EN

standard {substantiv}

volume_up
Every standard consists of patents registered by inventors and businesses.
Fiecare standard constă în brevete înregistrate de inventatori și companii.
It is not acceptable to adopt the lowest possible standard as a solution.
Este inacceptabil ca cel mai redus standard posibil să fie privit ca o soluţie.
It will be straightforward to establish a technical standard for this.
Va fi foarte simplu să se stabilească un standard tehnic pentru aceasta.
standard (dar şi: level)
The definition that has been put to us is less than a minimum standard.
Definiția care ne-a fost formulată reprezintă mai puțin decât un nivel minim.
We offer many of our citizens a living standard which is amongst the highest in the world.
Le oferim multor cetăţeni un nivel de trai care se numără printre cele mai ridicate din lume.
On the contrary, ACTA will create a global gold standard for the protection of intellectual property.
Dimpotrivă, ACTA va crea un standard obligatoriu la nivel mondial pentru protecția proprietății intelectuale.
The European Union will always be a standard-bearer for civil freedoms and our common European democratic values, even beyond our borders.
Uniunea Europeană va fi întotdeauna un purtător de drapel al libertăţilor civile şi al valorilor democratice europene comune, chiar şi dincolo de graniţă.
standard (dar şi: norm)
My country's new constitution not only contains fundamental rights, but it is the first in the European Union to take the European Charter of Fundamental Rights as a standard.
Noua constituţie a ţării mele nu numai că include drepturi fundamentale, dar este prima din Uniunea Europeană care a considerat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene drept o normă.
standard (dar şi: banner, flag)
By adopting this, the European Parliament will set a new benchmark in terms of standards for investigating accidents involving vessels.
Prin adoptarea acestui pachet, Parlamentul European va stabili un nou etalon pentru standardele de investigare a accidentelor în care sunt implicate nave.
standard (dar şi: norm)
RO

standard {neutru}

volume_up
Fiecare standard constă în brevete înregistrate de inventatori și companii.
Every standard consists of patents registered by inventors and businesses.
Este inacceptabil ca cel mai redus standard posibil să fie privit ca o soluţie.
It is not acceptable to adopt the lowest possible standard as a solution.
Va fi foarte simplu să se stabilească un standard tehnic pentru aceasta.
It will be straightforward to establish a technical standard for this.

Exemple de folosire pentru "standard" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe recommend that you use only Internet-standard characters in the computer name.
Vă recomandăm să utilizați numai caractere standard Internet în numele computerului.
EnglishTherefore, I very much support the rapporteur's idea of setting a minimum standard.
Prin urmare, susţin cu tărie ideea raportorului de a se stabili un standard minim.
EnglishThe EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
UE va continua să respecte strict standardele FMI și practicile internaționale.
EnglishAll other applications will automatically run with the standard user token.
Toate celelalte aplicații se vor executa automat cu simbolul utilizator standard.
EnglishFor the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
În acest moment, popularitatea sa se află sub nivelul standardului ISO 14001.
EnglishMany features of the elections were of a standard which left much to be desired.
Multe caracteristici ale alegerilor au fost la un standard care a lăsat mult de dorit.
EnglishI support improving the European minimum standard for maternity protection.
Sprijin îmbunătățirea standardului european minim pentru concediul de maternitate.
EnglishThese environmental and other standard restrictions make cars more expensive.
Aceste restricţii de mediu şi alte restricţii standard fac autovehiculele mai scumpe.
EnglishAt the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
În același timp, cota standard nu depășește în prezent 25 % în niciun stat membru.
EnglishTo me, ladies and gentlemen, this represents an outrageous double standard.
Pentru mine, doamnelor și domnilor, acesta reprezintă un dublu standard revoltător.
EnglishIt is not acceptable to adopt the lowest possible standard as a solution.
Este inacceptabil ca cel mai redus standard posibil să fie privit ca o soluţie.
EnglishThe case of the Saudi citizen, Abd al-Rahim al-Nashiri, must set the standard.
Cazul cetățeanului saudit, Abd al-Rahim al-Nashiri, trebuie să stabilească un standard.
EnglishThis is standard practice in Europe and minimises the risk of hazardous emissions.
Aceasta este o practică standard în Europa şi minimizează riscul de emisii periculoase.
EnglishOn-Screen Keyboard displays a visual keyboard with all the standard keys.
Tastatura vizuală afișează o tastatură vizuală care conține toate tastele standard.
EnglishOn the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Pe de altă parte, chiar trebuie să scăpăm de acest standard absurd de 0,7 %.
EnglishClick Keyboard, and then select Enhanced Keyboard or Standard Keyboard.
Faceți clic pe Tastatură, apoi selectați Tastatură extinsă sau Tastatură standard.
EnglishThe change must come as a reward for the effort put in, not as a double standard.
Schimbarea trebuie să vină ca o compensaţie pentru efortul depus, nu ca un dublu standard.
EnglishEvery standard consists of patents registered by inventors and businesses.
Fiecare standard constă în brevete înregistrate de inventatori și companii.
EnglishI would like Europeans to have access to the highest possible standard of medical care.
Aș dori ca europenii să aibă acces la asistență medicală de cea mai înaltă calitate.
EnglishThe freedom of the press is also not of the standard that we would expect.
Libertatea presei nu se află nici ea la standardele pe care ni le-am dori.

Sinonime (în engleză) pentru "standard":

standard
standardization
standardized
standardizer