Traducere engleză-suedeză pentru "beyond reach"

EN

"beyond reach" suedeză traducere

EN

beyond reach {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "beyond reach" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishOur partnership needs to reach beyond economics, to be more political.
Vårt partnerskap måste nå bortom det ekonomiska området och bli mer politiskt.
EnglishPublic procurement has proved beyond the reach of small and medium-sized businesses.
Den offentliga upphandlingen har inom unionen legat utom räckhåll för små och medelstora företag.
EnglishCrucial and political decisions are being placed beyond the reach of politicians elected by the people.
Väsentliga och politiska beslut sker utanför de folkvalda politikernas räckvidd.
EnglishThis is, of course, far beyond the reach of this instrument.
Det överskrider naturligtvis vida det som möjliggjordes i detta instrument.
EnglishHuman solidarity must reach out beyond the borders of countries and continents.
Människors solidaritet måste sträcka sig längre än till det egna landets eller den egna kontinentens gränser.
EnglishAll the perpetrators are beyond the reach of our domestic justice.
Förövarna är utom räckhåll för rättvisan i vårt land.
EnglishThe Internet cannot work beyond the reach of the law and standards.
Internet kan inte fungera utanför lagar och normer.
EnglishI can therefore now address broader questions, which reach beyond the bounds of the matters we are looking at today.
Därför kan jag nu ta upp mer övergripande frågor som går utöver de ärenden vi tittar på i dag.
EnglishThere are currently whole swathes of the finance industry that lie beyond the reach of supervisory authorities.
För närvarande ligger stora områden av finansverksamheten utom räckhåll för övervakningsmyndigheterna.
EnglishRight now, the two identified suspects Kosheib and Haroun are still beyond the reach of justice.
För närvarande är de två identifierade misstänkta personerna Ali Kosheib och Ahmed Haroun fortfarande utom räckhåll för rättvisan.
EnglishLadies and gentlemen, honourable Members, at Cancún it was the balance of these scales that tipped success beyond our reach.
Mina damer och herrar, ärade ledamöter, i Cancún tippade vågen över och gjorde framgången ouppnåelig för oss.
EnglishIn global and electronic capitalism the markets are sacrosanct and safely beyond the reach of policy, or, in other words, discipline.
I den globala och elektroniska kapitalismen har marknaden helgats utom räckhåll för politiken, dvs. disciplinen.
EnglishThe discussions on the appropriate growth for the 1998 budget should not be overshadowed by preconditions which are, or could be, beyond reach.
Diskussionerna om lämplig ökning för 1998 års budget bör inte fördunklas av förhandsvillkor som är, eller kan vara, onåbara.
EnglishThese are all services which reach beyond the profit motive and deliver social value, which cannot be accounted for by a profit-and-loss balance sheet.
Det här är tjänster som når utanför vinstmotivet och som tillhandahåller sociala värden, som inte kan redovisas i en resultat- och balansräkning.
EnglishThe same people meant well when they helped to create the biofuels rush, pushing the price of food beyond the reach of the world's poor.
Samma människor menade väl när de bidrog till att skapa en rusning till biobränslen, som orsakade en ökning av livsmedelspriserna som var utom räckhåll för världens fattiga.
EnglishIf he is going to a country that is not a party to the ACTA Agreement, then it will depend upon the customs and police of the country concerned, but that is beyond our reach.
Om han ska till ett land som inte har ingått Acta-avtalet beror det på det landets tull- och polisväsen, men det ligger inte i våra händer.
EnglishIf drug companies price medicines beyond the reach of people who need them, governments can override patents without the fear of retribution.
Om läkemedelsföretag sätter priser på läkemedel som ligger utom räckhåll för de människor som behöver dem kan regeringarna åsidosätta patenten utan att behöva frukta straff.
EnglishThe object of this initiative by the Council is to put Europe beyond the reach of refugees, to make a mockery of the right of asylum and to make it, in essence, null and void.
Målet med detta initiativ av rådet är att placera Europa utom räckhåll för flyktingar, att håna asylrätten och att i huvudsak göra den ogiltig.
EnglishWe were constantly told they were not part of the competence of the Treaties and our concerns for their welfare were beyond the reach of this Parliament.
Vi fick ständigt veta att det enligt fördragen inte fanns någon behörighet att ta upp dem, och vårt intresse för deras välbefinnande låg bortom parlamentets verksamhet.
EnglishIt was not Liberals and Democrats who would not or could not find the compromise that might have put Mr Buttiglione beyond the reach of controversy.
Det var inte heller Liberaler och demokrater som motsatte sig eller misslyckades med att komma fram till den kompromiss som kunde ha satt Rocco Buttiglione utom räckhåll för konflikt.