EN

return {substantiv}

volume_up
1. general
On my return, I will report back to the Development Committee, on the Monday afternoon.
La întoarcere, luni după-amiază, voi face un raport pentru Comisia pentru dezvoltare.
If nothing is done in time, we could reach the point of no return.
Dacă nu se face nimic în timp, am putea ajunge într-un punct fără întoarcere.
It is a matter of capital adequacy and insurance for return journeys.
Este o vorba despre rata de adecvare a capitalului şi asigurarea pentru călătoriile de întoarcere.
return (dar şi: relapse)
This will contribute to a rapid return to growth in the goods sector.
Acest lucru va contribui la o revenire rapidă la creștere în sectorul bunurilor.
A return to constitutional order is a condition for the return to normality in Madagascar.
O revenire la ordinea constituțională este o condiție pentru revenirea la normalitate în Madagascar.
A return to the rule of law is now the first thing that needs to happen.
O revenire la statul de drept este acum primul lucru care trebuie să se întâmple.
This would have meant a return to the legal situation as it stood seven years ago, which would be unacceptable.
Aceasta ar fi însemnat o reîntoarcere la situația juridică din urmă cu șapte ani, fapt care ar fi inacceptabil.
The supposed return to quality food is not intended to increase farmers' incomes or satisfy grassroots requirements.
Aşa-zisa reîntoarcere la alimentele de calitate nu are ca scop mărirea veniturilor agricultorilor sau satisfacerea cerinţelor oamenilor.
Kenya is currently a democracy and I firmly believe that no one, President Kibaki included, wants to return to those times.
Kenya este în prezent o democraţie şi sunt convins că nimeni, inclusiv preşedintele Kibaki, nu doreşte o reîntoarcere la acele vremuri.
return (dar şi: acquisition, earning, gain, profit, returns)
volume_up
câştig {n}
It has to resonate with consumers and give some sort of return to the farming community.
Trebuie să rezoneze cu consumatorii şi să ofere un fel de câştig comunităţii agricultorilor.
Protecting the sustainability of resources requires other measures, such as guaranteeing a fair return within the sector.
Protejarea durabilităţii resurselor necesită alte măsuri, precum garantarea unui câştig echitabil în cadrul sectorului.
return (dar şi: back, return match)
It sends the complaint on a return flight to its country of origin and, once again, nothing gets done.
Trimite plângerea cu un zbor de retur către țara sa de origine și, din nou, nu se face nimic.
return (dar şi: backlash, blowback)
return (dar şi: arrival, coming)
2. Economie
Farmers need to know that they will get a fair return for their efforts.
Agricultorii trebuie să știe că vor obține un profit echitabil pentru eforturile lor.
Copyright allows the creator to sell what he has created and guarantees him a return on his investment.
Drepturile de autor permit creatorului să vândă ceea ce a creat şi îi garantează obţinerea unui profit din investiţia sa.
They are therefore investments which will have a multiple return and will, of course, prevent the human cost of disasters.
Acestea sunt deci investiţii care implică un profit cu faţete multiple şi care vor preveni costul uman al dezastrelor.

Exemple de folosire pentru "return" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe conditions needed for them to make a return to their countries do not exist.
Nu există condiţii favorabile pentru ca aceștia să se întoarcă în propriile state.
EnglishWe cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
Nu putem păstra tăcerea şi solicităm o reinstaurare a ordinii constituţionale.
EnglishMy group wants a return to common sense and a balanced agreement to be reached.
Grupul meu vrea o revenire la bunul simț și vrea să se ajungă la un acord echilibrat.
EnglishPress the B button repeatedly until you return to the System Settings screen.
Apăsați butonul B în mod repetat până când reveniți la ecranul Setări sistem.
EnglishThis enables you to return to your original system configuration, if necessary.
Acest lucru permite revenirea la configurația originală de sistem, dacă este necesar.
EnglishTherefore I welcome the Bowis report, and wish its author a speedy return to health.
Prin urmare, salut raportul Bowis şi îi urez autorului însănătoşire grabnică.
EnglishIt is not unreasonable to expect something in return from all Member States.
Este rezonabil să ne așteptăm la ceva în schimb din partea tuturor statelor membre.
EnglishProposals must be created that will return the economy to its previous state.
Trebuie elaborate propuneri care să aducă economia la starea sa anterioară.
EnglishA return to the rule of law is now the first thing that needs to happen.
O revenire la statul de drept este acum primul lucru care trebuie să se întâmple.
EnglishWhat we wanted in return were a number of things which would not cost any money at all.
Ceea ce am dorit în schimb au fost o serie de lucruri care nu ar costa niciun ban.
EnglishWhat is more, at this time of crisis, many young people want to return to farming.
Mai mult decât atât, în vremuri de criză, mulţi tineri doresc să revină la agricultură.
EnglishProduce must return to being natural and free from additives and chemical preservatives.
Produsele trebuie să fie din nou naturale şi fără aditivi sau conservanţi chimici.
EnglishHow, then, can we talk about making it easy for women to return to work?
Cum putem vorbi în aceste condiţii de facilitarea reîntoarcerii femeilor la lucru?
EnglishThis will contribute to a rapid return to growth in the goods sector.
Acest lucru va contribui la o revenire rapidă la creștere în sectorul bunurilor.
EnglishAfter you close and reopen Problem Steps Recorder, it will return to the regular settings.
După ce închideți Înregistrator pași problemă, va reveni la setările obișnuite.
EnglishTo return to a page you've already looked at, you click the Back button.
Pentru a reveni la o pagină la care deja v-ați uitat, faceți clic pe butonul Înapoi.
EnglishTo return to a normal view, click the Magnifier again, and then click in the picture.
Pentru a reveni la o vizualizare normală, faceți clic din nou pe lupă, apoi pe imagine.
EnglishOpen Windows Media Center or return to the Windows Media Center start screen
Deschidere Windows Media Center sau întoarcere la ecranul de pornireWindows Media Center
EnglishOn my return, I will report back to the Development Committee, on the Monday afternoon.
La întoarcere, luni după-amiază, voi face un raport pentru Comisia pentru dezvoltare.
EnglishWomen return to work after giving birth, and do not take maternity leave.
Femeile îşi reiau munca după ce nasc şi nu îşi iau concediu de maternitate.