Traducere poloneză-engleză pentru "zniechęcić"

PL

"zniechęcić" engleză traducere

PL zniechęcić
volume_up
{verb}

zniechęcić (dar şi: zniechęcać, zdemobilizować)
zniechęcić
zniechęcić (dar şi: zniechęcać)
zniechęcić (dar şi: zniechęcać, nie pochwalać, odwieść, odwodzić)
volume_up
to discourage {vb.} (from sth/doing sth)
Chcemy jednakże zniechęcić do myślenia, że można odwrócić bieg wypadków.
However, we want to discourage people from believing that this development can be reversed.
Musimy wreszcie zniechęcić do wspierania konkurencji opierającej się na pogarszaniu się stosunków pracy i praw pracowniczych.
Finally, we must discourage the promotion of competitiveness on the basis of a deterioration in labour relations and rights.
Ataturk, podobnie jak Nicolas Sarkozy, bardzo chciał zniechęcić do noszenia zasłon w Turcji, żeby zmodernizować kraj.
Ataturk, rather like Nicolas Sarkozy, was very keen to discourage the wearing of a veil, in Turkey, to modernize it.

Sinonime (în poloneză) pentru "zniechęcić":

zniechęcić

Exemple de folosire pentru "zniechęcić" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishOczywiście musimy wyciągnąć z tego wnioski, ale nie możemy pozwolić się zniechęcić.
We must, of course, learn from this, but we should not allow ourselves to be intimidated.
PolishZdobył się pan na szczerość i zauważył, że bezrobocie w Hiszpanii sięga 20 %, ale to nie może pana zniechęcić.
You have had the honesty to recognise that there is 20% unemployment in Spain, but that does not curtail you.
PolishRodzice mogą zachęcić, albo zniechęcić do pewnego zachowania po prostu poprzez zwracanie uwagi na ich dzieci, albo ignorowanie ich.
Parents can incentivize or disincentivize behavior simply by giving or withdrawing attention to their children.
PolishWreszcie dyskryminacja starszych wiekiem pracowników może zniechęcić takie osoby do pozostania na rynku pracy.
Ultimately, discrimination against the elderly and older workers may prevent people who are not young from staying in the labour market.
PolishPorozumienie z Schengen wprowadzane jest na granicy polsko-niemieckiej w taki sposób, by zniechęcić ludzi do przekraczania granicy.
The Schengen Agreement is being introduced on the Polish-German border in a way that discourages people from crossing the border.
PolishUE powinna ograniczyć swoje zużycie bioenergii do nadwyżek w produkcji rolnej w samej Unii i w ten sposób zniechęcić do wycinania lasów.
The EU should limit its bioenergy consumption to the surplus agricultural capacity of the Union itself, discouraging deforestation.
Polishnie dać się zniechęcić
PolishDopuszczenie cen powyżej poziomu efektywnego lub kosztowego może ograniczyć inicjatywę operatorów do wprowadzania innowacji oraz zniechęcić ich do minimalizowania cen.
Allowing prices above an efficient or cost-based level can reduce operators' incentives to innovate and to try to minimise prices.
PolishOfiarami handlu ludźmi są w większości kobiety i dzieci, a kara dotykająca przestępców nie jest na tyle wysoka, by zniechęcić do tego typu działalności.
The victims of human trafficking are mostly women and children, and the punishment which threatens the criminals is not sufficiently severe to deter them from this kind of activity.