Traducere română-engleză pentru "în"

RO

"în" engleză traducere

EN
EN
EN
RO

în {prepoziţie}

volume_up
În plus, în Golful Algeciras au loc în mod constant operaţiuni de buncheraj.
On top of that, ongoing bunkering practices constantly take place in Algeciras Bay.
Aceasta a fost situaţia mult timp în Iugoslavia în general şi în Kosovo în special.
For a long time, this was the case with Yugoslavia in general, and Kosovo in particular.
În Catalonia, în Scoţia, în Flandra şi în alte părţi se produc schimbări.
In Catalonia, in Scotland, in Flanders and elsewhere, there are changes taking place.
Acest lucru a adâncit decalajul social în cadrul UE și în cadrul statelor membre.
This has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Aşa se întâmplă şi în interiorul Consiliului Europei şi în cadrul mai larg al Naţiunilor Unite.
This is also the case within the Council of Europe and within the wider UN framework.
În prezent, este analizată această situaţie în cadrul Comisiei Europene?
Is this situation currently being analysed within the European Commission?
Acest instrument mai îndrăzneţ este guvernare economică în cadrul Uniunii Europene.
This bolder instrument is economic governance inside the European Union.
În interiorul acestei cutii se află multe componente electronice care prelucrează informații.
Inside this box are many electronic components that process information.
Concurenţa trebuie examinată la nivel mondial, precum şi în interiorul graniţelor Uniunii.
Competition should be looked at worldwide as well as inside the Union.
Sunt precaut în privinţa acestei chestiuni de a ne îndrepta spre exterior şi spre interior.
I am cautious with regard to this question of turning outward and inward.
În schimb, UE a ales o politică lingvistică închisă în sine.
Instead, the EU has chosen an inward-looking language policy.
Acest raport continuă tradiția Europei ca fortăreață închisă, sfidându-și interesele, în special pe cele demografice.
This report remains in the tradition of this inward-looking fortress Europe, in defiance of its own interests, particularly its demographic ones.
Având în vedere criza economică, toate ţările acestea ar fi putut cu uşurinţă să se îndrepte înspre interior.
Given the economic crisis, all these countries might easily have turned inwards.

Exemple de folosire pentru "în" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
Today - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
RomanianSunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
This includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
RomanianComisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.
The Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
RomanianSalut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
I welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
RomanianEste vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.
This is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
RomanianEste, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
It is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
RomanianÎn cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.
The Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
RomanianModificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
Changes made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
RomanianÎn următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
RomanianÎn fila General, selectați caseta Contul este dezactivat, apoi faceți clic pe OK.
On the General tab, select the Account is disabled check box, and then click OK.
RomanianCând cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
If you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
RomanianÎn panoul informativ, tastați noul nume pentru grupul de imagini în caseta nume.
In the Info pane, type the new name for that group of pictures in the name box.
RomanianNumai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
RomanianÎn panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
In the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
RomanianDisponibilitatea de a accepta foşti deţinuţi diferă în funcţie de statul membru.
Member States have shown different degrees of willingness to take former inmates.
RomanianCu toate acestea, o legislaţie comună a Uniunii ne-ar fi de ajutor în acest scop.
Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.
RomanianAceasta a însemnat că nu mai sunt posibile negocieri în cadrul Uniunii Europene.
This meant that negotiations within the European Union were no longer possible.
RomanianEle contribuie în mod semnificativ la implementarea obiectivelor de la Lisabona.
The make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
RomanianAş dori să menţionez doar câteva lucruri în legătură cu ceea ce a fost declarat.
I should just like to mention a few points in connection with what has been said.
RomanianBineînţeles, în prezent putem fi mulţumiţi de felul în care a evoluat situaţia.
We can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.