Traducere engleză-română pentru "urgent"

EN

"urgent" română traducere

RO

"urgent" engleză traducere

EN
EN
EN

urgent {adjectiv}

volume_up
urgent (dar şi: pressing, prompt, quick)
However, the situation requires an urgent and much stronger response.
Cu toate acestea, situația reclamă un răspuns urgent și mult mai puternic.
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
Nu este un caz urgent și nici măcar nu reprezintă un caz de încălcare a statului de drept.
Urgent humanitarian aid is necessary, but it alone is not enough.
Ajutorul umanitar urgent este necesar, însă nu şi suficient.
There is an urgent need to get help to those affected and to take all possible steps to prevent the further spread of this infection.
Este imperios necesar să obținem ajutor pentru cei afectați și să luăm toate măsurile necesare pentru a împiedica extinderea acestei epidemii.
It is absolutely necessary and urgent that the domestic disputes are put aside and cross-party support achieved for the recovery of Greece.
Este absolut necesar și imperios ca neînțelegerile interne să fie depășite și să se ajungă la un sprijin transpartinic pentru redresarea Greciei.
There is an urgent need to step up the fight against impunity and to put an immediate end to the violence and human rights violations in that country.
Este imperios necesar să fie consolidată în acea țară lupta împotriva impunității și să se pună imediat capăt violențelor și încălcării drepturilor omului.
urgent (dar şi: pressing)
volume_up
grabnic (neîntârziat) {adj. m.}
urgent (dar şi: pressing)
urgent (dar şi: acute)
RO

urgent {adjectiv masculin}

volume_up
Cu toate acestea, situația reclamă un răspuns urgent și mult mai puternic.
However, the situation requires an urgent and much stronger response.
Nu este un caz urgent și nici măcar nu reprezintă un caz de încălcare a statului de drept.
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
Ajutorul umanitar urgent este necesar, însă nu şi suficient.
Urgent humanitarian aid is necessary, but it alone is not enough.
Dle preşedinte, în Parlament este abordat un aspect foarte urgent şi important, al eliminării treptate a împrumuturilor pentru proiectele în domeniul combustibililor fosili.
Mr President, it is a very pressing and important matter that is being addressed in this Chamber, namely, that of the phasing out of loans for fossil fuel projects.

Exemple de folosire pentru "urgent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - Mr President, the topic of the urgent resolution is important in itself.
autor. - Dle președinte, subiectul rezoluției de urgență este important în sine.
EnglishI would ask you, Commissioner, to understand that the word 'urgent' means 'now'.
Aș dori să vă rog, dle comisar, să înțelegeți că termenul "urgent” înseamnă "acum”.
EnglishThe challenges are long term, but the solutions are urgent and are needed now.
Provocările sunt pe termen lung, dar soluţiile sunt urgente şi sunt necesare acum.
EnglishThat said, the question of the EMF could not solve the urgent issue of Greece.
Acestea fiind spuse, ideea FME nu ar putea rezolva situaţia urgentă a Greciei.
EnglishAccording to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
Potrivit ONU, aproape 5 milioane de sudanezi au nevoie urgentă de ajutoare.
EnglishTherefore, the European Union considers this problem to be extremely urgent.
De aceea, Uniunea Europeană consideră că această problemă este extrem de urgentă.
EnglishHave the urgent, major societal challenges perhaps all been solved already?
Probabil, toate provocările societale urgente şi majore au fost deja rezolvate?
EnglishFirst, the urgent issues: we recently debated the results of the European Council.
Mai întâi, chestiunile urgente: recent am dezbătut rezultatele Consiliului European.
EnglishThere is an urgent need for this in both countries, and the people have earned it.
Există o nevoie urgentă pentru acest lucru în ambele ţări, iar oamenii au câştigat-o.
EnglishThere is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Există în mod clar o nevoie urgentă pentru acest acord-cadru privind protecţia datelor.
EnglishWe are discussing it at a time when we should be discussing urgent issues.
O discutăm într-un moment în care ar trebui să discutăm despre chestiuni urgente.
EnglishThe debate in this House is part of the response to Ebadi's urgent appeal.
Dezbaterea din Parlament face parte din răspunsul la apelul urgent al dnei Ebadi.
EnglishShould we not instead be attempting to resolve the really urgent problems?
În schimb, nu ar trebui să încercăm să soluţionăm problemele cu adevărat urgente?
EnglishIt was not included for the reason that we addressed the most urgent energy needs.
Aceasta nu a fost inclusă fiindcă am abordat necesităţile energetice cele mai urgente.
EnglishI am appealing to the Commission to assist in a pragmatic and urgent manner.
Apelez la Comisie pentru a acorda asistenţă într-un mod pragmatic şi urgent.
EnglishThis is why the mishmash that has come out of this has nothing to do with urgent issues.
De aceea, mişmaşul care a rezultat nu are nimic de-a face cu problemele urgente.
EnglishUrgent measures are therefore needed to combat these discriminatory situations.
Prin urmare, se impun acțiuni urgente pentru a combate aceste situații de discriminare.
EnglishThe first and most urgent task would be the simplification of bureaucratic burdens.
Prima și cea mai urgentă sarcină ar fi simplificarea poverilor birocratice.
EnglishI can assure you that we see this issue as being just as urgent as you do.
Pot să vă asigur că, la fel ca și dvs., vom trata de urgență această problemă.
EnglishAs the third of these urgent matters, we are due to discuss the situation in Azerbaijan.
A treia dintre aceste probleme urgente este dezbaterea situaţiei din Azerbaidjan.

Sinonime (în engleză) pentru "urgent":

urgent
English
urgently