RO

a împiedica {verb tranzitiv}

volume_up
1. "a sta în calea la ceva"
a împiedica
volume_up
to hinder {vt.} (to sit in the way)
Procedurile pe termen scurt care împiedică reinstalarea trebuie să fie eliminate.
Short-term procedures that hinder resettlement have to be removed.
Stâncile din lac sunt obstacole care vă vor împiedica să atingeți obiectivul.
Rocks in the pond are obstacles that will hinder your progress.
Fuziunile pot împiedica sau denatura concurenţa prin crearea sau consolidarea puterii de piaţă.
Mergers can hinder or distort competition by creating or strengthening market power.

Exemple de folosire pentru "a împiedica" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianLa fel, ne vom asigura că ACTA nu va împiedica accesul la medicamentele generice.
Similarly, we will make sure that ACTA does not hamper access to generic medicines.
RomanianToate acestea sunt inconsecvențe care mă împiedică să votez pentru acest text.
These are all inconsistencies that prevent me from voting for this text.
RomanianTotuși, există anumite probleme care împiedică avansarea acestui proces.
Nonetheless, there are certain problems hampering the advancement of this process.
RomanianCe împiedică transformarea propunerii din raportul dlui Barnier în realitate?
What is stopping the proposals in Mr Barnier's report from being turned into a reality?
RomanianReformatarea partiției de încărcare poate împiedica computerul să pornească.
Reformatting the boot partition might make your computer unable to start.
RomanianSau poate că există considerente comerciale care ne împiedică să facem acest lucru?
Or is it perhaps commercial considerations that stop us from doing this?
RomanianStandarde ridicate de siguranţă împiedică cianura să aibă vreun impact asupra mediului.
High safety standards prevent the cyanide from having any impact on the environment.
RomanianAcest lucru împiedică efectuarea unei comparaţii a datelor raportate de diverse ţări.
This prevents a comparison of the data reported by the various countries.
RomanianSe împiedică aranjarea automată a ferestrelor când sunt mutate spre muchia ecranului.
Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen.
RomanianAcest lucru va împiedica alte persoane din rețea să ajungă la PC-ul dvs.
This will help prevent other people on the network from getting to your PC.
RomanianNu va împiedica pe nimeni să urmeze dispoziţiile directivei dacă doresc acest lucru.
It will not prevent anyone from following the provisions of the directive if they so wish.
RomanianCu alte cuvinte, împiedică dezvoltarea şi creşte inegalităţile în ceea ce priveşte dezvoltarea.
In other words, it hinders development and increases developmental inequalities.
RomanianAcesta oferă un model de criză, un model ce împiedică intervenţia publică în economie.
It provides a model in crisis, a model which prevents public intervention in the economy.
RomanianProcedurile pe termen scurt care împiedică reinstalarea trebuie să fie eliminate.
Short-term procedures that hinder resettlement have to be removed.
RomanianUrmătoarele condiții pot împiedica Windows să actualizeze Indexul experienței Windows:
The following conditions might prevent Windows from updating the Windows Experience Index:
RomanianDesigur, nu cred că PAC îi împiedică pe agricultori să lucreze, dimpotrivă.
Of course, I do not think that the CAP is preventing farmers from working, on the contrary.
RomanianAceasta nu vă împiedică să aveţi o sesiune plenară în a doua zi de marţi a lunii martie.
That does not prevent you from holding a plenary session on the second Tuesday in March.
RomanianPentru a împiedica rezistența, trebuie urmate instrucțiunile medicale.
In order to prevent this, it is necessary to follow medical instructions.
RomanianSper că nu va veni acea zi şi voi face tot posibilul pentru a împiedica acest lucru.
I hope that day never comes and I will do my utmost to prevent it.
RomanianIată cum se poate împiedica intrarea computerului într-o stare de economisire de energie:
Here's how to prevent your computer from entering a power-saving state: