Traducere engleză-română pentru "scarcely"

EN

"scarcely" română traducere

RO
volume_up
scarceness {substantiv}
EN

scarcely {adverb}

volume_up
This time, medicine is scarcely being mentioned as the elections take place.
De această dată, medicina abia dacă este menționată atunci când au loc alegeri.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Abia un singur rând despre solidaritate după singura catastrofă nucleară din Japonia.
Our financial contribution to the economic recovery will represent scarcely 0.03% of the Union's GDP.
Contribuţia noastră financiară la redresarea economică va reprezenta abia 0,03% din PIB-ul Uniunii.
scarcely (dar şi: barely, hardly, just, scarce)
However, the political unrest that began scarcely a few months later and resulted in several deaths suggests that Albania has failed this test.
Totuşi, tulburările politice care au început cu doar câteva luni mai târziu şi care s-au soldat cu mai mulţi morţi sugerează că Albania nu a trecut acest test.
scarcely (dar şi: hardly)

Exemple de folosire pentru "scarcely" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis time, medicine is scarcely being mentioned as the elections take place.
De această dată, medicina abia dacă este menționată atunci când au loc alegeri.
EnglishScarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Abia un singur rând despre solidaritate după singura catastrofă nucleară din Japonia.
EnglishThe situation, a quarter of a century on, is scarcely any better than back in 1983.
Situaţia de acum, un sfert de secol mai târziu, nu este cu nimic mai bună decât în 1983.
EnglishIn the course of the hearings, the Commissioners-designate scarcely said anything concrete.
Pe parcursul audierilor, comisarii desemnaţi nu au spus aproape nimic concret.
EnglishScarcely a week passes without media reports of further suicide attacks.
Nu trece aproape nicio săptămână fără ca mass-media să relateze alte atacuri sinucigaşe.
EnglishThe expected lifetime of the mine is only 20 years, and it will create scarcely any jobs.
Durata de viaţă a minei este de numai 20 de ani şi abia dacă va crea câteva locuri de muncă.
EnglishIt is unfortunate that the Commission's Green Paper scarcely pays any attention to gender equality.
Este regretabil faptul că Cartea verde a Comisiei acordă prea puțină atenție egalității de gen.
EnglishOur financial contribution to the economic recovery will represent scarcely 0.03% of the Union's GDP.
Contribuţia noastră financiară la redresarea economică va reprezenta abia 0,03% din PIB-ul Uniunii.
EnglishAt a global level, there is scarcely anyone who opposes this tax.
La nivel global, nu prea se opune nimeni acestei taxe.
EnglishThese institutions raise scarcely a murmur of criticism about the bloody dictators that they include.
Aceste instituţii sunt foarte reţinute în critici faţă de dictatorii cumpliţi care fac parte din acestea.
EnglishReligious minorities scarcely fare better.
Situaţia minorităţilor religioase nu este, nici ea, mai bună.
EnglishThere is scarcely any need for more governance.
EnglishLadies and gentlemen, the College has scarcely been in office two days, and we have not yet adopted our work programme.
Doamnelor şi domnilor, Colegiul şi-a început mandatul de numai două zile şi încă nu am adoptat programul de lucru.
EnglishThe fact is that there has been a rise in such cases and that our external border controls scarcely function.
Cert este că s-a înregistrat o creştere a acestor cazuri, iar controlul graniţelor noastre externe nu funcţionează aşa cum trebuie.
EnglishWe frequently talk about rape, or sexual violence, but in fact, these terms scarcely cover the reality of the situation.
În mod frecvent discutăm despre viol sau violenţă sexuală, dar de fapt, aceşti termeni cu greu acoperă realitatea situaţiei.
EnglishThere was scarcely room for Mr Obama even.
EnglishScarcely had the European Union grown to 15 members when preparations began for a new enlargement on an unprecedented scale .
Abia ajunsă la 15 membri, Uniunea Europeană a şi început pregătirile pentru o nouă extindere la un nivel fără precedent .
EnglishThey will have to put up with scarcely controllable illegal immigration and illegality and the associated undeclared employment.
Vor fi nevoite să facă faţă imigraţiei ilegale foarte greu de controlat, ilegalităţii şi şomajului aferent nedeclarat.
EnglishParliament must also say that the work is not yet done; in fact, it has scarcely begun, and we still have a long way to go.
Parlamentul trebuie, de asemenea, să spună că această muncă nu s-a încheiat încă; de fapt, abia a început și mai sunt multe de făcut.
EnglishContracts are mostly uncertain, and many creative workers are scarcely able to plan more than a couple of months in advance.
Contractele sunt în mare parte nesigure și mulți lucrători creativi nu pot să-și facă planuri pentru mai mult de câteva luni în avans.

Sinonime (în engleză) pentru "scarcely":

scarcely
scarce
scarceness
English