Traducere engleză-română pentru "taboo"

EN

"taboo" română traducere

volume_up
taboo {substantiv}
RO
EN

taboo {substantiv}

volume_up
taboo (dar şi: tabu)
However, it seems to be taboo to express any criticism of this policy.
Cu toate acestea, criticarea acestei politici pare să fie un tabu.
Mr President, Europe needs to move on from its taboo on writing off debt.
Dle președinte, Europa trebuie să treacă de acest tabu de ștergere a datoriei.
The introduction of new taxes is a taboo subject.
Introducerea de noi impozite reprezintă un subiect tabu.

Exemple de folosire pentru "taboo" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIndustrial strategy and policy can no longer represent taboo notions in Brussels.
Strategia şi politica industriale nu mai pot reprezenta noţiuni interzise la Bruxelles.
EnglishMr President, Europe needs to move on from its taboo on writing off debt.
Dle președinte, Europa trebuie să treacă de acest tabu de ștergere a datoriei.
EnglishThat is why I believe that no issue should be taboo any more.
Acesta este motivul pentru care consider că nu mai trebuie să existe tabuuri.
EnglishHowever, it seems to be taboo to express any criticism of this policy.
Cu toate acestea, criticarea acestei politici pare să fie un tabu.
EnglishBut it actually does the contrary, because this law may well foster ignorance, taboo and stigma.
Dar, de fapt, efectul acesteia este contrar, deoarece această lege poate cultiva ignoranţa, tabuurile şi stigmatele.
EnglishThe introduction of new taxes is a taboo subject.
Introducerea de noi impozite reprezintă un subiect tabu.
EnglishIt is not a taboo subject; this is a democracy.
Nu este un subiect tabu; aceasta este o democrație.
EnglishI believe this is the right system for seeking resources and ensuring that efficiency is no longer a taboo subject.
Consider că acesta este un sistem corect pentru a căuta resurse și a garanta că eficiența nu va mai fi un subiect tabu.
EnglishThere will be no reconciliation if the sides consider their own sins to be taboo and do not allow them to be mentioned.
Nu va exista o reconciliere dacă părțile consideră că propriile păcate sunt subiecte tabu și nu permit ca acestea să fie menționate.
EnglishNo topic will be taboo.
EnglishWe, too, need to open up this discussion again, but we must not declare nuclear power a taboo in this House.
La rândul nostru, considerăm că este necesar ca această discuţie să fie redeschisă, însă nu trebuie să declarăm energia nucleară drept un subiect tabu pentru acest parlament.
EnglishFurthermore, the European Parliament is all the more necessary and it is not, at the moment, the right time to make the budget a taboo subject.
Mai mult, Parlamentul European este cu atât mai mult necesar și nu este timpul potrivit, în acest moment, să facem din buget un subiect tabu.
EnglishI think that, above all, we should at this moment commend one particular feature of the document, which is the fact that it raises taboo issues.
Consider că, mai presus de toate, ar trebui în acest moment să apreciem o trăsătură deosebită a documentului, și anume faptul că ridică probleme tabu.
EnglishWe have broken a taboo once again: the free market is not sacred and is even less so in times of crisis, when the pockets of European consumers are emptier than ever.
Încă o dată am desfiinţat un tabu: piaţa liberă nu este sfântă, în special pe timp de criză, când buzunarele consumatorilor europeni sunt mai goale ca niciodată.
EnglishIn situations of political crisis, our 'urgent debates' have enabled in-depth, constructive and taboo-free dialogue on the situation in Kenya, Zimbabwe and Mauritania.
În situaţii de criză politică, "dezbaterile noastre urgente” au permis un dialog aprofundat, constructiv şi deschis privind situaţia din Kenya, Zimbabwe şi Mauritania.
EnglishHowever, I am convinced that we will only emerge from this crisis if we can break down the taboo of state intervention, the role of the state and the need for intelligent taxes.
Totuşi sunt convins că vom ieşi din această criză numai dacă putem încălca tabuul intervenţiei statului, al rolului statului şi al necesităţii unor impozite inteligente.
EnglishBilingual road signs in Carinthia are still a taboo topic, so to speak, and the government in Vienna has time and again yielded to the extremist views of the Carinthian nationalists.
Indicatoarele rutiere bilingve din Carinthia încă reprezintă un subiect tabu, iar guvernul din Viena a cedat mereu în faţa opiniilor extremiste ale cetăţenilor din Carinthia.
EnglishOne thing is clear: the time has come to carry out a taboo-free assessment of the practical results of these policies aimed at liberalising and dismantling public services.
Un lucru este clar: a venit timpul că efectuăm o evaluare lipsită de tabuuri a rezultatelor practice ale acestor politici care vizează liberalizarea şi destabilizarea serviciilor publice.
EnglishWe should not at this moment be treating any questions which are in any way related to the budget as taboo, and we should be talking about everything, including about own resources.
În acest moment, nicio întrebare care are vreo legătură cu bugetul nu ar trebui să fie considerată ca fiind tabu, ci ar trebui să vorbim despre toate, inclusiv despre resursele proprii.

Sinonime (în engleză) pentru "taboo":

taboo