Traducere poloneză-engleză pentru "to prawda ale"

PL

"to prawda ale" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "to prawda ale".

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

to adverb
English
to conjuncţie
English
to pronume
prawda substantiv
prawda?
English
ale substantiv
English
ale conjuncţie
English

Exemple de folosire pentru "to prawda ale" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishOtrzymałem prawdziwie zatrważającą odpowiedź: "To prawda, ale przecież trwa wojna”.
He gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.
PolishTo prawda, ale myślę o kilku państwach... które zapłacą wiele, żeby się dowiedzieć.
True, but I can think of a few countries... who'd pay anything to find out.
PolishTo prawda, ale obecna polityka również pochłania olbrzymie sumy pieniędzy podatników.
That is true, but the existing policy costs huge amounts of taxpayers' money.
PolishByć może nie było to prawdą, ale istnieje taki ton głosu, który nie kłamie.
Perhaps this was not true but there is a tone of voice that does not lie.
PolishTo prawda, ale nowa konstytucja narusza suwerenność innych państw.
That is true, but this constitution violates the sovereignty of other states.
PolishTo prawda, ale zamierzam pozwolić panu posłowi Chountisowi na skierowanie pytania dodatkowego.
That is right, but I am going to allow Mr Chountis a supplementary on this question.
PolishTo prawda, ale Ukraina pozostanie państwem także po tych wyborach.
This is true, but Ukraine remains a state even after these elections.
PolishTo prawda, ale zrobił tylko projekty, to "bosi" architekci byli budowniczymi.
I said, "Yes, they made the blueprints, but the Barefoot architects actually constructed the college."
PolishTo prawda, ale dotyczy to jedynie obecnych poziomów popytu.
That is true, but it is true only of current demand levels.
PolishTo prawda, ale jednocześnie zwrócono się o wielką ilość...
At the same time, they have requested large amounts of ...
PolishTo prawda, ale on był przewidziany jako nowa konstytucja NRD i rozwój sytuacji go zdezaktualizował.
That’s right – but it was only envisaged as a new constitution for the GDR, and it was overtaken by events.
PolishTo prawda, ale nie ma potrzeby tego powtarzać.
That is true, but there is no need to repeat it.
PolishTo prawda, ale w takim razie Komisja musi działać odważnie.
PolishCóż, to prawda, ale to nie wystarczy.
Well, that is right, but it is not enough.
PolishTo prawda, ale z drugiej strony miejmy świadomość tego, jak wysokie są koszty leczenia chorób wynikających z nadwagi czy otyłości.
This is true, but at the same time we should be aware of the high cost of treatment of diseases associated with overweight and obesity.
PolishBez wątpienia jest to prawda, ale w tym przypadku trzeba powiedzieć, że niektórzy ludzie również zniechęcali Gruzję od tego, by czuła się europejska.
This is undoubtedly true, but in that case let us say that some people also discouraged the Georgians from feeling European.
PolishPan Barroso zauważył, że żyjemy w wyjątkowych czasach, i to prawda; ale wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowego przywództwa.
Mr President, Mr Barroso observed that we are living in extraordinary times - true - but extraordinary times call for extraordinary leadership.
PolishRząd Czech mówi o prawie artysty do wyrażenia swojej opinii; to prawda, ale niewątpliwie prawo to zostało wykorzystane w niewłaściwym kontekście.
The Czech Government speaks of the artist's freedom of expression: true, but here that freedom has definitely been used in the wrong context.
PolishZnajdujemy się w środku kryzysu, to prawda, ale ten kryzys nie powstał z nadmiaru lub przesadnego uczestnictwa Europy, ale z jej deficytu, braku.
We are in the middle of a crisis, it is true, but this crisis was not produced by surplus or too much Europe, but by a shortage or not enough of it.
PolishStrategia lizbońska była korzystna dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, to prawda, ale prawdą jest również to, że nie każdy w wyniku tego odniósł korzyści.
The Lisbon Strategy has been good for economic growth and jobs, true, but it is also true that not everyone has benefited as a result.

Mai multe cuvinte

Polish
  • to prawda ale

În plus, bab.la oferă și dicționarul italian-român pentru ma multe traduceri.