EN

use {substantiv}

volume_up
Could this money not be put to better use in Europe?
Oare nu am putea folosi acești bani în Europa, pentru un scop mai bun?
Produsele cu dublă utilizare sunt produse ce pot fi utilizate cu dublu scop.
We need to make full use of the European Semester which was established with that purpose in mind.
Trebuie să utilizăm pe deplin semestrul european, care a fost stabilit cu acest scop.
However, it is also very important to make use of time.
Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte important să se facă uz de timp.
Tuner in use—The tuner might be in use by another program.
Tuner în uz: Tunerul poate fi utilizat de un alt program.
Office Home and Student 2013 RT is licensed only for non-commercial use (except in Japan).
Office 2013 pentru acasă RT este licențiat numai pentru uz non-comercial (cu excepția Japoniei).
use (dar şi: usage, utilisation)
However, it is also very important to make use of time.
Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte important să se facă uz de timp.
Tuner in use—The tuner might be in use by another program.
Tuner în uz: Tunerul poate fi utilizat de un alt program.
Office Home and Student 2013 RT is licensed only for non-commercial use (except in Japan).
Office 2013 pentru acasă RT este licențiat numai pentru uz non-comercial (cu excepția Japoniei).
If needed, the Commission will also use its competition powers in that matter.
Dacă va fi nevoie, Comisia îşi va folosi şi atribuţiile concurenţiale în acest sens.
We use the term frequently and interpret what it really means in a variety of ways.
Folosim acest termen frecvent și îi interpretăm adevăratul sens într-o mulțime de moduri.
Certainly, the focus on the heavy goods vehicles makes sense regarding the use of tolls, etc.
Desigur, concentrarea asupra vehiculelor grele de marfă are sens în ceea ce privește utilizarea taxelor etc.
This is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
Acesta este un caz tipic de umilire, de reglementare inutilă și de folosire arbitrară a puterii.
Use it as you want to, with customisable buttons and customisable right- or left-handed use.
Utilizaţi-l aşa cum doriţi, cu butoanele programabile şi cu modul de folosire personalizabil pentru dreapta sau stânga.
Use it as you want to, with customizable buttons and customizable right- or left-handed use.
Utilizaţi-l aşa cum doriţi, cu butoanele programabile şi cu modul de folosire personalizabil pentru dreapta sau stânga.
use (dar şi: practice, usage)
The complementary tool should have practical use and be based on clearly defined indicators and reliable data.
Instrumentul complementar ar trebui să aibă o utilizare practică şi să se bazeze pe indicatori clar definiţi şi date fiabile.
This will put the principles of restoring, restricting and improving the use of animals into practice.
Acest lucru va asigura punerea în practică a principiilor de restabilire, restricţionare şi ameliorare a utilizării animalelor.
That practice has sometimes been used by many producers.
Această practică a fost folosită, uneori, de mulţi producători.
use (dar şi: avail, service)
Mathematical, general and indiscriminate increases are of no use at all.
Majorările matematice, generale și nediscriminate nu sunt de niciun folos.
Without them, financing and other mechanisms are of no use.
Fără aceștia, finanțarea și alte mecanisme nu sunt de niciun folos.
Buffers are no use: we need a radical change in policies.
Măsurile paleative nu sunt de niciun folos. este nevoie de o schimbare radicală a politicilor noastre.
O astfel de întrebuinţare este ilegală în Regatul Unit.
Investment in the education of young people is the best possible use of the EU budget.
Investiţiile în educaţia tinerilor este cea mai bună întrebuinţare cu putinţă a bugetului UE.
These concepts are intertwined and we need a coherent overall framework for better use of existing policies and instruments in support of democracy building.
Aceste concepte sunt conectate şi avem nevoie de un cadru general coerent pentru o mai bună întrebuinţare a politicilor şi instrumentelor în sprijinul clădirii democraţiei.
O astfel de întrebuinţare este ilegală în Regatul Unit.
Investment in the education of young people is the best possible use of the EU budget.
Investiţiile în educaţia tinerilor este cea mai bună întrebuinţare cu putinţă a bugetului UE.
These concepts are intertwined and we need a coherent overall framework for better use of existing policies and instruments in support of democracy building.
Aceste concepte sunt conectate şi avem nevoie de un cadru general coerent pentru o mai bună întrebuinţare a politicilor şi instrumentelor în sprijinul clădirii democraţiei.
We are now talking about 28 acts that have no use from a practical perspective but which still formally exist, and six acts that are obsolete.
Discutăm acum despre 28 de acte care nu au utilitate practică, dar care, din punct de vedere formal, încă există, şi despre şase acte care sunt caduce.
Alongside the current forms of security, full body scanners have been brought into use.
Împreună cu formele actuale de securitate, scanerele corporale integrale au fost date în folosinţă.
For instance, when designing buildings and getting them ready for use, clearly visible signs should be used, along with tactile floor markings to help the visually impaired find their way.
De exemplu, la proiectarea şi darea în folosinţă a clădirilor, ar trebui utilizate marcaje vizibile clar, precum şi marcaje tactile pe podea pentru a-i ajuta pe nevăzători să se orienteze.
use
volume_up
câştig (folos) {n}
use (dar şi: benefit)
Therefore, they must objectively and rigorously account for how the public funds made available to them have been used.
Prin urmare, ei trebuie să dea socoteală în mod obiectiv şi riguros pentru modul în care au fost utilizate fondurile publice puse la dispoziţia lor.
use (dar şi: profit)

