RO

act {neutru}

volume_up
Prin acest Act privind piaţa unică avem această voinţă politică şi acest suflet.
With this Single Market Act, we have this political will and this soul.
Aşadar, negocierea transformării necesită un act major de voinţă politică.
So, negotiating the transformation demands a major act of political will.
Acesta este un act continuu de represiune împotriva minorităţii poloneze din Belarus.
This is a further act of repression against the Polish minority in Belarus.
Introducerea unui Act privind întreprinderile mici va face posibilă consolidarea competitivităţii IMM-urilor, astfel încât cuvintele să se transforme într-un final în acţiuni.
Introducing a European Small Business Act will make it possible to strengthen SMEs' competitiveness so that we can finally turn words into action.
Vă pot asigura că implementarea principiului "Gândiți mai întâi la scară mică” și acțiunile propuse în "Small Business Act” reprezintă o prioritate absolută pentru Comisie.
I can assure you that the implementation of the 'think small first' principle and the actions proposed in the Small Business Act are a foremost priority for the Commission.
De asemenea, Consiliul European susţine punerea deplină în aplicare a planului de acţiune al Comisiei privind iniţiativa Small Business Act care a fost adoptată de Consiliu la 1 decembrie 2008.
The European Council also supports full implementation of the Commission action plan on the Small Business Act initiative that was adopted by the Council on 1 December 2008.
Cei care au săvârşit acel act, nu vor asculta probabil niciunul dintre cuvintele de condamnare pe care le voi rosti.
Those who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.
EN

act {substantiv}

volume_up
With this Single Market Act, we have this political will and this soul.
Prin acest Act privind piaţa unică avem această voinţă politică şi acest suflet.
So, negotiating the transformation demands a major act of political will.
Aşadar, negocierea transformării necesită un act major de voinţă politică.
This is a further act of repression against the Polish minority in Belarus.
Acesta este un act continuu de represiune împotriva minorităţii poloneze din Belarus.
act (dar şi: turn, item on the programme)
volume_up
număr {n} (la un spectacol)
It will be an interesting balancing act to see how this will be resolved.
Rezolvarea acestei situaţii va fi un număr de echilibristică interesant.
Those who commit acts of sexual violence break a great many rules and codes of behaviour.
Cei care comit acte de violență sexuală încalcă un număr mare de norme și coduri de conduită.
I have repeatedly spoken out, along with others, against the acts of mass rape perpetrated in the Congo, Liberia and other conflict zones, especially in Africa.
număr printre cei care au denunțat, în repetate rânduri, violurile în masă din Congo, Liberia și din alte zone de conflict, în special din Africa.
This led us to pass the Act for a non-nuclear Austria, which is now enshrined in our Constitution.
Acest lucru ne-a determinat să adoptăm Actul pentru Austria nenucleară care este acum înscris în Constituția noastră.

Exemple de folosire pentru "act" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSmall Business Act este o propunere bună pentru întreprinderile mici și mijlocii.
The Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
RomanianPe scurt, am luat act de îngrijorările dvs şi mă voi strădui să ţin seama de ele.
In short, I hear your concerns and will defend them to the best of my ability.
RomanianO cerere de îndeplinire a unui act de cercetare trebuie de obicei realizată repede.
A request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
RomanianDle președinte, a da bani din propriul buzunar reprezintă un act de generozitate.
Mr President, giving money from one's own pockets is an act of generosity.
RomanianAm luat act de sugestia dvs. privind anul 2012, dnă Bowles, şi o voi avea în vedere.
I have noted your suggestion of 2012, Mrs Bowles, and I will bear it in mind.
RomanianDoamnelor şi domnilor, aderarea nu este un act simbolic: ea are valoare juridică.
Accession is not a symbolic act, ladies and gentlemen: it has legal value.
RomanianCând am discutat acest act legislativ, am vorbit mult despre evaluările de impact.
When discussing this legislation we talked a lot about impact assessments.
RomanianPunere în aplicare sau act delegat - care dintre acestea este legislație?
Is it implementation, or is it a delegated act - in which case it is legislation?
RomanianDle Atkins, am luat act de observaţia sau protestul dvs., sau orice ar fi acesta.
Mr Atkins, we take good note of your remark or protest or whatever it is.
RomanianComisia a luat act de rezoluția Parlamentului și de recomandările sale.
The Commission takes note of this Parliament resolution and its recommendations.
RomanianPrin acest Act privind piaţa unică avem această voinţă politică şi acest suflet.
With this Single Market Act, we have this political will and this soul.
RomanianPentru noi, faptul că putem sta aici, astăzi, constituie un act de dreptate istorică.
For us, the fact that we can stand here today is an act of historic justice.
Romanian. - Domnule președinte, luăm act de votul din această sală de astăzi.
Member of the Commission. - Mr President, we take note of the vote here today.
RomanianSper că noul Act privind piața unică al Comisiei va fi cu adevărat ambițios.
I hope that the Commission's new Single Market Act will be truly ambitious.
RomanianPartea a doua din act pune bazele pentru reconcilierea europenilor cu piața unică.
Part 2 of the Act lays the foundation for reconciling Europeans with the Single Market.
RomanianParlamentul European condamnă în termenii cei mai duri acest act criminal.
The European Parliament denounces this criminal act in the strongest possible terms.
RomanianAm luat, de asemenea, act de mai multe propuneri și sugestii transmise de dumneavoastră.
I have also noted the various proposals and suggestions that you have put forward.
RomanianAcesta este un act continuu de represiune împotriva minorităţii poloneze din Belarus.
This is a further act of repression against the Polish minority in Belarus.
RomanianDe la adoptarea Small Business Act în 2008, au fost obţinute progrese importante.
Since the adoption of the Small Business Act in 2008, substantial progress has been made.
RomanianDeconectarea oamenilor de la aprovizionarea cu energie este un act de nedreptate socială.
Disconnecting people from the energy supply is a question of social injustice.
Mai multe cuvinte
Romanian
  • act

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-englez.