RO

agent {masculin}

volume_up
Substanţa este clasificată drept agent carcinogenic de categoria 3.
This substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
The following table explains each agent and why it is important.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
The following table explains each agent and why it's important.
agent (dar şi: reprezentant, cesionar)
EN

agent {substantiv}

volume_up
agent (dar şi: assignee)
This substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
Substanţa este clasificată drept agent carcinogenic de categoria 3.
The following table explains each agent and why it is important.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
The following table explains each agent and why it's important.
Următorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
agent (dar şi: element, factor)

Exemple de folosire pentru "agent" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSubstanţa este clasificată drept agent carcinogenic de categoria 3.
This substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
RomanianUniunea Europeană trebuie să acţioneze în această privinţă ca un agent onest şi să răspundă mai rapid.
The European Union must act as an honest broker in this respect and respond more quickly.
RomanianUrmătorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
The following table explains each agent and why it is important.
RomanianUrmătorul tabel descrie fiecare agent și importanța fiecăruia.
The following table explains each agent and why it's important.
RomanianFoametea este cel mai puternic agent electoral din istorie.
Starvation is the most powerful electoral factor in history.
RomanianUnul era agent de pază, unul era măcelar, altul comerciant şi altul un agent al forţelor de ordine publică.
One was a security guard, one was a butcher, another a trader and another an agent of the public security forces.
RomanianAceasta deschide expertul Adăugare agent de recuperare.
RomanianDoar în Polonia, numărul de persoane expuse la acest agent chimic la locul de muncă este estimat la câteva mii.
In Poland alone, the number of people exposed to this chemical agent in the workplace is estimated to stand at several thousand.
RomanianFaceți clic pe Politici cheie publică, faceți clic cu butonul din dreapta pe Sistem de fișiere cu criptare, apoi faceți clic pe Adăugare date Agent de recuperare.
Click Public Key Policies, right-click Encrypting File System, and then click Add Data Recovery Agent.
RomanianUn agent de securitate l-a comparat pe bună dreptate cu umplerea unui pahar cu apă cu un furtun de incendiu, cu alte cuvinte, foarte ineficient.
A security agent compared it aptly with filling a water glass with a fire hose, in other words, particularly inefficient.
RomanianAmbiţia Preşedintelui în exerciţiu al Consiliului ar trebui să fie aceea de a juca rolul de lider de grup, nu doar de agent de întreţinere.
The ambition of the President-in-Office of the Council should be to play the role of a group leader, not just a maintenance man.
RomanianSunt foarte deranjat de faptul că comandantul militar al rebelilor libieni a fost identificat drept un agent aflat de mult timp în slujba CIA.
I am very unnerved by the fact that the military commander of the Libyan rebels has been identified as a long-serving CIA agent.
RomanianDin acest motiv, aprob solicitarea făcută Consiliului de a numi un reprezentant special UE sau un agent diplomatic pentru regiunea Cornului Africii.
For this reason, I approve of calling on the Council to appoint a special EU representative or envoy for the Horn of Africa region.
RomanianChiar dacă acest agent patogen nu ar trebui tratat cu antibiotice în primă instanță, problema este că acest agent este rezistent la multe antibiotice comune.
Even though this pathogen should not primarily be treated with antibiotics, we have the problem that it is resistant to many common antibiotics.
Romanianîncearcă să asume identitatea unui angajat, agent, manager, gazdă, administrator, moderator sau a altui utilizator Microsoft sau a altei persoane, prin orice mijloace.
attempts to impersonate a Microsoft employee, agent, manager, host, administrator, moderator, another user or any other person through any means.
RomanianPriviţi Parlamentul ca pe aliatul dumneavoastră, poate şi ca pe un agent cinstit între cei care ar fi tentaţi să vadă numai o funcţie a dumneavoastră şi nu pe toate trei.
Please look at Parliament as your ally, maybe also as an honest broker among those who would be tempted to see only one hat on your head and not all three of them.
RomanianDupă trei ani se va realiza o revizuire pentru excluderi suplimentare, precum și o analiză a trei ftalați și a unui agent bromurat de ignifugare identificat ca fiind prioritar.
There will be a review for additional exclusions within three years, together with an examination of three phthalates and one brominated flame retardant identified as priority.
RomanianUE a fost foarte explicită în obiectivele stabilite în Directiva-cadru privind apa în ceea ce priveşte calitatea resurselor de apă, care trebuie să fie lipsite de orice tip de agent chimic.
The EU was very explicit in the objectives set out in the Water Framework Directive regarding the quality of water resources, which must be free of any type of chemical agent.
RomanianCosturile de producţie ridicate şi distribuţia venitului de-a lungul lanţului de valoare devine chiar mai defavorabilă producătorului, prin includerea încă a unui agent în respectivul lanţ.
Increased production costs and the distribution of income throughout the value chain becomes even more unfavourable to the producer with the inclusion of yet another business agent in that chain.

Sinonime (în engleză) pentru "agent":

agent
active agent
English
adhesive agent
blistering agent
estate agent