EN

witness {substantiv}

volume_up
witness
That is what bears witness to linguistic diversity, not the other way around.
Acest fapt stă mărturie pentru diversitatea lingvistică, nu varianta opusă.
There has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
A existat transparență completă și mai mulți colegi pot depune mărturie în acest sens.
The major benefits deriving from the funds and initiatives implemented across the Union bear witness to that.
Majoritatea beneficiilor ca urmare a fondurilor și inițiativelor puse în aplicare în întreaga Uniune stau mărturie pentru acest lucru.
witness (dar şi: voucher, witnesser)
He is a direct witness to his own and others' torture, not only by the US but by UK secret agents.
Este un martor direct la tortura sa şi a altora, aplicată nu numai de către SUA, ci şi de către agenţii secreţi ai Regatului Unit.
I witnessed their agreement before, during and after the meeting.
Am fost martor la acordul din partea lor înainte, în timpul şi după reuniune.
He eye-witnessed violations on both sides and he spoke up against those.
A fost martor la infracţiuni comise de ambele tabere şi le-a condamnat.
We are currently witnessing radical changes in the international order; changes to which the European Union can no longer be a mere spectator.
Faţă de aceste schimbări, Uniunea Europeană nu mai poate rămâne doar în rolul de spectator.

Exemple de folosire pentru "witness" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat is what bears witness to linguistic diversity, not the other way around.
Acest fapt stă mărturie pentru diversitatea lingvistică, nu varianta opusă.
EnglishThere has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
A existat transparență completă și mai mulți colegi pot depune mărturie în acest sens.
EnglishWitness statements have all the signs of having been written by the police.
Declaraţiile martorilor prezintă toate semnele că au fost scrise de poliţie.
EnglishMorocco has largely closed its borders to anyone who could witness these events.
Marocul a închis în mare parte graniţele pentru cei care ar putea fi martorii acestor evenimente.
EnglishThe last few days have borne witness to Russia's serious unreliability as a trading partner.
Ultimele câteva zile au demonstrat lipsa de seriozitate a Rusiei ca partener comercial.
EnglishIt is there for you all to witness as part of what we will be doing.
Există acolo pentru ca toți să fiți martori ca parte a ceea ce vom face.
EnglishEurope must be the main witness to what is the rule of law.
Europa trebuie să fie mărturia principală pentru ceea ce înseamnă statul de drept.
EnglishLong-term witness protection programmes are urgently needed.
Programele de lungă durată pentru protecţia martorilor reprezintă o necesitate urgentă.
EnglishWe, who have lived through these events, must bear witness to them.
Noi, cei care am trăit aceste evenimente, trebuie să fim martori.
EnglishI will witness the elections in Switzerland as an observer.
Voi asista la alegerile din Elveția, în calitate de observator.
EnglishThis is, however, at complete variance with the eye-witness reports of refugees and defectors.
Aceasta este, totuși, în opoziție totală cu rapoartele de la fața locului oferite de refugiați și fugari.
EnglishAbove all, it bears witness to exceptional levels of distrust in respect of the Member States themselves.
Mai presus de toate, exprimă niveluri excepţionale de neîncredere faţă de însăşi statele membre.
EnglishEU law bears witness to this, but so do constitutional provisions of each of the Member States.
Legislaţia UE este o dovadă în acest sens, la fel şi prevederile constituţionale ale fiecărui stat membru.
EnglishMany scientific reports bear witness to this, not least our own thematic strategy on natural resources.
Multe rapoarte ştiinţifice relevă acest lucru, la fel şi strategia noastră tematică privind resursele naturale.
EnglishWitness the massive exodus of Iraqi Christians.
Suntem martorii unui exod în masă al creștinilor irakieni.
EnglishIt is true that time is not on our side as we witness the increase in aggression in our societies.
Este adevărat că timpul nu este de partea noastră, deoarece suntem martorii unei escaladări a violenţei în societăţile noastre.
EnglishThis bears witness to the effective cooperation which exists between the Ombudsman and the institutions and bodies of the Union.
Astfel se dovedește cooperarea eficientă dintre Ombudsman și instituțiile și organismele Uniunii.
EnglishIt says that, in a court of law, two female witnesses are required against the testimony of a single male witness.
Susţine că, în faţa unei instanţe, împotriva mărturiei unui singur bărbat este nevoie de mărturia a două femei.
EnglishHe is a direct witness to his own and others' torture, not only by the US but by UK secret agents.
Este un martor direct la tortura sa şi a altora, aplicată nu numai de către SUA, ci şi de către agenţii secreţi ai Regatului Unit.
EnglishChildren who repeatedly witness domestic violence often accept violence as a normal form of behaviour.
Copiii care sunt în mod repetat martori ai violenței domestice acceptă de multe ori violența ca o formă normală de comportament.