
EnglishThere is not much time, so I will restrict myself to just three points.
Nu am mult timp la dispoziţie, aşa că mă voi limita la doar trei puncte.
EnglishNo one in this House ever wanted to restrict freedom on the Internet.
Nimeni din acest Parlament nu a dorit vreodată să restricţioneze libertatea pe internet.
EnglishWe expanded its scope, only to restrict it again straight away.
Am extins sfera de aplicare a acesteia numai ca să o restrângem imediat după.
English3. in order to restrict access to vulnerable groups like children;
3. pentru a restricționa accesul la grupurile vulnerabile, precum copiii;
EnglishLarge industrial groups have already started to restrict their use.
Marile grupuri industriale au început deja să limiteze utilizarea lor.
EnglishWe are not opposed to the European Union, we just want it to restrict itself to economic cooperation.
Nu ne opunem Uniunii Europene, vrem doar să o limităm la cooperarea economică.
EnglishSome email providers restrict the size of files you can send in email.
Unii furnizori de e-mail restricționează dimensiunea fișierelor ce pot fi trimise prin e-mail.
EnglishYou cannot restrict people to just seeing some files in the Public folder.
Nu aveți posibilitatea să restricționați persoanele să vadă doar unele fișiere din folderul Public.
EnglishI fear that if we put off making a resolution, we will unduly restrict this matter.
Mi-e teamă că, dacă vom amâna elaborarea unei rezoluţii, vom restricţiona în mod nedrept acest subiect.
EnglishClick the Edit menu, point to Permission, and then click Restrict Permission As.
Faceți clic pe meniul Editare, indicați către Permisiune, apoi faceți clic pe Restricționare permisiune ca.
EnglishNo regulation should therefore restrict one of the basic rights of citizens.
Niciun regulament nu ar trebui, deci, să restricționeze unul dintre drepturile de bază ale cetățenilor.
EnglishTherefore, I have voted in favour of this report, which aims to restrict these practices.
Prin urmare, am votat în favoarea acestui raport, care urmăreşte să restricţioneze aceste practici.
EnglishA lack of a payment moral, especially in times of crisis, can severely restrict liquidity.
Absența unei etici a plăților, în special în perioade de criză, poate diminua serios lichiditățile.
EnglishHow can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
Cum puteți crede că în secolul al XXI-lea cineva ar putea restrânge libera circulație a opiniilor?
EnglishFurthermore, the initiative should restrict the 'informal economy' and undeclared labour.
Mai mult, această iniţiativă ar trebui să limiteze "economia informală" şi forţa de muncă nedeclarată.
EnglishNeither is it the case that the Presidency wishes to unnecessarily restrict insight or debate in any respect.
Preşedinţia nu doreşte să restricţioneze în mod inutil nicio analiză sau dezbatere.

Sinonime (în engleză) pentru "restricted":

restricted
English
restriction
restricting