Exemple de folosire pentru "use" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishYou must use the existing name of the volume or the conversion will be canceled.
Trebuie să utilizați numele existent al volumului, altfel conversia va fi anulată.
EnglishFluid, intuitive, and easy-to-use interface design that you can easily customize.
Un design al interfeței fluid, intuitiv și ușor de folosit și de personalizat.
English. - We must use the green economy to create jobs throughout the EU.
în scris -Trebuie să folosim economia verde pentru a crea locuri de muncă în UE.
EnglishIn 2009, the Commission issued a report on the use of mobile phones when driving.
În 2009, Comisia a emis un raport privind utilizarea telefoanelor mobile la volan.
EnglishThe first point that I would like to use to emphasise this relates to the reforms.
Și, pentru a sublinia acest lucru, aș dori să mă refer în primul rând la reforme.
EnglishI want to mention in particular the schoolbooks which children use in school.
Doresc să menţionez, în special, manualele pe care le folosesc copiii la şcoală.
EnglishWith BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
Cu BlueTrack Technology, puteţi utiliza mouse-ul pe aproape orice tip de suprafaţă.
EnglishThe secure (encrypted) connection is not a guarantee that it is safe to use.
Conexiunea securizată (criptată) nu este o garanție pentru siguranța utilizării.
EnglishWhen you use Windows Defender, it's important to have up-to-date definitions.
Când utilizați Windows Defender, este important să aveți definiții actualizate.
EnglishIn the Select which calendar list, select the calendar that you want to use.
În lista Selectare calendar, selectați calendarul pe care doriți să-l utilizați.
EnglishIn the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
În acelaşi timp, putem să ne folosim de academiile diplomatice ale statelor membre.
EnglishI am confident that concerned opponents will use it to undo the European project.
Sunt sigur că opozanții îngrijorați o vor folosi pentru a anula proiectul european.
EnglishA time allowance determines how many hours per day the child can use the PC.
O durată permisă determină câte ore pe zi poate copilul să utilizeze computerul.
EnglishThe Commission's proposal and my report use a scientifically-based approach.
Propunerea Comisiei şi raportul meu folosesc o abordare fundamentată ştiinţific.
EnglishTherefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
Prin urmare, toată atenţia trebuie îndreptată către folosirea publică a acelor bani.
EnglishWe recommend that you use only Internet-standard characters in the computer name.
Vă recomandăm să utilizați numai caractere standard Internet în numele computerului.
EnglishWhen you use a Live File System disc, files are copied to the disc right away.
Când utilizați un disc Live File System, fișierele se copiază direct pe disc.
EnglishMicrosoft will not use the information it receives to personally identify you.
Microsoft nu utilizează informațiile primite pentru a vă identifica personal.
EnglishMake sure that the power plan that you want the computer to use is selected.
Asigurați-vă că planul de alimentare care doriți să îl utilizați este selectat.
Mai multe cuvinte