Traducere engleză-suedeză pentru "beyond doubt"

EN

"beyond doubt" suedeză traducere

EN beyond doubt
volume_up
[exemplu]

beyond doubt
What is beyond doubt is that this involved the illegal transport of waste.
Utan tvivel har olaglig transport av avfall förekommit.
. - The extension of the Scientific and Technological Cooperation agreement between the EU and the USA is, beyond doubt, a positive aspect for European Research.
Förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och USA är utan tvivel bra för forskningen i EU.
beyond doubt
What then prevents the release of Gilad Shalit and all those whose guilt has not been established beyond doubt by the courts?
Vad är det då som stoppar frigivandet av Gilad Shalit och alla andra vars skuld inte har bevisats bortom allt tvivel, i domstol?
Where liberalisation has been proved beyond doubt to serve no useful purpose or even to act against the consumers’ interests, it has been scaled back.
Liberaliseringen har trappats ned i de fall då det bortom allt tvivel har bevisats att den inte tjänar något användbart syfte eller t.o.m. strider mot konsumenternas intressen.
. - Madam President, Al Gore claims that the debate on global warming is over and that it has been proved beyond doubt that human activity is responsible for this.
Al Gore hävdar att diskussionen om den globala uppvärmningen är avslutad och att det har bevisats bortom allt tvivel att den beror på mänsklig aktivitet.

Sinonime (în engleză) pentru "beyond doubt":

beyond doubt

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

beyond adverb
Swedish
beyond prepoziţie
doubt substantiv
to doubt verb
doubts substantiv
Swedish

Exemple de folosire pentru "beyond doubt" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
Det är min fasta övertygelse att försöket utan tvekan visat sig effektivt.
EnglishNor, unfortunately, is the independence of the new audit service beyond all doubt.
Den nya revisionstjänstens oberoende är tyvärr inte höjt över alla tvivel.
EnglishThis has been proven beyond reasonable doubt by foreign and Austrian studies.
Detta beläggs av både utländska och österrikiska studier i tillräcklig utsträckning."
EnglishThese family relationships can only rarely be proven beyond doubt by official documents.
Dessa släktskapsförhållanden kan dock endast sällan styrkas genom entydiga intyg.
EnglishThis has been proven beyond reasonable doubt by foreign and Austrian studies.
Detta beläggs av både utländska och österrikiska studier i tillräcklig utsträckning. "
EnglishTheir lack of any political and military credibility is now beyond doubt.
Det råder inget tvivel om deras brist på politisk och militär trovärdighet.
EnglishIt must be beyond doubt that there is a need to tighten up the EU's sanctions against Burma.
Det råder inget tvivel om att det krävs en skärpning av EU-sanktionerna mot Burma.
EnglishThe continued existence of national control points is beyond doubt.
Det står utom allt tvivel att de nationella kontrollorganen skall leva vidare.
EnglishOn these issues, the public are seeking assurances beyond reasonable doubt.
När det rör dessa frågor vill allmänheten ha garantier där det inte råder några tveksamheter.
EnglishWe all need to put beyond doubt the absence of a cost factor in the exchange mechanism.
Vi måste ställa utom allt tvivel att det inte finns någon kostnadsfaktor i växelmekanismen.
EnglishI also agree that we should beyond any doubt make better use of the existing legislation.
Jag håller också med om att vi definitivt bör utnyttja den gällande lagstiftningen bättre.
EnglishThe first is to secure beyond doubt the safety of nuclear power plants operating in the EU.
Det första är att verkligen garantera säkerheten i kärnkraftverken i EU.
EnglishI believe that this debate will continue, no doubt beyond tomorrow's vote.
Jag tror att denna debatt kommer att fortsätta, utan tvekan även efter morgondagens omröstning.
EnglishThe public prosecutors in Milan and Munich have established and proved this beyond doubt.
De allmänna åklagarna i Milano och München har fastställt och bevisat detta utom allt tvivel.
EnglishWhat has happened with the IRA since demonstrates that beyond all doubt.
Det som har hänt med IRA sedan dess visar detta med all tydlighet.
EnglishI think that she has demonstrated beyond doubt that this is an example of bad legislation.
Jag tycker att hon har visat utom allt tvivel att detta är ett exempel på dålig lagstiftning.
EnglishIt is beyond doubt that the proposed legislation is an attack on human rights.
Lagförslaget angriper tveklöst de mänskliga rättigheterna.
EnglishThe licence-holder must be identifiable beyond any shadow of doubt.
Körkortsinnehavaren måste vara identifierbar utan skuggan av tvivel.
EnglishThe economic efficiency of nuclear power has been proved beyond doubt.
Kärnkraftens ekonomiska effektivitet har otvetydigt bevisats.
EnglishThe licence-holder must be identifiable beyond any shadow of doubt.
Jag skulle därför säga att det är en mycket väl avvägd text.