EN

sensible {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "sensible" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishLet us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
Să revenim la o politică inteligentă, cuprinzătoare asupra protecției mediului.
EnglishI think we have succeeded in reaching some sensible compromises on a difficult text.
Cred că am reușit să ajungem la compromisuri raționale asupra unui text dificil.
EnglishWe will give the Council time to adopt a sensible position that we can vote on.
Vom acorda timp Consiliului să adopte o poziţie rezonabilă pe care să o putem vota.
EnglishWe need to take a sensible approach in order to identify a common position.
Trebuie să abordăm situația în mod rațional pentru a identifica o poziție comună.
EnglishIt is very important in this case that there are sensible safeguard clauses.
Este foarte important ca în acest caz să existe clauze apreciabile de salvgardare.
EnglishWe wanted to adopt a sensible decision on this matter in the first reading.
În această privinţă, am dorit să adoptăm o decizie raţională în prima lectură.
EnglishHowever, cohesion is also sensible from an economic point of view and necessary.
În orice caz, coeziunea este sensibilă şi din punct de vedere economic şi este necesară.
EnglishIt is therefore a sub-sector that needs support and sensible regulation.
De aceea este un subsector care are nevoie de sprijin şi reglementare rezonabilă.
EnglishI believe that social justice is now the only sensible economic policy.
În opinia mea, dreptatea socială este acum singura politică economică raţională.
EnglishIn any case, these costs should be within sensible and comprehensible limits.
În orice caz, aceste costuri ar trebui să se încadreze în limite logice şi rezonabile.
EnglishI believe that this is a very sensible proposal and wish to make it more specific.
Consider că aceasta este o propunere foarte raţională şi doresc să o fac mai specifică.
EnglishI am confident that the Commission will resolve this in a sensible manner.
Sunt convins că Comisia va rezolva această problemă într-o manieră raţională.
EnglishThere is a whole range of sensible reasons why this proposal is right.
Această propunere este îndreptăţită dintr-o întreagă serie de motive rezonabile.
EnglishSecondly, the SESAR package must be brought forward in a sensible fashion.
În al doilea rând, pachetul SESAR trebuie să fie prezentat într-o manieră raţională.
EnglishWe are now planning to launch eurobonds, but we are putting together a sensible package.
Acum plănuim să lansăm euroobligațiunile, însă construim un pachet rezonabil.
EnglishA sensible middle way has to be found, and I think we have succeeded in this.
Trebuie găsită o modalitate rezonabilă şi cred că am reuşit acest lucru.
EnglishIt emerged during the crisis in Asia that regulation is a sensible precaution.
În timpul crizei din Asia a reieșit că reglementarea este o măsură de precauție rațională.
EnglishHere, the economy does not yet seem to be in a position to propose a sensible model.
În acest domeniu, economia nu pare încă să fie în măsura de a propune un model raţional.
EnglishThe only sensible thing to do is to implement a castration programme.
Singurul lucru de bun-simţ este să se pună în aplicare un program de sterilizare.
EnglishWe must think and act rationally if we are to achieve sensible results.
Trebuie să gândim şi să acţionăm raţional dacă dorim să obţinem rezultate sensibile.

Sinonime (în engleză) pentru "sensible":

sensible
sensibility
sensibly