EN

right {substantiv}

volume_up
right (dar şi: entitlement)
The right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
Dreptul la azil este un drept valoros, având în vedere că este un drept inerent fiinţei umane.
It represents the exercising of a right, including the right to denounce.
Aceasta reprezintă exercitarea unui drept, inclusiv a dreptului de a denunța.
Ensuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
Asigurarea respectării acestui drept este însăși esența funcției Ombudsmanului.
right
Instead, I think it is right to say that genocide is taking over in these territories, yet again.
În schimb, cred că este corect să afirmăm că, încă o dată, pe aceste teritorii genocidul este la putere.
Yes, that is right, in Yemen, where President Ali Abdullah Saleh has been in power for no fewer than 33 years.
Da, este corect, în Yemen, unde președintele Ali Abdullah Saleh a fost la putere nu mai puțin de 33 de ani.
The European Union must do everything within its power to help improve the human rights situation in Cuba.
Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce îi stă în putere pentru a îmbunătăţi situaţia drepturilor omului în Cuba.

Exemple de folosire pentru "right" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishEnsuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
Asigurarea respectării acestui drept este însăși esența funcției Ombudsmanului.
EnglishThese agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
Aceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă.
EnglishYou can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
Mai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
EnglishFinally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
În sfârşit, ia în derâdere prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la autoapărare.
EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Dle preşedinte, nu voi abuza de acest drept excepţional pe care mi-l acordaţi.
EnglishFor us, these are sacred rights: the right to strike; the right of association.
Pentru noi acestea sunt drepturi sacre: dreptul la grevă; dreptul la asociere.
EnglishThat was the right approach to take and it had my express support at the time.
Aceasta a fost abordarea corectă şi a avut sprijinul meu explicit în acel moment.
EnglishHealth is not only a universal right, but also a part of economic development.
Sănătatea nu este doar un drept universal, ci şi o parte a dezvoltării economice.
EnglishThe Commission's negotiating mandate is therefore heading in the right direction.
Mandatul de negociere al Comisiei se îndreaptă, prin urmare, în direcţia cea bună.
EnglishThis contravenes the right to privacy and looks like an attempt at censorship.
Aceasta contravine dreptului la intimitate și pare să fie o tentativă de cenzură.
EnglishThe Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
Și din acest punct de vedere, Comisia și raportorul au ales abordarea corectă.
EnglishLadies and gentlemen, our economies are starting to move in the right direction.
Doamnelor și domnilor, economiile noastre încep să se miște în direcția bună.
EnglishThe changing game value is tracked by the doubling cube on the right of the board.
Valoarea jocului este dată de zarul de dublare din partea din dreapta a tablei.
EnglishAll EU citizens have the right to vote in the European Parliament elections.
Toţi cetăţenii UE au dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul European.
EnglishConstruction needs help right across the board, not just on a selective basis.
Construcţiile au nevoie de ajutor pe toată linia, nu doar pe o bază selectivă.
EnglishYou are right that we can find a lot of synergies and there is no need to fight.
Aveţi dreptate când spuneţi că putem găsi multe sinergii şi că nu trebuie să luptăm.
EnglishWe know that his heart is in the right place and that he is striving hard for this.
Ştim că sufletul său este unde trebuie şi că se străduieşte din greu pentru asta.
EnglishTherefore, I think that this instrument represents a move in the right direction.
De aceea, consider că acest instrument reprezintă un pas în direcția corectă.
EnglishIt seems only right to me that we should support them as far as is justified.
Mi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.