FI

vaivata [vaivaan|vaivannut] {verb}

volume_up
1. general
Puhemiehistön ei pitäisi vaivata jäseniä tällä asialla.
The Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
Ne kuitenkin melkein hyväksyttiin, ja jos olisimme onnistuneet, meidän ei olisi tarvinnut vaivata parlamenttia tällä asialla.
Yet they so nearly won through and, had we succeeded, we would not have had to trouble the House on this occasion.
Toiseksi, en aio vaivata parlamenttia yksityiskohtaisella selostuksella omista maailmanlaajuistumista koskevista näkemyksistäni, mutta haluan tuoda esiin yhden itsestään selvän asian.
Secondly, I will not trouble the Chamber with a detailed exposé of my views on globalisation, but I want to make one obvious point.
vaivata
Toinen Serbiaa vaivaava ongelma on maansisäisten ja muiden pakolaisten suuri määrä; heillä on asuinoloista ja köyhyydestä johtuvia ongelmia, ja työttömyysprosentti on lähes 19.
Another problem besetting Serbia is the large number of refugees and internally displaced persons facing housing problems and poverty, while unemployment is close to 19%.
Käytän tilaisuutta hyväkseni korostaakseni kolmea seikkaa, joilla aiomme edelleenkin vaivata teitä, mikäli teidät valitaan.
I should like to take the opportunity to underline three issues about which, if you are elected, we shall really keep bothering you.
vaivata (dar şi: ärsyttää, tajuta, hoksata, askarruttaa)
volume_up
to get [got|got] {vb.} [colocv.]
(EL) Arvoisa puhemies, Adeninlahtea ja nyt myös erittäin laajaa aluetta Intian valtamerellä vaivaava merirosvous pahenee edelleen EU NAVFOR -operaation ponnistuksista huolimatta.
(EL) Madam President, the problem of piracy in the Gulf of Aden, and now in the huge sea area of the Indian Ocean, is still getting worse, despite efforts by EU NAVFOR.
Kuten minulla on useaan otteeseen ollut tilaisuus korostaa kaikissa toimielimissä, Eurooppaa vaivaava työttömyys voidaan voittaa vain tutkimuksen ja teknologisen innovaation avulla.
As I have stated on several occasions in all the institutional forums, only through research and technological innovation can we get the better of the unemployment which is afflicting Europe.
vaivata (dar şi: kiusata, ahdistella)
Vaivasin sillä isääni, kunnes hän lopulta löysi laitesukelluskoulun Buffalossa, New Yorkissa, läheltä kotiamme, rajan toisella puolella.
I pestered my father until he finally found a scuba class in Buffalo, New York, right across the border from where we live.
Euroopan viidakon suurpetojen harteilla on valtava vastuu niistä taloudellisista ja yhteiskunnallisista epäkohdista, jotka vaivaavat unionia.
A huge responsibility rests on the larger beasts in the European jungle for the economic and social ills plaguing the Union.
2. formal
vaivata (dar şi: koetella)
Luustosairaudet alkoivat vaivata niin lapsia kuin aikuisiakin.
Skeletal diseases began to afflict the children and the adult populations too.
Kuten minulla on useaan otteeseen ollut tilaisuus korostaa kaikissa toimielimissä, Eurooppaa vaivaava työttömyys voidaan voittaa vain tutkimuksen ja teknologisen innovaation avulla.
As I have stated on several occasions in all the institutional forums, only through research and technological innovation can we get the better of the unemployment which is afflicting Europe.

Exemple de folosire pentru "vaivata" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishMutta miksi vaivata valtiosihteereitä niin sanottujen teknisten sääntökysymysten takia?
Why, then, mobilise Secretaries of State for ostensibly technical rules?
FinnishItäisiä kumppaneitamme ei pitäisi vaivata tarpeettomilla viivästyksillä.
Our Eastern Partners should be spared unnecessary delay.
FinnishMerkinnöillä suojataan myös tietyiltä ongelmilta, jotka saattavat vaivata allergisia kuluttajia.
The label will also guard against certain problems that might affect some consumers who suffer from allergies.
FinnishHaluaisin vaivata komission jäsentä vielä hieman.
I would like to press the Commissioner a little further.
FinnishAion vaivata erityisesti neuvostoa niin kauan kuin tarvitaan asennemuutoksen aikaansaamiseksi.
I intend to make a nuisance of myself, particularly to the Council, for as long as it takes for a change of mind to kick in.
FinnishKäytän tilaisuutta hyväkseni korostaakseni kolmea seikkaa, joilla aiomme edelleenkin vaivata teitä, mikäli teidät valitaan.
I should like to take the opportunity to underline three issues about which, if you are elected, we shall really keep bothering you.
FinnishRiittääkö, että vain ilmaisemme näkemyksemme moraalisista syistä emmekä anna asian sitten enää vaivata mieltämme, koska uskomme toimineemme hyvin?
Is it enough for us to simply express views that stem from a moral imperative and then rest in the knowledge of a job well done?
FinnishTämä heikentää toimielinten uskottavuutta, mutta ehkä neuvosto tai jäsenvaltiot katsovat, etteivät ne voi vaivata päätään liikaa tällä asialla.
This diminishes the credibility of the institutions, but perhaps the Council or the Member States feel they cannot agonise too much about this.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, saamme usein kuulla, että tunnukset ovat ajanhukkaa eikä Euroopan unionin pitäisi vaivata itseään niin turhanpäiväisillä kysymyksillä.
Mr President, we frequently hear the opinion that symbols are a waste of time and that the European Union should not concern itself with such irrelevant questions.