Traducere engleză-română pentru "rigorous"

EN

"rigorous" română traducere

volume_up
rigor {substantiv}
RO
EN

rigorous {adjectiv}

volume_up
rigorous (dar şi: harsh, severe, strict)
This is a report that will enable Parliament's 2012 budget to be an austerity budget, a containment budget, and a rigorous budget.
Acesta este un raport care va permite ca bugetul 2012 al Parlamentului să fie un buget de austeritate, un buget al limitărilor și un buget riguros.
They are not joining willy-nilly: they are joining as a result of a very rigorous accession process and Croatia has made much progress in that regard.
Acestea nu aderă vrând-nevrând: ele aderă în urma unui proces de aderare foarte riguros, iar Croația a obținut mari progrese în acest sens.
it is necessary to ensure that the actions of alternative investment fund managers are subject to rigorous scrutiny in terms of governance;
este necesară asigurarea că acţiunile administratorilor fondurilor de investiţii alternative sunt supuse scrutinului riguros în ceea ce priveşte guvernarea;
rigorous (dar şi: exact, severe, strict)
rigorous (dar şi: strict)

Exemple de folosire pentru "rigorous" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe then make models of incorporating these ideas and begin rigorous testing.
Apoi cream modelele în care încorporam aceste idei şi începeam o testare riguroasă.
EnglishWe then made models that incorporated the ideas and began rigorous testing.
Apoi cream modelele în care încorporam aceste idei şi începeam o testare riguroasă.
EnglishThat will ensure that the decisions made are rigorous, right and fair.
Acest lucru va garanta că deciziile luate sunt riguroase, corecte şi echitabile.
EnglishI repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Repet: solicităm transparenţă şi dorim o legislaţie clară şi riguroasă.
EnglishIn any case, we must be very attentive and rigorous on certain points.
În orice caz, trebuie să fim foarte atenți și riguroși în anumite aspecte.
EnglishRegarding the issue of being careful and rigorous, I agree with you.
În ceea ce priveşte chestiunea atenţiei şi a rigorii, sunt de acord cu dumneavoastră.
EnglishThe work is certainly rigorous and of good quality, and I would like to thank him for that.
Munca sa a fost riguroasă și de calitate, motiv pentru care îi mulțumesc.
EnglishIn such cases, in fact, disposal must be even more rigorous and careful.
În asemenea cazuri, de fapt, eliminarea trebuie să fie chiar și mai riguroasă și mai atentă.
EnglishHowever, it does not fail to have a rigorous approach to the effective use of available resources.
În acelaşi timp, nu ignoră o abordare riguroasă a utilizării eficiente a resurselor disponibile.
EnglishIt has managed to combine a rigorous method with the flexibility necessary in these economic conditions.
A reuşit să combine o metodă riguroasă cu flexibilitatea necesară în aceste condiţii economice.
EnglishThis must be counterbalanced by the fundamental and rigorous protection of personal data.
Însă acest lucru trebuie echilibrat printr-o protecţie fundamentală şi riguroasă a datelor cu caracter personal.
EnglishIs there, in fact, a European basis for the rigorous tightening-up of the sanctions against the Iranian regime?
Există, de fapt, o bază europeană pentru înăsprirea sancţiunilor împotriva regimului iranian?
EnglishThis instrument must necessarily be linked to rigorous and careful budgetary policies in the Member States.
Acest instrument trebuie să fie neapărat corelat cu politici bugetare riguroase și prudente în statele membre.
EnglishHowever, with these texts, the EU will have the most rigorous legislation in the fight against toxic pesticides.
Totuşi, prin intermediul acestor texte, UE va avea cea mai riguroasă legislaţie în lupta împotriva pesticidelor toxice.
EnglishThis is why the correct decision was made to subject our functioning nuclear power plants to rigorous testing.
Acesta este motivul pentru care s-a luat decizia corectă de a supune centralele noastre nucleare existente la teste riguroase.
EnglishHowever, candidates must be subject to rigorous and exacting standards as laid out in the Copenhagen criteria.
Însă statele candidate trebuie să fie supuse unor standarde riguroase şi severe în conformitate cu criteriile de la Copenhaga.
EnglishI believe that there can only be sustainable innovation if there are rigorous, sustainable and demanding public policies.
Consider că poate exista o inovare durabilă doar dacă ar exista politici publice riguroase, durabile şi solicitante.
EnglishThey need to be subjected to rigorous stress testing and all financial activities need to remain on the balance sheet.
Ele trebuie supuse unor teste riguroase de rezistență, iar toate activitățile financiare trebuie să se reflecte în bilanț.
EnglishThis is the first rigorous assessment of the implementation of the some 450 operational programmes adopted by the Commission.
Aceasta este prima evaluare riguroasă a punerii în aplicare a 450 de programe operaționale adoptate de către Comisie.
EnglishThe report adopted today aims at promoting rigorous management of resources, with a view to curbing public spending.
Raportul adoptat astăzi are drept scop promovarea gestionării riguroase a resurselor, cu scopul de a reduce cheltuielile publice.

Sinonime (în engleză) pentru "rigorous":

rigorous
rigor
rigorously
English
Mai multe cuvinte