RO

activ {adjectiv masculin}

volume_up
Închiderea elementului activ sau ieșirea din programul activ
Close the active item, or exit the active program
Dacă planul activ este cel pe care doriți să-l ștergeți, stabiliți un alt plan ca plan activ.
If the active plan is the one that you want to delete, make a different plan the active plan.
Este activ atât în politica de vecinătate, cât şi în Parteneriatul estic.
It is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
activ (dar şi: determinat)
activ (dar şi: energic, voios, agil)
EN

activation {substantiv}

volume_up
activation (dar şi: actuation)
For more info about activation errors, see Get help with activation errors.
Pentru mai multe informații despre erorile de activare, consultați Obțineți ajutor cu erorile de activare.
Under Windows activation, you can view your activation status.
Sub Activare Windows, se poate observa starea de activare.
A Multiple Activation Key (MAK), used to complete activation directly with Microsoft.
O cheie de activare multiplă (MAK) utilizată pentru a realiza activarea direct cu Microsoft.

Exemple de folosire pentru "activ" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianFac un apel la consumatori să contribuie în mod activ la reușita acestei colectări.
I appeal to consumers to actively contribute to the success of such collection.
RomanianSalut rolul activ al Preşedinţiei suedeze în punerea în aplicare a strategiei.
I welcome the Swedish Presidency's active role in getting the strategy going.
RomanianSper că APP va fi implicată activ în punerea în aplicare a strategiei UE-Africa.
I hope the JPA will be actively involved in implementation of the EU-Africa strategy.
RomanianParlamentul European a fost, de asemenea, foarte activ și atent în acest timp.
The European Parliament was also very active and attentive during this time.
RomanianPrin urmare, presupun că Parlamentul European va contribui în mod activ la acest lucru.
I therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
RomanianEste activ atât în politica de vecinătate, cât şi în Parteneriatul estic.
It is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
RomanianObiectivul nostru trebuie să fie neapărat stabilirea unui parteneriat adevărat și activ.
Our objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.
RomanianDupă cum ştiţi, Parlamentul European a fost foarte activ în această chestiune.
As you know, the European Parliament has been very active in this matter.
RomanianEste clar că nu pot decât să susţin un rol mult mai activ al Parlamentului.
Clearly, I can only be in favour of a much more active role for Parliament.
RomanianCredem că este important ca femeile să joace un rol mai activ în procesele de pace.
We believe that it is important for women to play a more active part in peace processes.
RomanianFondurile structurale ar trebui folosite mai activ şi mai adecvat situaţiei.
The Structural Funds should be used more actively and more in keeping with the situation.
RomanianCathy Ashton a fost membru activ al Campaniei pentru dezarmarea nucleară.
Cathy Ashton was an active member of the Campaign for Nuclear Disarmament.
RomanianDe asemenea, Comisia lucrează în mod activ cu privire la ameliorarea tahografului digital.
The Commission is also working actively on improving the digital tachograph.
RomanianAceştia sunt furnizorii de servicii ai naturii care ne păstrează ecosistemul activ.
They are nature's service providers that keep our ecosystem running.
RomanianÎn plus, statele membre trebuie să se angajeze activ în revizuirea activității Consiliului.
Furthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
RomanianCercetarea in situ privind simbioza micorizală ar trebui să fie încurajată în mod activ.
In situ research into mycorhizal symbiosis should be actively encouraged.
RomanianCu butonul din stânga selectat ca buton activ, indicați spre element, apoi apăsați pe 5
With the left button selected as your active button, point to the item, and then press 5
RomanianAu apărut noi puteri care se implică activ în politica globală din diferite domenii.
New powers have arisen and are becoming actively involved in global policy in various areas.
RomanianEste unul dintre liderii sârbilor din Kosovo, care participă activ în viaţa politică.
He is one of the leaders of the Serbs in Kosovo who participate actively in political life.
RomanianAstfel, imigrația ilegală nu este combătută, ci încurajată în mod activ.
That way, illegal immigration is not combated, but actively encouraged.