Traducere olandeză-engleză pentru "benoemen"

NL

"benoemen" engleză traducere

NL

benoemen [benoemde|benoemd] {verb}

volume_up
Het is absoluut archaïsch dat we kanker benoemen door de prostaat, door de borst, door de spier.
It is absolutely archaic that we call cancer by prostate, by breast, by muscle.
Men wist dat er genocide plaatsvond maar men heeft het zo niet willen benoemen.
It was known that genocide was going on, but no one wanted to call it by its name, with tragic consequences.
Je moet benoemen welk van deze twee vormen Boeba heet, en welke Kiki heet.
What you have to do is identify which of these shapes is called Bouba, and which is called Kiki.
Dit zijn mannen en vrouwen die tegenwoordig nog 250 sterren kunnen benoemen.
These are men and women who, even today, can name 250 stars in the night sky.
. ~~~ Ze vinden het leuk om dingen te benoemen.
But scientists have egos; they like to name things.
Men verzuimt in het verslag echter de daadwerkelijke oorzaken van deze slechte situatie te benoemen.
However, the report fails to name the actual causes of failure.
Zoals ik al zei, de lidstaten zullen hun eigen vertegenwoordigers benoemen.
As I said, Member States will nominate their own representatives.
Het zijn thans de bevolkingen van de lidstaten die een Commissielid indirect benoemen via hun regering.
At present, it is the people of the Member States who indirectly nominate a Commissioner through their governments.
Tenslotte geeft u aan dat u hoge functionarissen gaat benoemen.
Lastly, you say you are nominating high-level officials.
My congratulations to the President-designate.
Mijnheer de Voorzitter, voorzitter Romano Prodi, u werd door de regeringsleiders van de Europese Unie benoemd op het ogenblik dat de NAVO de aanvallen begon op Joegoslavië.
Mr President, president-designate Romano Prodi was nominated by the European Union Heads of Government just as NATO began its bombing of Yugoslavia.
Ik ben het geheel met dit bezwaar eens en stel voor dat de nationale parlementen en het Europees Parlement negen vrouwen nomineren, naast de drie mannen die reeds benoemd zijn.
I completely agree and I propose that three men and nine women now be designated by the national parliaments and the European Parliament.
Commissarissen moeten het recht hebben een persoonlijk kabinet te benoemen, maar dit moet wel volledig transparant gebeuren.
The Commissioners should be entitled to appoint a personal cabinet but this should be done with complete transparency.
Mevrouw de Voorzitter, mijn fractie heeft zich in de commissie niet kunnen verenigen met de unanieme aanbeveling om de heer Duisenberg te benoemen tot president van het Europees Monetair Instituut.
Madam President, in committee my Group was unable to endorse the unanimous recommendation that Mr Duisenberg be selected to head the European Monetary Institute.

Exemple de folosire pentru "benoemen" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

DutchRond 1850 zijn ze in Frankrijk begonnen met kanker te benoemen naar lichaamsdelen.
You know, in the mid-1850's in France, they started to describe cancer by body part.
DutchOok verzetten wij ons tegen het benoemen van een hoge vertegenwoordiger van de eurozone.
We are also opposed to the appointment of a high representative of the euro area.
DutchLaten we de moed hebben de echte problemen te benoemen en op te lossen!
Let us have the courage to face up to the real problems and find solutions to them!
DutchIn een ander hoofdstuk moet je een foto nemen van een stukje schors en het daarna benoemen.
In another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
DutchDuisenberg te benoemen tot president van het EMI.
I am voting for the recommendation that W. F. Duisenberg be appointed President of the EMI.
DutchHet zou wellicht mogelijk zijn om een speciale afgezant voor Wit-Rusland te benoemen.
Perhaps there is some way of establishing a European Union special representative for Belarus.
DutchDe instellingen en personen die hiervoor verantwoordelijk zijn, wil ik hier benoemen.
The institutions and persons to be named shortly are responsible for this sad state of affairs.
DutchIn feite zie je wat economen benoemen als de polarisatie van de economie.
And basically what you'll see is what economists talk about as the polarization of the economy.
DutchJe moet benoemen welk van deze twee vormen Boeba heet, en welke Kiki heet.
What you have to do is identify which of these shapes is called Bouba, and which is called Kiki.
DutchTot nu toe konden wij het probleem in die termen te benoemen.
Before now, we did not have the right to frame the question in those terms.
DutchBovendien moeten we beter worden in het snel benoemen van rapporteurs.
We should also become better at appointing rapporteurs promptly.
DutchEn het zou onoprecht van me zijn die problemen niet te benoemen.
And it would just be insincere of me not to address those problems.
DutchHet Parlement doe ik verder het voorstel om een commissie voor de belangen van de kinderen te benoemen.
I also suggest that Parliament sets up a committee on children's concerns.
DutchGeeft u dan maar aan uw fracties door dat zij één spreker moeten benoemen met voldoende spreektijd!
Please tell your groups to allocate sufficient time to their speakers.
Dutch- De Commissie heeft voorgesteld zes coördinatoren te benoemen voor zes van de dertig projecten.
The Commission has proposed the nomination of six coordinators for six out of the thirty projects.
DutchHet is nu eenmaal zo dat wij met begrotingsbeperkingen te maken hebben en de Raad zo iemand moet benoemen.
As it happens, we deal with the budgetary consequences, the Council makes the appointment.
DutchHeel belangrijk is ook de eis om Europese coördinatoren te kunnen benoemen.
Something else that is very important is the demand for the appointment of European coordinators to be an option.
DutchZe bleven dinosaurussen benoemen omdat ze anders waren.
And so they went on naming dinosaurs because they were different.
DutchTenslotte geeft u aan dat u hoge functionarissen gaat benoemen.
Lastly, you say you are nominating high-level officials.
DutchIk sta achter het voorstel om vier vertegenwoordigers in de raad van bestuur te laten benoemen door het Parlement.
I welcome the proposal for four representatives on the board to be appointed by Parliament.